На головну сторінку   Всі книги

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Перед виконанням тестових завдань необхідно ознайомитися з кон спектом лекцій і рекомендованою літературою.

Тема 1. Поняття і предмет римського приватного права

1. Публічне право охороняло

a) інтереси громадських організацій

b) інтереси народів, що населяють римські провінції

c) спільні інтереси Римської держави

d) інтереси окремих осіб

2.

Jus civile в Древньому Римі означало

a) право, що розповсюджувалося тільки на жителів міст Римської импе

рии

b) право, регулююче майнові відносини в Древньому Римі

c) національне право, що розповсюджувалося тільки на римських громадян

d) право, загальне для всіх жителів Римської імперії

3. Приватне право охороняло інтереси

a) латинов і перегринов

b) провінційних жителів

c) посадових осіб

d) окремих осіб

4. Юристи Древнього Рима ділили право на

a) карне і адміністративне

b) приватне і сімейне

c) публічне і приватне

d) цивільне і процесуальне

5. Римське право стало основою формування

a) міжнародного права

b) природного права

c) англосаксонской системи права

d) континентальної системи права

Тема 2. Джерела римського права

1. «Corpus iuris civilis» - це назва

a) офіційної кодифікації преторських едиктов

b) зведення коментарів середньовічних юристів римського права

c) кодифікації Юстініана в середні віки

d) першої кодифікації імператорських конституцій

2. Після смерті Юстініана до його кодифікації були приєднані

a) Дигести

b) Новели

c) 2-я редакція кодексу

d) Пандекти

3. Діяльність юристів стала джерелом права, тому що

a) юристи активно брали участь в суспільному житті

b) роз'ясненням і трудам юристів з правових питань була додана обов'язкова сила

c) юристи займали важливі державні пости

d) юристи брали участь в судових спорах

4. Найбільш древні джерела права Древнього Рима - це

a) закони XII таблиць

b) едикти магістратів

c) «царські закони»

d) звичаї

5. Складова частина кодифікації Юстініана, вмісна видобування з творів римських юристів, систематизацію jus - це

a) Новели

b) Дигести

c) Постійний едикт

d) Інституції

Тема 3. Захист цивільних прав. Вчення про позови

1. До особливих коштів преторського захисту в Древньому Римі відносилися

a) преторе до ий едикт, позов

b) позов аналогічно, позов з фікцією

c) формула, преторський едикт

d) интердикти, реституція

2. По правовій основі римське право виділяло позови

a) речові і особисті

b) законні і позови з фікцією

c) цивільні і преторські

d) складні і прості

3. Захист власника від посягання на конкретну річ здійснювався

a) речовим позовом

b) кондикцией

c) интердиктом

d) особистим позовом

4. Оскарження рішення суду в Древньому Римі було можливе при

a) легисакционном процесі

b) формулярному процесі

c) легисакционном процесі, на першій його стадії

d) екстраординарному процесі

5. Интенция (intentio) - це частина формули, вмісна

a) думка претора про істоту справи

b) істота суперечки

c) посилання на закони або інші джерела права

d) розпорядження судді

Тема 4. Суб'єкти римського приватного права.

1. Перегринами в Древньому Римі називали

a) осіб, що не мали ні римської, ні латинської правоздатності

b) жителів провінційних міст

c) мандрівників

d) ченців-відлюдників

2. Правоздатність означає здатність

a) укладати операції

b) нести певні зобов'язання

c) мати права і обов'язки

d) бути об'єктом права

3. Дитина, народжена від вільної і раба

a) народжувався вільним

b) ставав вільним по досягненні 25 років

c) ставав рабом

d) вважався вольноотпущенником

4. Повністю дієздатними в Древньому Римі вважалися громадяни

a) з моменту вступу в брак (жінки), з моменту надходження на військову службу (чоловіки)

b) з моменту вступу в брак

c) з 12 років (юнаки) і з 10 років (дівчата)

d) з 25 років

5. Максимальним обмеженням правоздатності (capites deminutio maxima) вважалася втрата

a) права займати державні посади

b) стану свободи

c) стану громадянства

d) майнового стану

Тема 5. Сімейні правовідносини.

1. Встановити батьківську владу над дітьми від конкубини можна було з допомогою

a) узаконення

b) манумиссии

c) усиновлення

d) манципации

2.

Жінка могла володіти власним майном в браку

a) при наявності спеціального договору

b) cum manu

c) sine manu

d) за рішенням суду

3. Звільнення підвладного з-під влади домовладики було можливо за допомогою процедури

a) аррогатио

b) адоптио

c) манумиссии

d) еманципации

4. У Древньому Римі брак вважався законним

a) при наявності юридичного договору між paterfamilias жениха і наречена

b) при реєстрації браку в муніципальних комициях

c) між особами, що володіють спеціальною правоздатністю одружуватися законну,

d) що досягли шлюбного віку, що отримали згоду paterfamilia і що не перебувають в спорідненості

e) при висновку за допомогою спеціального обряду при умові досягнення шлюбного віку і відсутності спорідненості

