Головна   Всі книги

ТЕСТИ

ТЕСТ 1

1. У якій частині балансу представлені відомості про кредитні

зобов'язання підприємства?

а) в активі;

6) в пасиві;

в) як в активі, так і в пасиві.

2. Кредит видається на принципах:

а) безоплатності;

6) бессрочности;

в) поворотність.

3. Передача однієї сторони у власність іншій стороні грошей або іншій речі із зобов'язанням однієї сторони повернути іншій стороні таку ж суму грошей або цінні речі тієї ж вартості і того ж роду і якості, як ті, що були отримані раніше, називається?

а) кредит;

6) позика;

в) позика.

4. Кредит як самостійна категорія виконує наступні

основні функції:

а) акумулювання грошових коштів;

6) використання грошових фондів і готівки грошових коштів;

в) контроль грошових коштів.

5. Відстрочка платежу, що надається продавцем покупцю,

являє собою:

а) фінансовий кредит;

6) товарний кредит;

в) комерційний кредит.

6. Кредит, виданий банком або іншою кредитною установою на умовах платности, терміновості і поворотності, називається:

а) фінансовий кредит;

6) комерційний кредит;

в) інвестиційний податковий кредит.

ТЕСТ 2

1. Розрахунки з розстрочкою платежів являють собою:

а) фінансовий кредит;

6) комерційний кредит;

в) податковий кредит.

2. Кредит зі спеціального позикового рахунку, на якому відбиваються кредити банку і всі платежі з рахунками за дорученням клієнта, а також всі кошти, що поступають в банк на ім'я клієнта, являє собою:

а) терміновий кредит;

б) контокорентний кредит;

в) онкольний кредит.

3. Назвіть вигляд короткострокового кредиту, який гаситься на

першу вимогу:

а) терміновий кредит;

б) контокорентний кредит;

в) онкольний кредит.

4. Іпотечний кредит це:

а) кредит під заставу нерухомості;

6) кредит під заставу товару;

в) кредит під заставу цінних паперів.

5. Основними формами кредиту як різновиду розрахунків є:

а) комерційний кредит;

б) іпотека;

у) вексельний кредит.

6. Яка форма кредиту являє собою різновид торгово-комісійної операції, пов'язаної з кредитуванням оборотних коштів?

а) овердрафт;

б) вексельний кредит;

в) факторинг.

7. Товарно-матеріальні цінності, нерухомість, цінні папери, витрати виробництва і майбутній випуск продукції, службовці для кредитора заставою повного або своєчасного повернення боржником отриманого кредиту і сплати ним належних відсотків, ці:

а) забезпечення кредиту;

6) поручительство;

в) гарантія.

8. Кредит, наданий під заставу державних цінних паперів, являє собою:

а) онкольний кредит;

6) ломбардний кредит;

у) вексельний кредит.

9. При розрахунках по експортно-імпортних операціях застосовуються

наступні форми кредиту:

а) овердрафт;

б) акцептно-рамбурсний кредит;

в) кредит по відкритому рахунку.

10. Передача або перепоступка кредитором свого права вимоги

грошей, речей або інакших цінностей іншій особі це:

а) факторинг;

б) цессия;

в) форфетування.

ТЕСТ 3

1. При якій формі кредитування експорту проводиться купівля

банком без обороту на продавця векселів або інших боргових вимог?

а) вексельний кредит;

6) акцептний кредит;

в) форфетування.

2. Форфетування застосовується при постачанні машин, обладнання

на великі суми з тривалою розстрочкою платежу на термін:

а) до 5 років,

б) до7лет;

в) до 9 років.

3. Яка форма кредитування здійснюється шляхом списання

банком коштів по рахунку клієнта зверх залишку коштів на його рахунку:

а) акцептний кредит;

б) факторинг;

в) овердрафт.

4. Назвіть вигляд кредиту, який надається банком в формі

акцепту перевідного векселя, що виставляється на банк експортера мі і імпортерами:

а) овердрафт;

б) форфетування;

в) акцептний кредит.

