Головна   Всі книги

Тестові завдання:

Пряме фінансування - це:

А зниження податків

Б. емісія корпоративних облігацій

В. економія фонду оплати труда

Г. емісія акцій

Д. нарахування амортизації

Відповідь: БИ,

фінансування шляхом випуску акцій і облігацій Б.

напрям частки прибутку на інвестиції

отримання прямих іноземних інвестицій

Г. фінансування шляхом залучення банківських кредитів Відповідь:

емісія облігацій

Б. прибуток, втриманий від розподілу

накопичена амортизація Г. емісія акцій

Д. банківські позики Відповідь: А,

що направляються на особисте споживання зайнятих працівників Б. що направляються на меті розвитку

що направляються на зміст і розвиток об'єктів соціальної сфери Г. що залишаються в резерві

Відповідь:

знову створена на підприємстві вартість

Б. фонд відшкодування матеріальних витрат + фонд накопичення

вся вартість, створена на підприємстві Відповідь: Б. прибуток підприємства і фонд розвитку виробництва

заробітну плату з соціальними відрахуваннями і прибуток підприємства

Відповідь:

фонд оплати труда + прибуток Б. фонд розвитку виробництва

виручка від реалізації продукції

Відповідь:

облік функціональних можливостей основних фондів і нематеріальних активів

Б. забезпечення відтворювання основних фондів і нематеріальних активів

відображення витрат на придбання основних фондів і нематеріальних активів в собівартості вироблюваної продукції

Відповідь:

фонд відшкодування Б. прибуток

фонд споживання

Г. фонд розвитку виробництва Відповідь: А.

Ю. Обязательноє умова утворення амортизаційного фонду:

використання основних фондів для виробництва продукції

Б. віднесення частини вартості основних фондів на вартість вироблюваної продукції (робіт, послуг)

реалізація продукції (робіт, послуг), вироблюваних за допомогою основних фондів

Відповідь:

процес відтворювання основних фондів підприємства

Б. вкладення грошових коштів в активи, що приносять максимальний дохід

довгострокове вкладення грошових коштів в різні активи, в т. ч. в цінні папери

Відповідь:

А притоки і стоки грошових коштів

Би активи і зобов'язання компанії в конкретний момент часу В фінансові результати діяльності компанії

Відповідь:

А грошові кошти, що направляються на фінансування основного виду діяльності підприємства

Би грошова оцінка основних фондів як матеріальних цінностей, що мають тривалий період функціонування

В грошова оцінка основних виробничих фондів підприємства

Відповідь:

А оборотні активи Би позикові кошти В внеоборотние активи Г власний капітал

Відповідь:

А емітовані підприємством акції Би довгострокові банківські позики В довгострокові інвестиції в цінні папери Г вартість незавершеного капітального будівництва Відповідь: У,

А технічна документація Би грошові документи в дорозі

В вартість прав на використання земельних дільниць Г довгострокові фінансові вкладення Д вартість програмних продуктів Е незавершені капітальні вкладення Відповідь: А, В, Д. 18 Оборотні активи - це: А вартість основних фондів Би нематеріальні активи фірми

В активи, що перетворюються в готівку протягом виробниче- фінансового циклу

Г малоцінні і бистроизнашивающиеся предмети

Відповідь:

А пізніх за часом закупівель Би закупівель по середніх цінах В по цінах перших надходжень

Відповідь:

А заборгованість компанії перед банками

Би короткострокова заборгованість компанії перед постачальниками В короткострокова заборгованість покупців і замовників перед компанією

Відповідь:

А банківські позики Би статутний капітал В нерозподілений прибуток Г акції інших компаній

Д приріст вартості майна при переоцінці Е емітовані боргові папери Відповідь: БИ, В,

А власний капітал компанії

Би вартісне вираження активів, доступних до розподілу серед акціонерів, після розрахунків з кредиторами

В різниця між власним капіталом і сумою збитків

Відповідь:

А купівлі обладнання Би будівництва будівель В закупівлі сировини

Г фінансування науково-дослідних програм Д виплати заробітної плати Відповідь: У,

А випущені компанією акції

Би заборгованість підприємства по позиках, позиках і цінних паперах з терміном погашення понад одного року

В акції інших підприємств, придбані компанією

Відповідь:

А високою рентабельністю основної діяльності

Би оптимальним співвідношенням між власними і позиковими джерелами фінансування В наявністю ліквідних активів Г відсутністю збитків

Відповідь: Би

Залучення додаткових позикових джерел фінансування

доцільне, якщо ставка відсотків за кредит рентабельності

активів

А рівна Би нижче В вище

Відповідь:

А оцінку інтенсивності використання активів Би міра заимствований компанії В рівень ліквідності активів

Відповідь:

А коефіцієнти фондоотдачи і фондоемкости

Би коефіцієнти рентабельності В продуктивність труда

Г коефіцієнти оборотності поточних активів Д коефіцієнти виплати дивідендів

Відповідь: А, В,

А абсолютну суму чистого доходу компанії Би темпи зростання прибутку

В відносні показники ефективності у вигляді співвідношення прибутку до ресурсів або витрат