5. Когнатское спорідненість визначалася

a) наявністю документального підтвердження

b) наявністю декількох paterfamilias в одній сім'ї

c) спорідненістю по крові

d) посиленням влади над підвладними

Тема 6. Речове право

1. Формою застави, при якій закладена річ залишалася у боржника, була

a) іпотека

b) нексум

c) «ручна застава»

d) фидуция

2. При спробі обмежити право власника користуватися своєю річчю він міг пред'явити

a) позов з фіксацією

b) публицианов позов

c) негаторний позов

d) віндікаційний позов

3. Основним засобом захисту права власності є

a) публицианов позов

b) віндікаційний позов

c) власницький интердикт

d) преторський едикт

4. Власник суперфиция мав право

a) використати річ в особистих потребах без права передачі третім особам

b) користуватися річчю в особистих цілях, здавати в оренду, надавати в заставу, але без права продажу

c) повного господарського користування і розпорядження, в тому числі, право застави і продажу

d) використати річ за господарським призначенням, здавати в оренду, але без права продажу і

e) застави

5. До числа споживаних речей в Древньому Римі відносилися

a) знаряддя труда

b) зерно

c) споруди

d) коні

Тема 7. Зобов'язальне право

1. «Одягнутий» пакт на відміну від «голого» пакту

a) забезпечувався юридичним захистом

b) був забезпечений заставою

c) мав письмове вираження

d) мав гарантії поручителів

2. У Древньому Римі як гарантія виконання зобов'язань служили

a) поручительство, домашнє майно, сім'я

b) застава, поручительство, особистість боржника

c) закони, суди, претори

d) земля, худоба, раби

3. Цессия по римському праву належить до договорів

a) абстрактним

b) особистим

c) каузальним

d) цільовим

4. Консенсуальний договір вважався укладеним з моменту

a) внесення застави

b) досягнення угоди

c) передачі речі

d) здійснення манципации

5. Вербальним договором називається договір

a) вмісний урочисту обіцянку стриматися від яких-небудь дій

b) укладений в усній формі

c) укладений шляхом співпадаючих питань і відповідей

d) про надання посагу

Тема 8. Спадкове право.

1. Універсальне наступництво означає

a) можливість будь-якої особи стати наступником майна спадкодавця

b) перехід до спадкоємця як прав, так і зобов'язань спадкодавця

c) що спадкове майно розподіляється між всіма можливими спадкоємцями

d) перехід до спадкоємця майнових прав

2. У Древньому Римі існували наступні види успадкування

a) згідно із законом, по заповіту

b) сингулярне, виморочное

c) легати, фидеикомисси

d) універсальне, по заповіту

3. Обтяження спадщини фидеикомиссом вводилося на

a) «необхідного» спадкоємця

b) спадкоємця по заповіту

c) преторського спадкоємця

d) спадкоємця згідно із законом

4. Безгосподарною спадщиною вважалася спадщина

a) те, що перебуває переважний з боргів

b) обтяжене великою кількістю легатів

c) не прийняте спадкоємцями ні згідно із законом, ні по заповіту

d) що заповідалося державі

5. Римське законодавство встановило, що незалежно від кількості ле гатов спадкоємець може залишити собі не менш

a) 2/3 спадщини

b) 1/2 спадщини

c) 1/4 спадщини

d) 1/3 спадщини Тести: Цінова еластичність попиту буде вище: а) на товари першої:  Тести: Цінова еластичність попиту буде вище: а) на товари першої необхідності, чим на предмети розкоші; б) в тих випадках, коли споживачі використовують даний товар з найбільшою користю для себе; в) чим більше альтернативні витрати виробництва
Тести: - Знайдіть єдино вірну відповідь: Яке з цих положень не має:  Тести: - Знайдіть єдино вірну відповідь: Яке з цих положень не має відношення до визначення предмета теоретичної економіки: а) ефективне використання ресурсів; б) необмежені виробничі ресурси; в) максимальне задоволення
Тести: Кому належить думка: «Дійсна ціна всякого предмета, т. е.:  Тести: Кому належить думка: «Дійсна ціна всякого предмета, т. е. те, що кожний предмет дійсно стоїть тому, хто хоче придбати його, є труд і зусилля, потрібний для придбання цього предмета»: а) А. Сміту; б) К. Марксу; в) Ж.-Би. Сею; г)
Тести: До активних статей балансу центрального банку відносяться: а) резерви:  Тести: До активних статей балансу центрального банку відносяться: а) резерви комерційних банків; б) рахунки держави; в) державні цінні папери; г) позики банкам; д) іноземна валюта; е) кошти в розрахунках; ж) банкноти; з) облік векселів. ДО
Тести: Валюта в широкому значенні слова означає: а) гроші; б) грошова:  Тести: Валюта в широкому значенні слова означає: а) гроші; б) грошова одиниця тієї або інакшої країни; в) іноземні гроші. Валюта у вузькому значенні слова - це: а) світові гроші; б) національні гроші; в) грошові знаки іноземних держав. Чи Вірно
Тести: До основних якісних характеристик фінансової звітності:  Тести: До основних якісних характеристик фінансової звітності відносяться: а) зрозумілість, доцільність, надійність, сопоставимость; б) зрозумілість, обачність, надійність, сопоставимость; в) зрозумілість, доцільність, надійність, нейтральність. Що
Тести: Верно-НеверноДеловая активність підприємства визначається:  Тести: Верно-НеверноДеловая активність підприємства визначається показниками оборотності. Ліквідність активів і ліквідність балансу суть одне і те ж. Чим більше довгострокових пасивів в балансі підприємства, тим вище за його фінансова