На головну сторінку   Всі книги

Тести

Бухгалтерське поняття «баланс» існує:

а) 200 років;

б) 600 років;

в) 300 років.

Трактування балансу, згідно яким в активі відбиваються кошти організації, а в пасиві - джерела формування цих коштів, допомагає вирішити питання:

а) оцінки рентабельності;

б) оцінки платоспроможності;

в) оцінки фінансової стійкості.

Трактування балансу, згідно яким в активі відбиваються витрати майбутніх періодів, а в пасиві - надходження, отримані на цю ж дату, допомагає вирішити питання:

а) оцінки рентабельності;

б) оцінки платоспроможності;

в) оцінки фінансової стійкості.

У сучасній обліковій практиці стаття «Непокритий збиток» розглядається як:

а) регулятив до джерел власних коштів;

б) регулятив до активу балансу;

в) регулятив до кредиторської заборгованості.

Сума статей якого балансу буде вище по визначенню:

а) баланса-брутто;

б) баланс-нетто;

в) інвентарного балансу.

Метод, що дозволяє в грошовій оцінці і на певний момент часу зобразити кругообіг капіталу, вкладеного в організацію, і фінансовий результат її діяльності, називається:

а) динамічним балансом;

б) статичним балансом;

в) актуарним балансом.

Основним користувачем фінансової інформації статичного балансу є:

а) кредитори;

б) власники;

в) менеджери.

Витрати майбутніх звітних періодів відбиваються:

а) в активі динамічного балансу;

б) в активі статичного балансу;

у) в пасиві динамічного балансу.

Яка природа рахунку «Амортизація» в статичному балансі:

а) калькуляційний рахунок;

б) резерв на реновація (на поновлення майна);

в) регулятив (контрактив), що відображає перенесення?

Ідеальна база для оподаткування в динамічному обліку:

а) прибуток;

б) майно;

в) і те і інше.

По якій вартості основні кошти відбиваються в балансі:

а) залишкової;

б) первинної.

При визначенні ринкової вартості акцій, оцінка яких підлягає уточненню, для цілей їх відображення в річному балансі потрібно застосовувати:

а) середньозважений ціну операції за одну акцію; 166 Бухгалтерська (фінансова) звітність

б) найменшу з двох оцінок - ринкову і балансову;

в) ринкову.

Величина освічених резервів під знецінення фінансових вкладень;

а) не зменшує налогооблагаемую прибуток організації;

б) зменшує налогооблагаемую прибуток організації.

Витрати, які зменшують бухгалтерський прибуток в даному звітному періоді, а налогооблагаемую прибуток - в наступних звітних періодах, - це:

а) тимчасові різниці, що віднімаються;

б) налогооблагаемие тимчасові різниці;

в) постійні різниці.

Тимчасові різниці, що віднімаються приводять до освіти:

а) відкладеного податкового зобов'язання;

б) відкладеного податкового активу;

в) постійного податкового зобов'язання.

Застосування різних способів визнання в податковому і бухгалтерському обліку комерційних і управлінських витрат в собівартості проданої продукції приводить до освіти:

а) тимчасових різниць;

б) постійних різниць.

Власні акції, викуплені у акціонерів (знайдіть невірну відповідь):

а) не надають права голосу;

б) не враховуються при підрахунку голосів;

в) по них нараховуються дивіденди.

Суми прибутку (збитку), що відображаються в бухгалтерському балансі і звіті про прибутки і збитки:

а) рівні;

б) рівні, якщо мова йде про збиток;

в) не рівні.

Якщо організація не переводить довгострокову заборгованість в короткострокову, коли до витікання терміну платежу залишилося менше за рік, це приводить:

а) до заниження показників рентабельності;

б) до завищення показників платоспроможності;

в) до спотворення величини власного капіталу.

Доходи, які збільшують бухгалтерський прибуток в даному звітному періоді, а налогооблагаемую прибуток - в подальших звітних періодах, називаються:

а) тимчасовими різницями, що віднімаються;

б) налогооблагаемими тимчасовими різницями;

в) постійними різницями.

Тимчасові налогооблагаемие різниці приводять до освіти:

а) відкладеного податкового зобов'язання;

б) відкладеного податкового активу;

в) постійного податкового зобов'язання.

Власні акції, викуплені у акціонерів, відбиваються в бухгалтерському балансі в розділі:

а) «Оборотні активи»;

б) «Внеоборотние активи»;

в) «Капітал і резерви».