5. Кредит, при якому продавець відвантажує товар покупцю і направляє в його адресу товаророзпорядчі документи, відносячи суму заборгованості в дебет рахунку, відкритого ним на ім'я покупця, називається:

а) овердрафт;

б) кредит по відкритому рахунку;

в) форфетування.

6. Кредити можуть видавати:

а) малі підприємства;

6) інвестиційні фонди;

г) приватні особи

7. Міжбанківський кредит - це кредит, при якому позичальником є:

а) підприємство;

б) приватна особа;

в) банк.

8. Величину дисконту і суму платежу форфетора продавцю боргових

обятельств можна визначити наступним способом:

а) по розміру процентної ставки за кредит;

6) по середньому терміну форфетування;

в) по середньому терміну перебування коштів в розрахунках.

9. Основними видами забезпечення кредиту є:

а) поручительство;

6) кредитна угода;

в) облікова ставка.

10. Податковий кредит являє собою:

а) кредит під заставу цінних паперів;

6) відстрочку по сплаті податків;

в) зміна сплати податку з подальшою поетапною сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків.

ТЕСТ 4

1. Економічною основою кредитних відносин виступають:

а) фінансові відносини;

б) кругообіг і оборот коштів (капіталу);

в) грошові відносини;

г) вартість і споживна вартість грошей.

2. Суперечність між наявністю тимчасово вільних грошових коштів і потребою в грошових коштах дозволяється з допомогою. .. відносин.

а) фінансових;

б) кредитних;

в) грошових;

г) кооперативних.

3. Кредит стає реальністю в тому випадку, якщо:

а) у позичальника з'являється потреба в додаткових грошових коштах;

б) держава зацікавлена в уникненні омертвіння ресурсів, що вивільнилися і розвитку економіки в розширених масштабах;

в) є суб'єкти кредитних відносин - кредитор і позичальник - і відбувається збіг їх інтересів;

г) у кредитора з'являються тимчасово вільні грошові кошти.

4.... не є кредитними відносинами, оскільки є породженням розподільних, а не перераспределительних процесів, приводять до зміни власника вартості, що передається, директивні.

5. У кредитних відносинах, на відміну від грошових відносин, вартість:

а) не здійснює зустрічного руху;

б) не рухається зовсім;

в) здійснює рух тільки в товарній формі;

г) здійснює зустрічний рух.

6. Кредит задовольняє... потреби учасників кредитної операції.

а) постійні;

б) тимчасові;

в) стихійні;

г) випадкові.

7.... кредиту - це те, що залишається в ньому стійким і незмінним.

а) межі;

б) роль;

в) функції;

г) структура.

8. Загальною властивістю, основою кредиту є:

а) платность;

б) поворотність;

в) цільове використання;

г) забезпеченість.

9....- сторона кредитних відносин, одержуюча кредит і зобов'язана повернути отриману позику.

10. Джерелами ресурсів кредитора виступають. .. кошти.

а) тільки власні;

б) тільки залучені;

у) власні, залучені і віддані в позику;

г) власні і залучені. ТЕСТ 5

1. Платником позикового відсотка в кредитній операції виступає. ..

2. У кредитній операції об'єктом передачі виступає. .. вартість.

а) споживна;

б) грошова;

в) товарна;

г) позичена.

3. Елементами структури кредитних відносин є:

а) кредитор і позичальник;

б) позичена вартість і мета кредиту;

в) кредитор, позичальник і позичена вартість;

г) кредитор, позичальник і мета кредиту.

4. Укажіть послідовність руху вартості, що позичається.

а) отримання кредитором коштів, розміщених в формі кредиту;

б) використання кредиту;

в) повернення тимчасово запозиченої вартості;

г) отримання кредиту позичальником;

д) вивільнення ресурсів;

е) Розміщення кредиту.

5....- сторона кредитних відносин, що надає позику.

6. Рух кредиту як капіталу зумовлює:

а) поворотність;

б) забезпеченість;

в) платность;

г) цільове використання.

7. Кредит як економічна категорія виявляє свою суть в:

а) платежі після закінчення відстрочки;

б) наявності довір'я при відстрочці платежу;

в) самому факті відстрочки платежу;

г) наявності забезпечення при відстрочці платежу.