Відповідь:

А балансового прибутку до вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів

Би балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства В прибутку від реалізації до вартості основних виробничих фондів Г балансового прибутку до обсягу реалізованої продукції

Відповідь: Більшою інвестиційною привабливістю володіє підприємство

А перше Би друге

Відповідь: А

В факторном аналізі рентабельності власного капіталу враховує міра фінансового ризику показник:

А рентабельність продажу Би фінансовий важіль В оборотність активів Відповідь:

А фінанси фірми - це її грошові кошти

Би підприємство, що бере кредит в банку, знаходиться в поганому фінансовому становищі

В прискорена амортизація сприяє збільшенню рівня

самофінансування

Г індексація - спосіб збереження реальної величини грошових ресурсів в умовах інфляції

Д на підприємстві може виникнути ситуація, коли при наявності облікового прибутку немає грошей на рахунках в банку

Відповідь: У, Г, Д.

35 Статті балансу, що звичайно змінюються пропорціонально збільшенню об'єму реалізації.

А звичайні акції Би прибуток до оподаткування В ліквідні цінні папери Г заборгованість по оплаті труда Д відкладені до виплати податки Відповідь: БИ, Г,

А обгрунтування виробниче-технологічної і інноваційної політики підприємства

Би визначення необхідного об'єму фінансових ресурсів з урахуванням розумних резервів в рамках оптимальної структури капіталу В оптимізація організаційної структури підприємства Г забезпечення маркетингової стратегії

Відповідь:

А внеоборотних активів Би оборотних активів В збитків

Відповідь: "Якщо реалізація в плановому періоді рентабельна, а дебіторська заборгованість покупців обертається повільніше кредиторській заборгованості постачальникам, обов'язково виникає проблема нестачі джерел фінансування в балансі."

А вірно Би невірно

Відповідь: "Якщо реалізація в плановому періоді збиткова, а дебіторська заборгованість покупців обертається повільніше кредиторській заборгованості постачальникам, обов'язково виникає проблема нестачі джерел фінансування в балансі."

А вірно Би невірно

Відповідь:

А виручки від реалізації Би прибутки від реалізації В пасиву балансу

Відповідь: "Якщо оборотність дебіторської і кредиторської заборгованості однакова, то в плановому періоді незалежно від реалізації в порівнянні з базисним періодом зміна оборотних активів буде одинаково по сумі зміні кредиторської заборгованості."

А вірно

Би невірно

Відповідь: "До загального бюджету входять операційний і фінансовий бюджет"

А вірно Би невірно

Відповідь:

Приклад 1: Приведені наступні дані з балансу компанії N на кінець року (тис. долл.):

Внеоборотние активи (нетто) 1950 Дебіторська заборгованість 265 Виробничі запаси? Грошові кошти 5

Короткострокова кредиторська заборгованість 305 Резерв по сумнівних боргах 15 Власні оборотні кошти 100 Статутний капітал?

Склавши баланс, розрахуйте значення коефіцієнта поточної ліквідності Відповідь: 1,33

Приклад 2: Приведені наступні дані з балансу компанії N на кінець року (тис. долл.):

Внеоборотние активи (нетто) 1900 Дебіторська заборгованість 365 Виробничі запаси? Грошові кошти 5

Короткострокова кредиторська заборгованість 405 Резерв по сумнівних боргах 15 Власні оборотні кошти 100

Статутний капітал 1500 нерозподілений прибуток? Скласти баланс компанії.

Відповідь: валюта балансу - 2405 тис. дол.

Приклад 3: Є наступна інформація про компанію Л: Виручка від реалізації 2 млн долл. Співвідношення виручки і величини 2: 1 власних оборотних коштів Співвідношення внеоборотних і оборот- 4: 1 них коштів

Коефіцієнт поточної ліквідності" 3:1

Розрахуйте: а) величину короткострокової кредиторської заборгованості; б) величину внеоборотних активів.

Відповідь: 0,5 і 6,0 млн. долл.

Приклад 4: План товарообороту магазина на рік 5,5 млн долл., фактично -5 млн долл., в тому числі 25% - частка першого кварталу. Ціни з 1 квітня були знижені в середньому на 5%. Проведіть аналіз виконання плану товарообороту.

Відповідь: в порівнянних цінах план не виконаний на 5,5 %

Приклад 5: Проаналізуйте динаміку товарообороту універмагу, якщо товарооборот минулого року був 650 млн крб., приріст обсягу постачання товарів рівний 2%, що становить 11 млн крб., а товарні запаси знизилися на 120 млн крб.; інша недокументована витрата товарів становила 12 млн крб.

(Вказівка: побудуйте формулу товарного балансу, що пов'язує запаси на початок і кінець періоду, надходження товарів, їх реалізацію і недокументовану витрату.)