Задачі

1. Складіть баланс організації на 1 квітня 20ХХ м., використовуючи форму № 1 «Бухгалтерський баланс», і назвіть величину внеоборотних активів. До якої сфери діяльності може бути віднесена дана організація (виробнича, торгова, посередницька)? Є наступні дані. № п/п Облікова стаття Сума, крб. 1 Амортизація нематеріальних активів 23 600 2 Статутний капітал 1 940 ТОВ 3 Амортизація основних коштів 120 800 4 Валютні рахунки 11 600 5 Резерви майбутніх витрат 16 800 6 Розрахункові рахунки 40 600 7 Витрати майбутніх періодів 104 400 8 Готова продукція 420 800 9 Додатковий капітал 20 800 10 Довгострокова дебіторська заборгованість 20 060

600 ТОВ 600 ТОВ 400 ТОВ 838 800 195 600

371 080 723 440 101 600 417 500

1 583 880

1 392 800 41 540 608 ТОВ 109 540 16 600 80 400 720 ТОВ

11 12

21 22

27

Основні кошти нерозподілений прибуток Нематеріальні активи Довгострокові позики і кредити Заборгованість позабюджетним фондам незавершене будівництво незавершене виробництво ПДВ по придбаних цінностях Заборгованість по оплаті труда Заборгованість по платежах до бюджету Заборгованість постачальникам Матеріали

Короткострокові фінансові вкладення Заборгованість іншим кредиторам Каса

Короткострокова заборгованість покупців Довгострокові фінансові вкладення

2. Складіть баланс-брутто і баланс-нетто на кінець звітного періоду за

наступними даними: № п/п Облікова стаття Сума, крб. 1 Амортизація основних коштів 92 ТОВ 2 Статутний капітал 33 600 3 Валютні рахунки 27 320 4 Готова продукція 195 780 5 нерозподілений прибуток 4660 6 Матеріали 209 320 7 Розрахунки по довгострокових кредитах і позиках 300 ТОВ 8 Обладнання до установки 26 ТОВ 9 Основні кошти 156 ТОВ 10 Розрахунки з постачальниками і підрядчиками 147 340 11 Каса 7180 12 Резерв під знецінення матеріальних цінностей 44 ТОВ 13 Довгострокова заборгованість покупців 100 ТОВ 14 Резервний капітал 30 ТОВ 15 Резерв по сумнівних боргах 70 ТОВ

Складіть статичний і динамічний баланси на всі дати за наступними даними.

У кінці 20ХХ м.:

створене акціонерне товариство з статутним капіталом 10 ТОВ ТОВ крб., з якого 6 ТОВ ТОВ крб.

було оплачено відразу, в тому числі 2 500 ТОВ крб. надійшло на розрахунковий рахунок;

на суму 3 ТОВ ТОВ крб. прийнято до обліку обладнання терміном корисного використання два роки;

організаційні витрати становили 500 000 крб.

У 20ХХ+1 р.:

обладнання було переоцінене до 2 500 000 крб.;

здійснені фінансові вкладення в акції на 400 000 крб.;

прибуток становив 600 000 крб.

У 20ХХ+2 р.:

обладнання було переоцінене до 3 500 000 крб.;

біржова котировання акцій становила 600 000 крб.;

погашена дебіторська заборгованість засновників;

в кінці року акціонерне товариство ліквідоване.

Середня норма рентабельності суспільства - 20%.

Організація придбала виробниче обладнання вартістю 250 000 крб. з терміном корисного використання чотири роки. Коефіцієнт прискорення рівний 2. За весь термін експлуатації обладнання передбачається зробити 100 000 ед. продукції: в перший рік - 40 000 ед., в інші по 20 000 ед.

За початковими даними розрахуйте річні суми амортизаційних відрахувань всіма можливими способами; покажіть динаміку фінансових результатів на графіках, якщо щорічна виручка і інші витрати постійні і складають відповідно 200 000 і 50 000 крб.; визначте, в якій оцінці буде відбиватися дане обладнання в балансі, складеному за третій рік експлуатації.

Напишіть бухгалтерські проводки по господарських операціях і поясніть, яким чином ця інформація знайде відображення в бухгалтерській звітності (в формі № 1).

Підприємство за договором купівлі-продажу заплатило постачальнику SN ТОВ крб. за станок, що вимагає монтажу, і 600 крб.- за прострочення платежу. Операції оплати і отримання станка проведені 29 грудня 20ХХ м. У монтаж станок не передали.

Складіть бухгалтерські проводки по відображенню акцій обох підприємств і поясніть, як в бухгалтерській звітності (в формі № 1) на 31 грудня 20ХХ м. будуть відображені цінні папери.

На 1 січня 20ХХ м. в «портфелі» підприємства були:

200 акцій підприємства А (номінальна вартість однієї акції - 20 крб., фактичні витрати на придбання - 22 крб. за одну акцію);

100 акцій підприємства В (номінальна вартість однієї акції - 40 крб., фактичні витрати на придбання - 36 крб. за одну акцію).

Акції підприємства А не котируються на біржі, але на 31 грудня 20ХХ м. по них спостерігається стійке істотне зменшення вартості нижче за величину економічних вигід, які організація чекала отримати від даних фінансових вкладень в звичайних умовах її діяльності.

Акції підприємства В котируються на біржі. За результатами котировання на 31 грудня 20ХХ м. вартість однієї акції підприємства В становила 32 крб.

Відобразите на рахунках бухгалтерського обліку операції і поясните, яким чином ця інформація знайде відображення в бухгалтерській звітності (в формі № 1) за I квартал 20ХХ м., за наступними даними.