8. Встановіть відповідність суб'єктів відносин, перерахованих в правій колонці, типу відносин, перерахованих в лівій колонці. Тип відносин Суб'єкт відносин

1. Грошові

2. Кредитні А. Емітент і інвестор

Б. Получатель грошей і їх платник

В. Страховщик і страхувальник

Г. Кредітор і позичальник

9.... кредиту виявляється в тому, що він являє собою рух вартості на початках поворотності в інтересах реалізації суспільних потреб.

10. У кредитних відносинах власність на вартість, що позичається:

а) тимчасово поступається кредитором позичальнику;

б) переходить від кредитора до позичальника;

в) тимчасово поступається позичальником кредитору;

г) переходить від позичальника до кредитора за вирахуванням позикового відсотка.

ТЕСТ 6

1. Функції кредиту мають. .. характер.

а) суб'єктивний;

б) об'єктивний;

в) директивні;.

г) що штучно задаються.

2. Ознаками законів кредиту є:

а) суб'єктивізм, директивность, плановість, загальність, конкретність;

б) стихійність, необхідність, істотність, об'єктивізм, загальність;

в) загальність, абстрактність, некерованість, конкретність, об'єктивність;

г) необхідність, істотність, об'єктивність, загальність, конкретність.

3. Для. .. перерозподілу вартості характерно те, що кредитор і позичальник географічно віддалені один від одного.

а) міжгалузевого;

б) внутрішньогалузевого;

в) багатогалузевого;

г) межтерриториального.

4.... кредиту - це відносини, що виражають єдність залежності кредиту і його відносної самостійності.

а) принципи;

б) функції;

в) межі;

г) закони.

5. Функції кредиту - це. .. категорія.

а) змінна лише в просторі;

б) що не змінюється;

в) статична;

г) що змінюється.

6. На практиці в кожний даний момент кредит виявляє суть:

а) однієї або декількома функціями;

б) всіма своїми функціями;

в) тільки однією функцією;

г) поза реалізацією властивих йому функцій.

7. Встановіть відповідність характеристик, позначених в правій колонці, сущностним рисам функцій кредиту, приведеним в лівій колонці. Функція кредиту Характеристика

1. Перераспределітельная

2. Заміщення дійсних грошей кредитними операціями А. Налічний розрахунок за товари і послуги

Б. Перечисленіє грошей з федерального бюджету державній освітній установі на виплату зарплати і стипендій

В. Передача вартості, що тимчасово вивільнилася позичальнику і її подальше повернення до кредитора

Г. Безналічние розрахунки за товари і послуги, залік взаємних вимог

8. За допомогою перераспределительной функції кредиту можуть перерозподілятися:

а) тільки товарно-матеріальні цінності;

б) всі матеріальні блага країни;

в) тільки грошові кошти;

г) тільки грошові кошти і валютні цінності.

9. Перераспределительная функція кредиту охоплює перерозподіл. .. вартості.

а) що знаходиться у виробничому процесі;

б) що знаходиться в процесі створення;

в) що тимчасово вивільнилася;

г) створеної в процесі виробництва.

10. При отриманні кредиту підприємствами від галузевих банків йде мова про. .. перерозподілі вартості.

а) внутрішньогалузевому;

б) міжгалузевому;

в) багатогалузевому;

г) межтерриториальном. ТЕСТ 7

1.... кредиту - це початкові елементи механізму кредитування.

а) закони;

б) функції;

в) принципи;

г) ознаки.

2. Передача вартості кредитором, що представляє одну галузь, позичальнику - підприємству іншої галузі - свідчить про. .. перерозподілі вартості.

а) межтерриториальном;

б) міжгалузевому;

у) внутрішньогалузевому;

г) бюджетному.

3. Закони кредиту являють собою закони, властиві... відносинам.

а) будь-яким фінансовим;

б) будь-яким грошовим;

у) виключно кредитним;

г) кредитним і страховим.

4.... кредиту - це його взаємодія як цілого із зовнішньою середою.

а) закони;

б) принципи;

в) функції;

г) роль.

5. Принципи кредиту доцільно виводити з. .. кредиту.

