Головна   Всі книги

Тести

1. Група компаній - це:

а) материнська компанія з всіма її дочірніми компаніями;

б) материнська компанія з всіма її дочірніми і асоційованими компаніями;

в) материнська компанія з всіма її дочірніми, асоційованими спільно контрольованими компаніями;

г) материнська компанія з всіма її філіали, структурними підрозділами і представництвами.

Відносини між материнською компанією і дочірньою компанією будуються:

а) на контролі;

б) істотному впливі;

в) спільному контролі;

г) повному підкоренні.

Відносини між компанією-інвестором і асоційованою компанією будуються:

а) на контролі;

б) істотному впливі;

в) спільному контролі;

г) повному підкоренні.

Наявність контролю передбачається, коли материнська організація володіє прямо або непрямо через дочірні організації:

а) більш ніж половиною голосуючих прав організації;

б) більш ніж 60% голосуючих прав організації;

в) більш ніж 40% голосуючих прав організації;

г) більш ніж 20% голосуючих прав організації;

д) більш ніж 15% голосуючих прав організації.

Наявність істотного впливу передбачається, коли організація володіє прямо або непрямо через дочірні організації:

а) більш ніж половиною голосуючих прав організації;

б) більш ніж 60% голосуючих прав організації;

в) більш ніж 40% голосуючих прав організації;

г) більш ніж 20% голосуючих прав організації;

д) більш ніж 15% голосуючих прав організації.

При формуванні консолідованої фінансової звітності ідентичні статті активів, зобов'язань, доходів і витрат материнської і дочірніх компаній:

а) постатейно підсумовуються;

б) постатейно віднімаються;

в) елиминируются;

г) знецінюються.

При формуванні консолідованої фінансової звітності залишки по розрахунках всередині групи, доходи, витрати, нереалізований прибуток по внутрішніх операціях повинні:

а) постатейно підсумовуватися;

б) постатейно віднятися;

в) елиминироваться;

г) знецінюватися.

Інвестиції в дочірні компанії відбиваються:

а) тільки в консолідованій звітності;

б) тільки в індивідуальній звітності материнської компанії;

в) тільки в індивідуальній звітності дочірньої компанії;

г) в індивідуальній звітності материнської компанії і консолідованій звітності.

У консолідованій фінансовій звітності статутний (акціонерний) капітал являє собою:

а) статутний (акціонерний) капітал материнської компанії;

б) статутний (акціонерний) капітал материнської компанії і всіх її дочірніх компаній;

в) статутний (акціонерний) капітал материнської компанії і всіх її дочірніх і асоційованих компаній;

г) статутний (акціонерний) капітал материнської компанії і всіх її дочірніх, асоційованих спільно контрольованих компаній.

Згідно МСФО (IFRS) 3 «Об'єднання компаній» об'єднання бізнесу повинно відбиватися:

а) методом купівлі, згідно з яким виникає гудвіл;

б) методом об'єднання інтересів при якому гудвіл не виникає;

в) методом «а» або «б» в залежності від облікової політики компанії.

Придбане 75% акцій компанії Аза 75 д. е. Чисті активи компанії А на дату купівлі за обліковими даними компанії А становили 60 д. е., а по справедливій вартості цей же показник становив 80 д. е. Гудвіл на дату придбання рівний по МСФО:

а) -5 д. е.;

б) 5 д. е.;

в) 15 д. е.;

г) 20 д. е.;

д) 30 д. е.;

е) 40 д. е.

Придбане 75% акцій компанії А за 75 д. е. Чисті активи компанії А на дату купівлі за обліковими даними компанії А становили 60 д. е., а по справедливій вартості цей же показник становив 80 д. е. Ділова репутація на дату придбання рівна згідно ПБУ:

а) 5 д. е.;

б) 5 д. е.;

в) 15 д. е.;

г) 20 д. е.;

д) 30 д. е.;

е) 40 д. е.

Придбане 75% акцій компанії А за 75 д. е. Чисті активи компанії А на дату купівлі за обліковими даними компанії А становили 60 д. е., а по справедливій вартості цей же показник становив 80 д. е. Додатково оцінювач визначив, що справедлива вартість прав на поширення продукту «XyZ», належних компанії А, становить 8 д. е. Гудвіл на дату придбання по МСФО рівний:

а) 5 д. е.;

б) 9 д. е.;

в) 21 д. е.;

г) 24 д. е.;

д) 30 д. е.;

е) 40 д. е.