Організація 10 березня 20ХХ м. отримала матеріалів на суму 10 000 долл. США. Заборгованість іноземному постачальнику не оплачена. Курс долара США, встановлений ЦБ РФ на 10 березня 20ХХ м., становив 24,62 крб., на 31 березня 20ХХ м.- 23,74 крб., 1 квітня 20ХХ м.- 24,77 крб.

Варіант 3. Недостача покрита за рахунок організації (судом відмовлено в збудженні карної справи).

Складіть бухгалтерські проводки, відобразіть дану інформацію в бухгалтерській звітності за наступними даними.

За договором купівлі-продажу організація придбала матеріали на суму 360 ТОВ крб. (в тому числі ПДВ - 18%). Право власності на матеріали перейшло до покупця 20 грудня 20ХХ м. в момент перерахування грошових коштів, однак за станом на 31 грудня 20ХХ м. дані матеріальні цінності не були вивезені зі складу постачальника.

Складіть бухгалтерські проводки по переоцінці об'єкта основних коштів і поясніть, як в бухгалтерському балансі на 31 грудня 20ХХ м. будемо відображені об'єкт основних коштів і результати його переоцінки.

Організація провела переоцінку об'єкта основних коштів на 1 січня 20ХХ м., при цьому первинна вартість об'єкта дооценивалась на 18 ТОВ крб., а амортизація збільшувалася на 7000 крб. На 1 січня попереднього року об'єкт був знижений в ціні на 10 000 крб. (від первинної вартості, рівної 100 000 крб.), амортизація - на 2000 крб. (від первинної амортизації, рівної 6000 крб.) з віднесенням цих сум на рахунок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Поясніть, як початкова інформація буде відображена в бухгалтерському балансі.

За станом на 31 грудня 20ХХ м. в бухгалтерському обліку організації рахуються матеріали на 100 000 крб. Їх ринкова вартість на дату складання річної бухгалтерської звітності становить 70 000 крб. (встановлена по прайс-листу постачальника).

Відобразіть операції в бухгалтерському обліку і звітності у відповідності з ПБУ 18/02 «Облік розрахунків по податку на прибуток» за наступними даними.

По підсумках 2020С м. прибуток до оподаткування за даними бухгалтерського обліку організації становила 200 000 крб. У грудні був придбаний і введений в експлуатацію об'єкт основних коштів первинною вартістю 200 000 крб. з наступним терміном корисного використання.

Варіант 7. У бухгалтерському обліку - чотири роки, в податковому обліку - п'ять років.

Варіант 2. У бухгалтерському обліку - п'ять років, в податковому обліку - чотири роки.

Організація застосовує лінійний метод нарахування амортизації і в бухгалтерських, і в податкових цілях. ТЕСТИ: 1. Дані про заборгованість по кредитах і позиках відбиваються в розділі:  ТЕСТИ: 1. Дані про заборгованість по кредитах і позиках відбиваються в розділі бухгалтерського балансу: а) оборотні активи; б) довгострокові зобов'язання; в) короткострокові зобов'язання. 2. Відсотки по банківському кредиту, отриманому на фінансування
ТЕСТИ: 1. При перевірці правомірності виплат за понаднормову роботу аудитор:  ТЕСТИ: 1. При перевірці правомірності виплат за понаднормову роботу аудитор використовує дані наступного документа: а) табеля обліку робочого часу; б) вбрання; в) розрахунково-платіжної відомості. 2. Чинним трудовим законодавством РФ встановлені
ТЕСТИ: 1. Задачі оцінки збереження матеріально-виробничих:  ТЕСТИ: 1. Задачі оцінки збереження матеріально-виробничих запасів, в тому числі обладнання складських приміщень сигналізацією: а) не входять в програму аудиту, оскільки не впливають на показники бухгалтерської звітності; б) входять в програму
ТЕСТИ: 1. Перевіряючи правильність ведіння бухгалтерського обліку витрат на:  ТЕСТИ: 1. Перевіряючи правильність ведіння бухгалтерського обліку витрат на будівництво об'єкта основних коштів, аудитор керується положеннями нормативного документа, регулюючого облік даних операцій: а) Положенням по бухгалтерському обліку
ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. У якій частині балансу представлені відомості про кредитних:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. У якій частині балансу представлені відомості про кредитні зобов'язання підприємства? а) в активі; 6) в пасиві; в) як в активі, так і в пасиві. 2. Кредит видається на принципах: а) безоплатності; 6) бессрочности; в) поворотність. 3.
Тести: При яких умовах діє закон убуваючої продуктивності:  Тести: При яких умовах діє закон убуваючої продуктивності чинника виробництва: інші чинники виробництва залишаються постійними; рівень технології не змінюється; всі одиниці змінного чинника є однорідними? Виберіть один з
Тести: Кому належить думка: «Дійсна ціна всякого предмета, т. е.:  Тести: Кому належить думка: «Дійсна ціна всякого предмета, т. е. те, що кожний предмет дійсно стоїть тому, хто хоче придбати його, є труд і зусилля, потрібний для придбання цього предмета»: а) А. Сміту; б) К. Марксу; в) Ж.-Би. Сею; г)