На головну сторінку   Всі книги

Тести

Валюта в широкому значенні слова означає:

а) гроші;

б) грошова одиниця тієї або інакшої країни;

в) іноземні гроші.

Валюта у вузькому значенні слова - це:

а) світові гроші;

б) національні гроші;

в) грошові знаки іноземних держав.

Чи Вірне наступне твердження: «Всяка валюта - це гроші, але не всякі гроші можна назвати валютою»?:

а) так;

б) ні.

У якому випадку національні гроші стають валютою?:

а) в будь-якому;

б) коли вони виконують роль світових грошей;

у) у відносинах між громадянами однієї країни.

До яких грошей застосуємо термін «валюта»?:

а) національним грошам;

б) іноземним грошам;

в) національним і іноземним грошам.

Валютні відносини виникають:

а) в процесі функціонування грошей в економіці;

б) в процесі функціонування грошей в світовому господарстві;

у) в процесі функціонування іноземних грошей.

Валютні відносини являють собою:

а) сукупність грошових відносин;

б) сукупність суспільних відносин, виникаючих в процесі функціонування світових грошей і обслуговуючих взаємний обмін результатами діяльності національних господарств;

в) сукупність міжнародних економічних відносин.

Доларизація національної економіки - це:

а) стихійне витиснення національної валюти більш стабільною іноземною валютою;

б) встановлена законом відмова країни від використання національної валюти і заміна її валютою іншої держави;

у) використання в національній економіці іноземної валюти як засіб звертання, одиниці розрахунку і зберігання.

Під евровалютой розуміється:

а) колективна валюта європейських держав;

б) будь-яка національна валюта, депонована в європейських країнах;

у) вільно конвертована національна валюта, депонована за межами країни походження.

Конвертованість валюти означає:

а) вільний (без обмежень) обмін даної валюти на інші валюти;

б) можливість однієї валюти обмінюватися на іншу;

в) можливість використання валюти в міжнародних розрахунках.

Резервна валюта - це:

а) будь-яка вільно конвертована валюта;

б) долар США;

у) валюта, яка використовується в міжнародних розрахунках;

г) валюта, яка виконує функції міжнародного платіжного і резервного засобу.

Валютний курс - це:

а) обмін однієї валюти на іншу;

б) ціна національної грошової одиниці, виражена в золотому еквіваленті;

в) ціна однієї валюти, виражена у іншій валюті.

Котировання валюти означає:

а) встановлення курсу валют;

б) встановлення золотого змісту валюти;

у) встановлення паритету валют.

Паритет купівельної здатності валют означає:

а) кількість товарів і послуг, що придбаваються на одну грошову одиницю;

б) кількість золота, що міститься в одній національній грошовій одиниці;

в) співвідношення між грошовими одиницями різних країн по їх купівельній здатності;

г) співвідношення між курсом національної валюти і рівнем інфляції.

Як співвідносяться валютний курс і паритет купівельної здатності валют?:

а) валютний курс знаходиться в жорсткій залежності від паритету купівельної здатності валют;

б) валютний курс не залежить від паритету купівельної здатності валют;

в) паритет купівельної здатності валют є вартісною основою валютного курсу.

Номінальний валютний курс - це:

а) відносна ціна валют двох країн;

б) відносна ціна товарів двох країн;

в) курс, що встановлюється комерційними банками.

Реальний валютний курс - це:

а) фактичний курс, що використовується у валютних операціях;

б) поточний курс, що встановлюється Центральними банками відповідних країн на конкретні дати;

в) номінальний валютний курс, скорректированний на відносну ціну товарів двох країн.

Укажіть чинники, що впливають на валютний курс у бік підвищення:

а) зростання темпів інфляції;

б) позитивне сальдо платіжного балансу країни;

у) високі процентні ставки на національному ринку;

г) низька міра довір'я до валюти на національному і світовому ринках;

д) високі темпи зростання ВНП.

Укажіть чинники, що впливають на валютний курс у бік пониження:

а) зниження темпів інфляції;

б) пасивний платіжний баланс країни;

в) активне використання валюти в міжнародних розрахунках;

г) високе довір'я до валюти на національному і світовому ринках;

д) низькі процентні ставки на національному ринку.