Частка меншини представляється в балансі:

а) тільки в консолідованому;

б) тільки в консолідованому, якщо групі не належить контрольний пакет акцій;

в) тільки в індивідуальному;

г) тільки в індивідуальному, якщо компанії належить 100%- ний пакет акцій.

Вкладення в спільно контрольовані компанії в консолидиро ванній звітності повинні відбиватися:

а) методом консолідації;

б) методом пайової участі;

в) методом пропорційної консолідації;

г) методом «в» або «б» в залежності від облікової політики компанії;

д) методом «а» або «у» в залежності від облікової політики компанії.

Вкладення в асоційовані компанії в консолідованій звітності повинні відбиватися:

а) методом консолідації;

б) методом пайової участі;

в) методом пропорційної консолідації;

г) методом «в» або «б» в залежності від облікової політики компанії;

д) методом «а» або «у» в залежності від облікової політики компанії.

Дочірня компанія протягом звітного періоду продала материнській компанії товарів на 100 д. е.

собівартістю 70 д. е. Материнська компанія продала ці товари стороннім покупцям за 150 д. е. Показники консолідованого звіту про прибутки і збитки:

а) виручка - 250 д. е., собівартість - 170 д. е., валовий прибуток - 50 д. е.;

б) виручка - 100 д. е., собівартість - 70 д. е., валовий прибуток - 70 д. е.;

у) виручка - 150 д. е., собівартість - 100 д. е., валовий прибуток - 50 д. е.;

г) виручка - 150 д. е., собівартість - 70 д. е., валовий прибуток - 80 д. е.

Асоційована компанія протягом звітного періоду продала компанії-інвестору товарів на 100 д. е. собівартістю 70 д. е. Компанія-інвестор продала ці товари стороннім покупцям за 150 д. е. Показники консолідованого звіту про прибутки і збитки:

а) виручка - 250 д. е., собівартість - 170 д. е., валовий прибуток - 50 д. е.;

б) виручка - 100 д. е., собівартість - 70 д. е., валовий прибуток - 70 д. е.;

у) виручка - 150 д. е., собівартість - 100 д. е., валовий прибуток - 50 д. е.;

г) виручка - 150 д. е., собівартість - 70 д. е., валовий прибуток - 80 д. е.

У грудні 200Х м. материнська компанія надала безпроцентну дворічну позику дочірньої компанії на суму 1 ТОВ ТОВ д. е. Як ця інформація буде відображена в консолідованому балансі:

а) позика буде відображена в складі довгострокових зобов'язань;

б) позика буде відображена в складі короткострокових зобов'язань;

в) позика буде відображена в складі довгострокових зобов'язань і одночасно в складі внеоборотних активів «Довгострокові позики, видані організація»;

г) позика в консолідованому балансі не буде відображена.

Компанія № 1 має 70%-ное участь в компанії № 2, а компанія № 2, в свою чергу, має 60%-ную частку участі в компанії № 3 і 30%-ную участі в компанію № 4. Дочірніми компаніями для компанії № 1 буде:

а) жодна з компаній;

б) тільки компанія № 2;

в) компанія № 2 і компанія № 3;

г) компанії № 2-4.

Компанія № 1 в своїй індивідуальній звітності відобразила дебіторську заборгованість компанії № 2, відповідно компанія № 2 в своїй індивідуальній звітності - кредиторську заборгованість перед компанією № 1. Знаючи, що компанія № 1 є 70%-ний дочірньої для компанії № 2, в консолідованому балансі:

а) дебіторську і кредиторську заборгованість треба елиминировать;

б) дебіторську і кредиторську заборгованість не треба елимини-ровать;

в) дебіторську і кредиторську заборгованість треба елиминировать, виходячи з 70%-ного участі.

Компанія № 1 в своїй індивідуальній звітності відобразила дебіторську заборгованість компанії № 2, відповідно компанія № 2 в своїй індивідуальній звітності - кредиторську заборгованість перед компанією № 1. Знаючи, що компанія № 1 є

асоційованою (25%-ное участь) для компанії № 2, при застосуванні методу пайової участі в балансі компанії № 2:

а) дебіторську і кредиторську заборгованість треба елиминировать;

б) дебіторську і кредиторську заборгованість не треба елимини-ровать;

в) дебіторську і кредиторську заборгованість треба елиминировать виходячи з 25%-ного участі.

