На головну сторінку   Всі книги

Тести

Яке з визначень ринку представляється Вам найбільш переконливим:

а) ринок - це система відносин, в якому зв'язку покупців і продавців так вільні, що ціни на один і той же товар мають тенденцію швидко вирівнюватися;

б) ринок - це механізм взаємодії покупців і продавців, відношення попиту і пропозиції;

в) ринок - це сфера обміну всередині країни і між країнами, зв'язуюча виробників і споживачів продукції;

г) ринок - це територія, географічний простір, в межах якого відбуваються продаж і купівля певного товару;

д) ринок - це система, організована по законах товарного виробництва і звертання, сукупність відносин товарного обміну?

Які об'єктивні умови виникнення і функціонування ринкового господарства:

а) суспільний розподіл праці;

б) економічна відособленість суб'єктів економіки;

в) самостійність суб'єктів підприємництва;

г) жорстка система управління виробництвом і розподілом?

Дана блок-схема функцій ринку (мал. 1.1). Впишіть в незаповнений елемент схеми найменування пропущеної функції.

Що Ви розумієте під терміном «розподіл праці»:

а) розподіл результатів труда між його учасниками;

б) спеціалізація виробників на виконанні певних функцій?

Рис. 1.1. Блок-схема функцій ринку

Які економічні наслідки поглиблення суспільного розподілу праці:

а) зростання продуктивності труда;

б) вирівнювання матеріальної забезпеченості різних верств населення;

в) підвищення якості продукції;

г) розвиток відносин обміну?

Яка мета обміну:

а) видобування вигоди шляхом нееквівалентного обміну;

б) задоволення потреби в тих благах, які виробник певних благ сам не створює?

Що Ви розумієте під економічною категорією «власність»:

а) володіння людиною матеріальними або духовними благами;

б) юридично закріплене право володіти, розпоряджатися, використати належні людям матеріальні або духовні блага;

у) відносини між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ;

г) власність - це комплекс прав власника благ?

Чи Є приватна власність на засоби виробництва неодмінним атрибутом ринкового господарства:

а) ринкове господарство може існувати і без приватної власності;

б) приватна власність в найбільшій мірі відповідає ринковим відносинам?

Тема 4. Оснойи теорії рьшка

19

Які позитивні наслідки внутрішньогалузевої конкуренції:

а) стимулювання зниження витрат шляхом зростання продуктивності труда, використання досягнень технічного прогресу, поліпшення організації виробництва;

б) стимулювання переливання капіталу з галузі в галузь;

в) підвищення якості продукції?

Які позитивні наслідки міжгалузевої конкуренції:

а) зниження цін на вироблювану продукцію;

б) перелив капіталу з галузей з меншою Нормою прибутку в галузі з більшою нормою прибутку;

в) оптимізація галузевої структури економіки;

г) банкрутство неефективних підприємницьких структур?

Дотримання яких умов робить конкуренцію довершеним:

а) ніхто не може довільно впливати на ринок;

б) немає близьких замінників даного товару;

в) на ринку пропонуються однакові товари;

г) даний ринок огражден бар'єрами;

д) жоден не знає про ринок більше інших;

е) вільний вхід на ринок і вихід з нього?

У яких умовах на ринку затверджується монополія:

а) на ринку єдиний продавець якого-небудь товару;

б) ніхто не може довільно впливати на ринок;

в) даний ринок огражден бар'єрами;

г) немає близьких замінників даного товару;

д) жоден не знає про ринок більше інших?

Яка норма володіння ринком однією фірмою (корпорацією) в США і країнах Західної Європи є типовою для обов'язкового включення державного контролю в діяльність фірми-монополіста, %:

а) 20;

б) 60;

в) 90?

Яка міра монополізму в Російській Федерації, яка є основою для включення фірми в реєстр господарських суб'єктів, потребуючих державного регулювання, %:

а) 10;

б) 35;

в) 65 і більш?