а) законів;

б) функцій;

в) меж;

г) ролі

6. Поворотність є. .. кредиту.

а) принципом;

б) сущностной особливістю;

в) функцією;

г) роллю.

7. Встановіть відповідність характеристик, приведених в правій колонці, сущностним особливостям законів кредиту, приведеним в лівій колонці. Закон кредиту Характеристика

1. Поворотність кредиту А. Возврат позиченої вартості без втрати вартості і споживної вартості

2. Збереження позиченої Б. Двіженіє позиченої вартості від позичальника до кредитора

вартості В. Передача кредитором позиченої вартості

позичальнику

Г. Бюджетноє фінансування господарюючих

суб'єктів

8. Встановіть відповідність принципів кредиту, позначених в правій колонці, законам кредиту, вказаним в лівій колонці. Закон кредиту Принцип кредиту

1. Поворотність кредиту

2. Збереження позиченої вартості А. Обеспеченность

Б. Заключеніє кредитної операції в усній формі

В. Срочность і цілеспрямованість

Г. Беспроцентноє кредитування

9. Форми кредиту класифікуються в залежності від характеру:

а) галузевої спрямованості, об'єктів кредитування, забезпеченості кредиту;

б) терміновості і платности кредиту, а також стадій відтворювання, що обслуговується позикою;

в) кредитора і позичальника, галузевої спрямованості кредиту і його забезпеченості;

г) позиченої вартості, кредитора і позичальника, цільових потреб позичальника.

10. У. .. формі кредиту позика надається і гаситься в формі товарних вартостей.

а) змішаної;

б) товарної;

в) грошової;.

г) товарно-грошової. ТЕСТ 8

1. Переважаючою формою кредиту в сучасній економіці є. .. форма.

а) товарна;

б) змішана;

в) товарно-грошова;

г) грошова.

2. У. .. формі кредиту позика надається у вигляді товарних (грошових) вартостей, а гаситься у вигляді грошових (товарних) вартостей.

а) фінансової;

б) товарної;

в) змішаної;

г) грошової.

3. У. .. формі кредиту позика надається і гаситься в формі грошових вартостей.

а) товарної;

б) змішаної;

в) товарно-грошової;

г) грошової.

4. У залежності від цільових потреб позичальника виділяються дві форми кредиту:

а) забезпечена і незабезпечена;

б) продуктивна і споживча;

в) термінова і безстрокова;

г) прихована і явна.

5. У. .. формі кредит безпосередньо видається позичальнику без опосредствующих ланок.

а) прихованої;

б) явної;

в) прямої;

г) непрямої.

6. Під... формою кредиту розуміється кредит на зазделегідь обумовлені цілі.

а) прямої;

б) непрямої;

в) прихованої;

г) явної.

7.... кредиту - це його більш детальна характеристика по організаційно-економічних ознаках, що використовується для класифікації кредитів.

а) функція;

б) вигляд;

в) межа;

г) роль.

8. У. .. формі кредиту позика використовується позичальником для авансування (кредитування) інших суб'єктів.

а) прямої;

б) явної;

в) прихованої;

г) непрямої.

9. У. .. формі кредиту позика використовується на цілі, не передбачені взаємними зобов'язаннями сторін.

а) явної;

б) прямої;

в) непрямої;

г) прихованої.

10. Суб'єктами комерційного кредиту виступають:

а) комерційні банки і фізичні особи;

б) юридичні і фізичні особи і держава;

в) господарюючі суб'єкти;

г) торгові організації і фізичні особи. ТЕСТ 9

1. Комерційний кредит, як правило, носить. .. характер.

а) короткостроковий;

б) довгостроковий;

в) безстроковий;

г) середньо- і довгостроковий.

2. Об'єктом операції комерційного кредиту виступають:

а) валютні цінності;

б) грошові кошти;

в) цінні папери;

г) товари і послуги.

3. Об'єктом операції комерційного кредиту виступають ресурси:

а) комерційного банку;

б) підприємства-продавця;

в) Центрального банку;

г) підприємства-споживача.

4. У сучасній економіці найбільш поширеній є. .. форма кредиту.