Компанія №1 в своїй індивідуальній звітності відобразила дебіторську заборгованість компанії № 2, відповідно компанія № 2 в своїй індивідуальній звітності - кредиторську заборгованість перед компанією № 1. Знаючи, що компанія № 1 є спільно контрольованою (50%-ное участь) для компанії № 2, при застосуванні методу пайової участі в балансі компанії № 2:

а) дебіторську і кредиторську заборгованість треба елиминировать;

б) дебіторську і кредиторську заборгованість не треба елимини-ровать;

в) дебіторську і кредиторську заборгованість треба елиминировать виходячи з 50%-ного участі.

Материнська компанія закупила товари за 100 д. е. і продала їх дочірній компанії за 110 д. е. Дочірня компанія половину товарів продала за 80 д. е., а половина залишилася нереалізованою на кінець звітного періоду. У консолідованому балансі і звіті про прибутки і збитки повинне бути відображено:

а) запаси - 55 д. е. і виручка - 195 д. е., собівартість - 155 д. е., валовий прибуток - 40 д. е.;

б) запаси - 55 д. е. і виручка - 80 д. е., собівартість - 55 д. е., валовий прибуток - 30 д. е.;

в) запаси - 50 д. е. і виручка - 80 д. е., собівартість - 50 д. е., валовий прибуток - 30 д. е.;

г) запаси - 50 д. е. і виручка - 80 д. е., собівартість - 55 д. е., валовий прибуток - 25 д. е. ТЕСТИ: 1. Прибуток від продажу формується на бухгалтерському рахунку: а) 90; б):  ТЕСТИ: 1. Прибуток від продажу формується на бухгалтерському рахунку: а) 90; б) 91; в) 99. 2. Доходи від здачі майна в оренду повинні відбиватися в складі: а) виручки; б) операційних доходів; у) внереализационних доходів; г) виручки або операційних доходів
ТЕСТИ: 1. Дані про заборгованість по кредитах і позиках відбиваються в розділі:  ТЕСТИ: 1. Дані про заборгованість по кредитах і позиках відбиваються в розділі бухгалтерського балансу: а) оборотні активи; б) довгострокові зобов'язання; в) короткострокові зобов'язання. 2. Відсотки по банківському кредиту, отриманому на фінансування
ТЕСТИ: 1. Вимоги до форми і змісту що укладаються комерційними:  ТЕСТИ: 1. Вимоги до форми і змісту договорів, що укладаються комерційними організаціями встановлені: а) Цивільним кодексом РФ; б) Торговим кодексом РФ; в) Податковим кодексом РФ. 2. Термін «неотфактурованние постачання» означає постачання, по якому:
ТЕСТИ: 1. Критеріями визнання активу як нематеріальне є::  ТЕСТИ: 1. Критеріями визнання активу як нематеріальне є: а) наявність матеріально-речовинної (фізичної) структури; б) використання у виробництві продукції, при виконанні робіт, наданні послуг або для управлінських потреб
Тести: 1 Хто з перерахованих нижче учасників ринку цінних паперів виконує:  Тести: 1 Хто з перерахованих нижче учасників ринку цінних паперів виконує тільки функції позичальника капіталу: а) держава; б) фізичні особи; в) комерційні банки; г) корпорації. 2 Хто з перерахованих нижче учасників ринку цінних паперів виконує
Тести: На відміну від конкурентної фірми монополіст: а) може призначати будь-яку:  Тести: На відміну від конкурентної фірми монополіст: а) може призначати будь-яку ціну на свій продукт; б) максимізує прибуток при рівності граничного доходу і граничних витрат; в) може зробити будь-який обсяг продукції і продати її по будь-якій ціні; г) при
Тести: Яке з визначень ринку представляється Вам найбільш переконливим::  Тести: Яке з визначень ринку представляється Вам найбільш переконливим: а) ринок - це система відносин, в якому зв'язку покупців і продавців так вільні, що ціни на один і той же товар мають тенденцію швидко вирівнюватися; б) ринок - це