Якщо в якійсь галузі декілька (три - п'ять) фірм контролюють переважну частину ринку, то встановлюється конкуренція, що носить назву:

а) монополія;

б) олігополія;

в) довершена конкуренція.

Як називається та економічна ситуація, коли покупцем якоїсь продукції є тільки одна фірма (організація):

а) монополія;

б) олігополія;

в) монопсония?

Які кошти ведіння нецінової конкуренції:

а) лідерство в цінах;

б) поліпшення якості конкурентоздатної продукції;

в) реклама;

г) організація виставок;

д) проведення ярмарків?

Які дії відносяться до несумлінної конкуренції:

а) технічне шпигунство;

б) поліпшення якості конкуруючої продукції;

в) переманення фахівців;

г) підкуп працівників конкурента;

д) помилкова реклама;

е) організація виставок;

ж) самовільне використання чужого товарного знака;

з) копіювання зовнішнього оформлення товару іншої фірми?

Що з наступного не є чинником формування монополії:

а) авторські права;

б) ліцензії;

в) контроль над єдиним джерелом товару;

г) виробництво і збут товару, що має багато близьких

властивостей?

Який ринок швидше всього стане монополістичним:

а) ринок зерна;

б) ринок кольорів;

в) продаж шоколадних виробів;

г) бензоколонка в сільській місцевості?

(а) Древньогрецький філософу Арістотелю належить фраза: «Справедливість вимагає указати на те, які негативні сторони зникнуть, якщо власність буде загальною, але і на те, які позитивні властивості будуть при цьому знищені...

саме існування виявиться абсолютно неможливим».

(би) Французький ідеолог дрібнобуржуазного соціалізму П. Ж. Прудон писав: «Власність - це крадіжка».

(в) У «Маніфесті комуністичної партії», написаному К. Марксом і Ф. Енгельсом, було вказано: «Відмінною рисою комунізму є не скасування власності взагалі, а скасування буржуазної власності... У цьому значенні комуністи можуть виразити свою теорію одним положенням: знищення приватної власності».

(г) Л. Толстой про власність: «Банкіри, торговці, фабриканти, землевласники трудяться, хитрять, мучаться і мучать через власність; чиновники, ремісники, землевласники б'ються, обманюють, пригноблюють, страждають через власність; судді, поліція охороняють власність... Власність є корінь всього зла».

Яке з цих положень і оцінок, на Вашій думку, найбільш актуально в умовах ринкових реформ в Росії:

а) Арістотеля;

б) Прудона;

в) Маркса і Енгельса;

г) Товстого;

д) кожне з цього висловлювання по-своєму оригінально?

Дати сучасне визначення власності:

а) сукупність матеріальних благ, належних одній людині або групі осіб;

б) процес володіння і розпорядження належними матеріальними благами;

в) економічна основа привласнення продукту виробництва.

При переході від натурального господарства до ринковому прямий продуктообмен (бартер) поступився місцем обміну, що здійснюється при шляху грошей. Це сталося в зв'язку з тим, що бартер:

а) був незручний;

б) перешкоджав поглибленню суспільного розподілу праці;

в) не забезпечував еквівалентності в обміні;

г) приводив до ускладнень, пов'язаних з необхідністю пошуку суб'єктів, готових обміняти потрібні покупцю товари на ті, які він пропонував для обміну.

Чому в Росії при наявності розвиненого грошового обміну зберігається бартер:

а) існує дефіцит оборотних коштів у підприємств;

б) немає довір'я до готівки;

в) бартер використовується як засіб, що виключає неплатежі;

г) бартер сприяє ухилянню від сплати податків;

д) ще не досягнута необхідна міра розвитку ринкових відносин?

Яка форма підприємництва, з Вашої точки зору, була б найбільш відповідною для створення наступних підприємств:

а) комерційного банку;

б) посередницької контори по купівлі-продажу житлової площі;

в) промислового комплексу по випуску автомобілів;

г) по виготовленню одягу шляхом ручної в'язкі?