20. Валютна система - це:

а) система міжнародних економічних відносин, пов'язаних з функціонуванням світових грошей;

б) система міждержавних угод у валютній сфері;

в) форма організації і регулювання валютних відносин, закріплена національним законодавством;

г) механізм регулювання міжнародних валютних розрахунків.

21. Валютний паритет - це:

а) співвідношення між валютами, що встановлюється на валютному ринку в залежності від співвідношення попиту і пропозиції;

б) співвідношення між валютами на основі їх золотого змісту;

в) співвідношення між валютами, що встановлюється в законодавчому порядку або шляхом висновку спеціальних міждержавних угод.

Під валютним режимом розуміється:

а) умови конвертованості валюти;

б) порядок купівлі і продаж валюти резидентами і нерезидентами;

в) особливий порядок формування і регулювання валютного курсу.

Міжнародна валютна ліквідність:

а) загальний запас міжнародних платіжних коштів;

б) об'єм офіційних золотовалютних резервів;

в) здатність країни або групи країн забезпечувати своєчасне погашення своїх міжнародних зобов'язань.

Що з перерахованого нижче відноситься до елементів валютної системи:

а) валютна інтервенція;

б) валютні обмеження і валютний контроль;

у) валютний режим;

г) валютна політика;

д) валютна лібералізація;

е) валютний паритет;

ж) резервні валюти.

У яких умовах найбільш ефективно використання фіксованих валютних курсів?:

а) в умовах валютної лібералізації;

б) при здійсненні валютної інтервенції;

в) при низькому об'ємі золотовалютних резервів держави;

г) при встановленні взаємопов'язаного валютного регулювання країн;

д) в умовах бездефіцитних платіжних балансів.

Чи Вірне наступне твердження: «Плаваючі валютні курси забезпечують більш гнучкий механізм пристосування до змін ринкової кон'юнктури»?:

а) так;

б) ні.

Виділіть основні характеристики Паріжської валютної системи:

а) золотомонетний стандарт;

б) золотодевизний стандарт;

в) режим вільно плаваючих курсів валют;

г) вільна конвертованість валют в золото.

Виділіть основні характеристики Генуезької валютної системи:

а) золотомонетний стандарт;

б) золотодевизний стандарт;

в) стандарт СДР;

г) вільна конвертованість валют в золото;

д) міждержавне регулювання МВФ;

е) вільно плаваючі курси валют.

Виділіть основні характеристики Бреттон-Вудской валютної системи:

а) золотодевизний стандарт;

б) вільно плаваючі курси валют;

в) фіксований валютний паритет і курси;

г) використання золота як світових грошей;

д) міждержавне валютне регулювання МВФ;

е) конвертованість долара США в золото по офіційній ціні.

Виділіть основні характеристики Ямайської валютної системи:

а) золотодевизний стандарт;

б) стандарт СДР;

у) вільно плаваючі курси валют;

г) вільний вибір режиму валютного курсу;

д) використання золота в ролі світових грошей;

е) конвертованість долара США в золото по офіційній ціні;

ж) фіксований валютний паритет і курси.

Хто з перерахованих нижче суб'єктів відноситься до основного рівня учасників валютного ринку?:

а) Центральний банк;

б) Валютні біржі;

в) комерційні банки;

г) комерційні підприємства.

Кого називають на валютному ринку покупцями і продавцями в останній інстанції?:

а) комерційні банки;

б) держава;

в) населення;

г) центральні банки.

Що є об'єктом валютних операцій відповідно до законодавства Росії?:

а) валюта;

б) валюта Російської Федерації;

в) іноземна валюта;

г) валютні цінності;

д) внутрішні цінні папери;

е) зовнішні цінні папери.

Що означає термін FOREX?:

а) форвардні валютні операції;

б) спот-ринок;

в) дилинговие валютні операції.

Дата валютування - це:

а) дата висновку валютної операції;

б) день постачання валюти;

в) святковий день на валютному ринку.

Дилинговая (контрактна) дата - це:

а) день, коли валюти, що беруть участь в операції, поступають в розпорядження сторін по операції;

б) дата висновку валютної операції;

в) робочий день на валютному ринку.

