На головну сторінку   Всі книги

Тести

1. Капітал розглядається як еквівалент чистих активів згідно:

а) фінансової концепції;

б) фізичної концепції;

в) немає вірної відповіді.

Величина якої з складових власного капіталу в більшій мірі схильна до змін облікової політики:

а) статутного капіталу;

б) додаткового капіталу;

в) нерозподіленого прибутку?

Величина якої з складових власного капіталу залежить від зміни номінальної вартості акцій:

а) статутного капіталу;

б) додаткового капіталу;

в) нерозподіленого прибутку?

На величину якої складової капіталу впливає зміна курсу валюти по внеску учасника:

а) статутного капіталу;

б) додаткового капіталу;

в) нерозподіленого прибутку?

У якому випадку організація зобов'язана зменшити свій статутний капітал:

а) щоб виплатити дивіденди;

б) щоб вилучити частку учасника;

в) якщо вартість чистих активів менше величини статутного капіталу?

Яку складову власного капіталу зменшують відрахування в резервний капітал:

а) статутний капітал;

б) додатковий капітал;

в) нерозподілений прибуток?

У якій формі звіту про рух грошових коштів початковою базою для розрахунку виступає прибуток до оподаткування:

а) в прямій;

б) в непрямій;

в) ні в тій, ні в іншій?

Придбання офісної будівлі в рамках класифікації по видах діяльності в формі № 4 відноситься:

а) до основної діяльності;

б) до інвестиційної діяльності;

в) до фінансової діяльності.

Надходження від випуску акцій в рамках класифікації по видах діяльності в формі № 4 відносяться:

а) до основної діяльності;

б) до інвестиційної діяльності;

в) до фінансової діяльності.

Якому коректуванню буде зазнавати прибуток при формуванні форми № 4 непрямим методам, якщо сталося збільшення дебіторської заборгованості:

а) збільшується;

б) меншає;

в) не впливає на фінансовий результат?

Якому коректуванню буде зазнавати прибуток при формуванні форми № 4 непрямим методом, якщо сталося зменшення величини запасів за звітний період:

а) збільшує фінансовий результат;

б) зменшує фінансовий результат;

в) не впливає на фінансовий результат.

Зменшення величини кредиторської заборгованості за звітний період в формі № 4:

а) збільшується;

б) меншає;

в) не впливає на фінансовий результат.

Щоб уникнути двійчастого рахунку в формі № 4 слідує:

а) усунути взаємні обороти між рахунками обліку грошових коштів;

б) усунути взаємні обороти між рахунками дебіторської і кредиторської заборгованості.

Показник «Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів і їх еквівалентів»:

а) завжди позитивний;

б) завжди негативний;

в) може бути і позитивним, і негативним.

Якщо курс рубля по відношенню до іноземної валюти падає (при перерахунку сальдо активного рахунку) і якщо курс рубля зростає (при перерахунку сальдо пасивного рахунку), то утвориться:

а) позитивна курсова різниця;

б) негативна курсова різниця.

16. Надходження від участі організацій в статутному капіталі інших організацій, коли дана діяльність не є предметом діяльності організації, вважаються:

а) виручкою;

б) іншими доходами;

в) іншими витратами. ТЕСТИ: 1. При перевірці правильності розрахунку податку на прибуток аудитор:  ТЕСТИ: 1. При перевірці правильності розрахунку податку на прибуток аудитор керується: а) положеннями по бухгалтерському обліку (ПБУ); б) Податковим кодексом РФ; в) методичними рекомендаціями про порядок формування показників бухгалтерської звітності. 2.
ТЕСТИ: 1. При перевірці правильності розрахунку податку на прибуток основним:  ТЕСТИ: 1. При перевірці правильності розрахунку податку на прибуток основним джерелом інформації є: а) дані звіту про прибутки і збитки; б) регістри податкового обліку; в) регістри бухгалтерського обліку. 2. Облік розрахунків по сплаті податків ведеться на
ТЕСТИ: 1. При перевірці витрат на виробництво аудитор керується:  ТЕСТИ: 1. При перевірці витрат на виробництво аудитор керується документом: а) Положеннями по бухгалтерському обліку (ПБУ)); б) Податковим кодексом РФ; в) постановою Уряду про склад витрат, що включаються в собівартість продукції (бот,
ТЕСТИ: 1. Фактичними витратами на придбання обладнання,:  ТЕСТИ: 1. Фактичними витратами на придбання обладнання, призначеного для випуску продукції, признаються: а) суми, сплачені постачальнику, включаючи суми податку, що відшкодовуються на додану вартість; б) заробітна плата працівників відділу
ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. Комерційний банк - це організація, створена для: а):  ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. Комерційний банк - це організація, створена для: а) залучення грошових коштів і розміщення їх від свого імені на умовах поворотності, платности і терміновості; 6) захисти майнових інтересів, пов'язаних з майном і
Тести: Яке з наступних тверджень означає, що умови довершеної:  Тести: Яке з наступних тверджень означає, що умови довершеної конкуренції не виконуються: а) фірма знаходиться в рівновазі, коли її граничний дохід рівний граничним витратам; б) крива граничних витрат перетинає криву середніх витрат в
Тести: Проблеми: що, як і для кого проводити? - можуть мати відношення::  Тести: Проблеми: що, як і для кого проводити? - можуть мати відношення: а) тільки до адміністративно-командної системи; б) тільки до ринкової економіки; в) тільки до відсталої економіки; г) до будь-якої економічної системи. Коли економічні проблеми