Відповідь: товарооборот збільшився на 2,9%

Приклад 6: Аналізується ситуація про впровадження нової технологічної лінії.. На ринку є дві модифікації необхідного для цієї лінії станка. Модель M l стоїть 35 тис. долл., модель М 2 - 41 тис. долл. Друга модель більш продуктивна в порівнянні з першою: прибуток, що прогнозується на одиницю продукції при використанні станків Ml і М2 складе відповідно 22 долл. і 24 долл. Попит на продукцію може варіювати і оцінюється таким чином: 2200 ед. з імовірністю 0,3 і 3000 ед. з імовірністю 0,5 і 4000 ед. з імовірністю 0,2. Проаналізуйте стратегії поведінки і виберіть краще рішення.

Відповідь: Модель М 1 переважніше.

Приклад 7: Річна потреба компанії у вироблюваних нею напівфабрикатах рівна 8000 ед. Собівартість напівфабрикатів складається з наступних компонентів:

змінні витрати сировини (на одиницю) - 5руб.; змінні витрати труда (на одиницю) - 4руб.; змінні накладні витрати (на одиницю) - 4 крб.; постійні накладні витрати - 52 000 крб.

Існує альтернатива купівлі цих напівфабрикатів у постачальника по ціні 18 крб. за одиницю. Який варіант більш переважний, якщо у разі купівлі напівфабрикатів постійні накладні витрати можуть бути зменшені на 40%?

Відповідь: Вигідніше проводити самим.

Приклад 8: Є наступні дані про три можливі варіанти організації виробництва деякої продукції: Показник Варіа Варіа Варіа нт 1 нт 2 нт 3 Ціна одиниці продукції, крб. 100 100 100 Питомі змінні 25 17 12 витрати, крб. Умовно-постійні 57 68 78 витрати, млн крб. Середньорічний обсяг виробництва продукції на найближчі роки залежить від стану економіки і попиту, при цьому можливі варіанти такі (тис. ед.):

Різкий спад 500 Помірний спад 900 Стабільний стан 1500 Бурхливе зростання 3000

Розрахуйте рівні виробничого левериджа для кожного з варіантів організації виробництва. Який варіант більш чутливий до зміни обсягів виробництва? Якщо передбачити, що найбільш ймовірно стабільний стан економіки, який варіант організації виробництва більш переважний і чому? Проаналізуйте ситуації, коли більш вірогідним є: а) різкий спад, би) помірний спад, в) бурхливе зростання. Чи Зміниться ваша думка відносно варіанту організації виробництва в кожній з цих ситуацій?

Відповідь: при спаді переважніше варіант 1, при стабільному стані економіки - в.2, при бурхливому зростанні - в.3. Тести: Бухгалтерське поняття «баланс» існує: а) 200 років; б) 600:  Тести: Бухгалтерське поняття «баланс» існує: а) 200 років; б) 600 років; в) 300 років. Трактування балансу, згідно яким в активі відбиваються кошти організації, а в пасиві - джерела формування цих коштів, допомагає вирішити питання: а) оцінки
ТЕСТИ: ТЕСТ № 11. Відкритий інвестиційний фонд - це фонд: а) що емітує:  ТЕСТИ: ТЕСТ № 11. Відкритий інвестиційний фонд - це фонд: а) що емітує цінні папери із зобов'язанням їх викупу; б) що емітує цінні папери без зобов'язання їх викупу; в) що емітує цінні папери під прийняті інвестиційні (приватизаційні)
ТЕСТИ: ТЕСТ 1В якої частини балансу представлені зведення про кредитних:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1В якої частини балансу представлені зведення про кредитні зобов'язання підприємства? а) в активі; б) в пасиві; в) як в активі, так і в пасиві. Що таке фінансовий леверидж? а) підвищення рентабельності інвестування власних
Тести: Виберіть вірні ответиЧем вище частка нестабільних залишків коштів в:  Тести: Виберіть вірні ответиЧем вище частка нестабільних залишків коштів в структурі банківських ресурсів, тим. .. потреба банку в ліквідних коштах. а) більше; б) менше; в) немає зв'язку. У загальному випадку підвищення частки ліквідних активів в загальній сумі
Тест на реальність і робота з контраргументами: Корисно і доцільно погодити історію, що пропонується з позицією:  Тест на реальність і робота з контраргументами: Корисно і доцільно погодити історію, що пропонується з позицією іншої сторони, а іноді і інших учасників. Але в цьому випадку погодити не значить погоджуватися, приймати ці позиції. Позиція сторони завжди буде відрізнятися, але не враховувати
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: Варіант № 1 1. Право громадянина РФ бути вибраним - це: А) активне:  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ: Варіант № 1 1. Право громадянина РФ бути вибраним - це: А) активне виборче право Би) пасивне виборче право. 2. Виборче право як право обирати і бути вибраним - це: А) виборче право в об'єктивному значенні Би) виборче
Тестові завдання: 1. Що таке фінанси: а) грошові кошти, обслуговуючі рух:  Тестові завдання: 1. Що таке фінанси: а) грошові кошти, обслуговуючі рух товарів і послуг; б) економічні відносини, виникаючі з приводу формування і розподілу фондів грошових коштів; в) грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні держави.