а) комерційна;

б) банківська;

в) цивільна;

г) лізингова.

5....- це різновид комерційного кредиту, пов'язаний із зобов'язанням позичальника сплатити в певний термін всю суму продукції, поставленої йому за певний період.

а) відкритий рахунок;

б) консигнація;

в) сезонний кредит;

г) вексельний спосіб.

6. Операція комерційного кредиту оформляється в основному:

а) акредитивом;

б) векселем;

в) інкасо;

г) усною домовленістю.

7....- це різновид комерційного кредиту, що передбачає певні зобов'язання позичальника перед кредитором (якщо товари продаються, то зобов'язання гасяться; в іншому випадку товар повертається без сплати неустойки).

а) сезонний кредит;

б) відкритий рахунок;

в) франчайзинг;

г) консигнація.

8....- це система договірних кредитних відносин між великими промисловими і торговими фірмами і дрібними роздрібними магазинами.

а) франчайзинг;

б) консигнація;

в) сезонний кредит;

г) відкритий рахунок.

9. Позичальниками в банківському кредиті виступають:

а) тільки юридичні особи;

б) тільки фізичні особи;

в) тільки держава в особі представляючих його органів;

г) юридичні і фізичні особи.

10. Для. .. кредиту характерно рух позиченої вартості в наступних формах: надання кредиту в товарній формі - погашення кредиту в грошовій формі.

а) банківського;

б) комерційного;

в) цивільного;

г) державного. ТЕСТ 10

1. У банківському кредиті як кредитори можуть виступати:

а) будь-які кредитно-фінансові установи, що мають в своєму розпорядженні тимчасово вільні грошові кошти;

б) тільки комерційні банки;

в) тільки страхові і інвестиційні компанії;

г) кредитно-фінансові установи, що мають ліцензію на право здійснення кредитних операцій.

2. Відсоток по. .. кредиту входить в ціну товару.

а) банківському;

б) цивільному;

в) комерційному;

г) державному.

3. Об'єктом операції банківського кредиту є процес передачі в позику:

а) грошових коштів;

б) засобів виробництва;

в) дорогоцінних металів;

г) товарно-матеріальних цінностей.

4.... банківські позики використовуються, як правило, для інвестиційних цілей.

а) короткострокові;

б) середньострокові;

в) довгострокові;

г) безстрокові

5.... банківські позики підлягають поверненню в фіксований термін після надходження офіційного повідомлення від кредитора.

а) бланкові.

б) онкольні.

в) забезпечені.

г) гарантовані.

6. Бланкові позики забезпечуються:

а) гарантіями і поручительствами.

б) страхуванням ризику непогашення кредиту.

в) тільки кредитним договором.

г) цессией.

7. Дохід по банківському кредиту поступає у вигляді:

а) позикового відсотка.

б) факторного відсотка.

в) лізингового відсотка.

г) націнки до вартості товару.

8.... банківські позики надаються, як правило, для заповнення тимчасової нестачі власних оборотних коштів позичальника.

а) довгострокові.

б) безстрокові.

в) бланкові.

г) короткострокові.

9. У банківському кредиті сплата позикового відсотка проводиться:

а) в момент погашення позики.

б) рівномірними внесками позичальника.

в) шляхом утримання банком відсотків з суми кредиту, що видається.

г) будь-яким способом по узгодженню кредитора і позичальника.

10. Споживчий кредит видається для оплати... вартості товарів або послуг.

а) повної.

б) всієї або частини.

в) частини.

г) не більше за 1/10. ТЕСТ 11

1. У споживчих кредитах на невідкладні потреби позика може бути використана позичальником:

а) тільки на виробничі цілі.

б) на будь-які цілі.

в) тільки на будівництво садових будиночків і капітальний ремонт житлових приміщень.

г) тільки для фінансування витрат по придбанню житла і створенню підсобного домашнього господарства.

2. Споживче кредитування населення в РФ в основному здійснює:

а) Ощадбанк РФ.

б) Внешторгбанк РФ.

в) Центральний банк РФ.

г) Россельхозбанк.

3.... кредити звичайно надаються кредиторами при наявності достатнього довір'я до позичальника.