Російський статистичний щорічник привів наступні дані про структуру промисловості за формами власності в 1994 р. (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Структура промисловості Росії за формами власності в 1994 р.

Форма власності Частка, в? i до підсумку

в загальному обсязі виробництва в загальній чисельності виробничого персоналу

Державна 19,2 25,7

Муніципальна 1,6 2,1

Громадських організацій 0,2 0,6

Приватна 15,4 22,5

Змішана:

без іноземної участі 60,9 48,1

з іноземною участю 2,7 1,0

Проаналізуйте, яка з приведених форм власність більш ефективна з точки зору продуктивності труда:

а) державна;

б) муніципальна;

в) громадських організацій;

г) приватна;

д) змішана без іноземної участі;

е) змішана з іноземною участю.

Дрібна спекуляція, хоч її звичайно і засуджують, являє собою добровільну ринкову операцію, вигідну і покупцю, і продавцю. Чи Згодні ви з цим твердженням:

а) так;

б) ні?

На основі існування грошей і товару в античному світі чи можна сказати, що це суспільство було ринковим:

а) так;

б) ні?

На яких принципах будувалося ціноутворення в середньовічній Європі? Чи Було це ціноутворення ринковим:

а) так;

б) ні?

Існує крилата фраза, що «Лінкольн одним розчерком пера знищив значну частину капіталу, накопичену південними штатами». Що це за капітал? І чи була економічна система в південних штатах ринкової?

2-3119 ТЕСТИ: 1. Що Втратив роботу через спад в економіці попадає в категорію:  ТЕСТИ: 1. Що Втратив роботу через спад в економіці попадає в категорію безробітних, охоплених: а) структурною формою безробіття; б) фрикційною формою безробіття; в) циклічною формою безробіття; г) прихованою формою безробіття; д) всі попередні
ТЕСТИ: 1. Скорочення пропозиції грошей в економіці графічно може бути:  ТЕСТИ: 1. Скорочення пропозиції грошей в економіці графічно може бути представлене зсувом: а) вліво-вгору кривий AS; б) вправо-вниз кривий AS; у) вліво-вниз кривий AD; г) вправо-вгору кривий AD. 2. Яке з наступних тверджень об криву AD є
ТЕСТИ: 1. Все перераховане відображає поняття похідного попиту, крім:  ТЕСТИ: 1. Все перераховане відображає поняття похідного попиту, крім того, коли: а) збільшується попит на автомобілі і в результаті зростає попит на робітниках в автомобільній промисловості; б) підвищується попит на взуття, що приводить до зростання попиту на
ТЕСТИ: 1. Умовами виникнення товарного виробництва є: а):  ТЕСТИ: 1. Умовами виникнення товарного виробництва є: а) поява грошей; б) виникнення централізованих держав; в) приватна власність; г) суспільний розподіл праці; д) відособлення виробників як власників. 2. Товар як
ТЕСТИ: 1. Прибуток від продажу формується на бухгалтерському рахунку: а) 90; б):  ТЕСТИ: 1. Прибуток від продажу формується на бухгалтерському рахунку: а) 90; б) 91; в) 99. 2. Доходи від здачі майна в оренду повинні відбиватися в складі: а) виручки; б) операційних доходів; у) внереализационних доходів; г) виручки або операційних доходів
ТЕСТИ: 1. При перевірці витрат на виробництво аудитор керується:  ТЕСТИ: 1. При перевірці витрат на виробництво аудитор керується документом: а) Положеннями по бухгалтерському обліку (ПБУ)); б) Податковим кодексом РФ; в) постановою Уряду про склад витрат, що включаються в собівартість продукції (бот,
ТЕСТИ: 1. Відповідно до вимог федерального правила (стандарту):  ТЕСТИ: 1. Відповідно до вимог федерального правила (стандарту) аудиторської діяльності в аудиторському ув'язненні повинні бути вказані наступні дані, що містяться в засновницьких документах аудируемого особи: а) місце знаходження; б) основні