Що означає «спот-дата»?:

а) дата висновку споту-операцій на валютному ринку;

б) збіг дня висновку і дня валютування валютної операції;

в) дата валютування поточних валютних операцій суворо на другий робочий день після дня висновку операції.

Термінові валютні операції відрізняються від поточних валютних операцій:

а) датою валютування;

б) дилинговой датою;

в) швидкістю здійснення;

г) вживаним валютним курсом.

Крос-курс - це:

а) курс обміну між декількома валютами;

б) курс обміну між валютами, визначуваний без участі долара США;

в) курс обміну між двома валютами, який визначається через їх співвідношення до третьої валюти.

Як називається курсова різниця у валютних операціях (різниця між курсами продажу і купівлі)?:

а) валютний прибуток;

б) валютний дохід;

в) курсовий спред (маржа).

Валютна позиція - це:

а) співвідношення вимог і зобов'язань по іноземних валютах учасника валютних операцій;

б) частка конкретного учасника валютних операцій на валютному ринку;

в) співвідношення кількості укладених і завершених валютних операцій.

Які дилинговие валютні операції здійснюються тільки на біржі?:

а) форвардні валютні операції;

б) своп-операції;

у) валютні фьючерси;

г) валютні опціони.

Валютні фьючерси мають:

а) односторонню котировання;

б) двосторонню котировання;

в) багатосторонню котировання.

Валютними опціонами торгують:

а) тільки на біржі;

б) тільки на позабіржовому ринку;

в) як на біржовому, так і на позабіржовому ринках.

Унікальність валютних опціонів укладається:

а) в предметі опционних операцій;

б) в низьких валютних ризиках;

у) в асимметричности зобов'язань по опционной операції;

г) в котировання. ТЕСТИ: 1. Виробництво- це: а) задоволення потреб людини; б):  ТЕСТИ: 1. Виробництво- це: а) задоволення потреб людини; б) діяльність, за допомогою якої людина задовольняє свої потреби; в) складна система взаємодії чинників виробництва; г) можливість мобілізації значного капіталу.
ТЕСТИ: 1. У ході аудиторської перевірки аудитор виявив, що дані про залишок:  ТЕСТИ: 1. У ході аудиторської перевірки аудитор виявив, що дані про залишок грошових коштів на кінець року, вказані в звіті про рух грошових коштів, не відповідають даним про величину грошових коштів на кінець року, вказаним у відповідній
ТЕСТИ: 1. Дані про заборгованість по кредитах і позиках відбиваються в розділі:  ТЕСТИ: 1. Дані про заборгованість по кредитах і позиках відбиваються в розділі бухгалтерського балансу: а) оборотні активи; б) довгострокові зобов'язання; в) короткострокові зобов'язання. 2. Відсотки по банківському кредиту, отриманому на фінансування
ТЕСТИ: 1. При перевірці витрат на виробництво аудитор керується:  ТЕСТИ: 1. При перевірці витрат на виробництво аудитор керується документом: а) Положеннями по бухгалтерському обліку (ПБУ)); б) Податковим кодексом РФ; в) постановою Уряду про склад витрат, що включаються в собівартість продукції (бот,
ТЕСТИ: 1. Перевіряючи правильність ведіння бухгалтерського обліку витрат на:  ТЕСТИ: 1. Перевіряючи правильність ведіння бухгалтерського обліку витрат на будівництво об'єкта основних коштів, аудитор керується положеннями нормативного документа, регулюючого облік даних операцій: а) Положенням по бухгалтерському обліку
ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. Купівельна спроможність грошей: а) збільшується з ростом:  ТЕСТИ: ТЕСТ 1 1. Купівельна спроможність грошей: а) збільшується з ростом цін; б) може рости і зменшуватися; в) завжди залишається постійної. 2. На стоимость золота впливає: а) зовнішній вигляд золота (злиток, гранули, пісок і ін.); б) місце видобутку; в) загальне
Тести: Цінова еластичність попиту буде вище: а) на товари першої:  Тести: Цінова еластичність попиту буде вище: а) на товари першої необхідності, чим на предмети розкоші; б) в тих випадках, коли споживачі використовують даний товар з найбільшою користю для себе; в) чим більше альтернативні витрати виробництва