а) онкольні.

б) бланкові.

в) приховані.

г) дорогі.

4.... форма кредиту заснована на участі в кредитній операції як кредитор фізичних осіб.

а) комерційна.

б) банківська.

в) лізингова.

г) цивільна.

5. Державні позики можуть бути:

а) як внутрішніми, так і зовнішніми.

б) тільки внутрішніми.

в) тільки регіональними.

г) тільки зовнішніми.

6. За способом розміщення державні позики можуть бути:

а) виграшними, процентними і товарними.

б) короткостроковими і довгостроковими.

в) примусовими, що розміщуються по підписці і вільно обіговій.

г) облігаційними і безоблигационними.

7. По характеру доходу, що виплачується державні позики можуть бути:

а) виграшними, процентними і облігаційними.

б) виграшними, процентними і товарними.

в) процентними, товарними і зовнішніми.

г) товарними, виграшними і необращающимися.

8. За способом оформлення державні позики діляться на:

а) облігаційні і безоблигационние.

б) ринкові і неринкові.

в) обіговій і необращающиеся.

г) регіональні і міжрегіональні.

9. У лізинговому кредиті лессор виступає в якості:

а) лизингополучателя.

б) виробника продукції.

в) гаранта забезпечення операції.

г) лизингодателя.

10. Лизор - сторона лізингового кредиту, виступаюча в якості:

а) лизингодателя.

б) виробника продукції.

в) лизингополучателя.

г) гаранта забезпечення операції. ТЕСТ 12

1. Об'єктом лізингового кредиту виступають:

а) товарні цінності.

б) грошові кошти.

в) товарні і грошові кошти.

г) валютні цінності.

2. При. .. лізингу договір не може бути розірвуть раніше встановленого терміну.

а) фінансовому.

б) оперативному.

в) оперативно-фінансовому.

г) факультативному.

3. На відміну від комерційного кредиту лізинговий кредит гаситься:

а) тільки товарами.

б) товарами і грошима.

в) тільки грошима.

г) тільки засобами виробництва.

4. При. .. лізингу договір може бути розірвуть в будь-який час.

а) фінансовому.

б) оперативно-фінансовому.

в) оперативному.

г) ексцедентном.

5.... кредит - це форма кредиту, в якій позичальниками є фізичні особи, а кредиторами - кредитні установи і торгові організації.

а) іпотечний.

б) цивільний.

в) споживчий.

г) комерційний.

6. Значення... кредиту полягає в тому, що він сприяє модернізації виробництва і широкому впровадженню в ньому досягнень научнотехнического прогресу.

а) лізингового.

б) державного.

в) споживчого.

г) іпотечного.

7.... кредит носить одиничний характер і використовується при кредитуванні инсайдеров і при цивільній (особистої) формі кредиту.

а) інвестиційний.

б) податковий.

в) безкоштовний.

г) фондовий.

8. Значення... кредиту полягає в тому, що з його допомогою відбувається перелив капіталів з одних галузей економіки в інші і здійснюється фінансування відтворювального процесу.

а) цивільного.

б) споживчого.

в) іпотечного.

г) банківського.

9.... кредит - це кредит, який надається у вигляді відстрочки платежу за продані товари.

а) банківський.

б) комерційний.

в) державний.

г) цивільний (дружній).

10. Головне призначення. .. кредиту складається в тому, що з його допомогою забезпечується задоволення потреб населення.

а) комерційного.

б) банківського.

в) лізингового.

г) споживчого.

ТЕСТ 13

1.... кредит базується на орендній операції з правом викупу обладнання по залишковій вартості.

а) лізинговий.

б) комерційний.

в) іпотечний.

г) господарський.

2. Значення. .. кредиту полягає в тому, що з його допомогою зміцнюються виробничі зв'язки між підприємствами і відбувається перерозподіл між ними товарно-матеріальних цінностей.

а) державного.

б) комерційного.

в) банківського.

г) цивільного.

3. Встановіть відповідність вказаних в правій колонці характеристик форм кредиту позначеним в лівій колонці. Форма кредиту Характеристика

1. Комерційна А. Акцептно-рамбурсний кредит

2. Лізингова Б. Від кредиту

3. Банківська В. Откритий рахунок і консигнація

4. Державна Г. Лессор і лизор

Д. Онкольний кредит

Е. Виїгришние, процентні і товарні позики

4. Встановіть відповідність форм кредиту, вказаних в правій колонці, їх характеристикам, позначеним в лівій колонці. Характеристика Форма кредиту

1. Видача позик без опосредствующих ланок

2. Взяття позики для кредитування інших суб'єктів.

3. Надання кредиту на зазделегідь обумовлені терміни.

4. Використання кредиту на цілі, не передбачені взаємними зобов'язаннями кредитора і позичальника А. Явная

Б. Основная

В. Скритая

Г. Старая

Д. Косвенная

Е. Прямая

5. Роль кредиту характеризується:

а) мірою його взаємодії з фінансовими і страховими відносинами.

б) зацікавленістю позичальників в отриманні дешевих позик.

в) результатами його застосування і методами їх досягнення.

г) наявністю ресурсів у банків і платоспроможністю населення.

6. При переході до ринкової економіки сфера кредитних відносин:

а) вужчає.

б) розширяється.

в) залишається незмінною.

г) трансформується в фінансові відносини.

7. При наданні у позику грошових коштів для фінансування виробничих витрат ведучу роль грає... кредит.

а) комерційний.

б) державний.

в) банківський.

г) споживчий.

8.... межа кредиту передбачає встановлення граничного об'єму необхідної потреби в позикових коштах.

а) якісна.

б) кількісна.

у) виробнича.

г) споживча.

9. У плановій моделі економіки основну роль грав. .. кредит.

а) лізинговий.

б) іпотечний.

в) комерційний.

г) банківський.

10. Роль кредиту виявляється в його впливі на процеси:

а) виробництва, реалізації і споживання продукції, сферу грошового обороту.

б) виробництва і реалізації продукції, сферу грошового обороту.

у) виробництва продукції і розподіл позикового фонду.

г) виробництва і споживання товарно-грошових ресурсів. ТЕСТ 14

1. Роль кредиту в сфері. .. полягає в тому, що з його допомогою відбувається надходження і вилучення грошей із звертання.

а) страхових відносин.

б) фінансових відносин.

у) виробництва і споживання.

г) грошового обороту.

2. Безперебійність процесів виробництва і реалізації продукції забезпечується застосуванням. .. кредитів.

а) державного і комерційного.

б) споживчого і банківського.

в) комерційного і банківського.

г) комерційного і споживчого.

3. Застосування кредиту як джерела збільшення основних фондів свідчить про роль кредиту в:

а) регулюванні інфляційних процесів.

б) бюджетному фінансуванні господарюючих суб'єктів.

в) розширенні виробництва.

г) регулюванні грошової маси в звертанні.

4.... кредиту - це зумовлена кругообігом грошових фондів потреба в позикових коштах.

а) межа.

б) функція.

в) роль.

г) закон.

5. Роль кредиту в умовах інфляції виявляється в тому, що з його допомогою регулюється:

а) споживчий попит населення.

б) маса грошей в звертанні.

в) потреба господарюючих суб'єктів в позикових коштах.

г) розмір золотого запасу країни.

6. Поворотність, терміновість і платность сприяють підвищенню ролі кредиту в:

а) регулюванні інфляційних процесів.

б) забезпеченні функціонування грошового обороту.

в) розширенні виробництва.

г) економічному використанні ресурсів.

7. Роль кредиту в забезпеченні бесперебойности процесів виробництва і реалізації продукції витікає з:

а) стихійного характеру виробничої діяльності.

б) нездатності господарюючих суб'єктів реалізувати зроблену продукцію.

в) недостатнього бюджетного фінансування державних підприємств.

г) неспівпадання поточних грошових надходжень і витрат підприємств.

8. Обгрунтоване визначення і дотримання меж кредиту важливе:

а) тільки для банківського і комерційного кредитування.

б) тільки для банківського, комерційного і державного кредитування.

в) для всіх форм і видів кредитних відносин.

г) тільки для сфери державного кредитування і міждержавного кредиту.

9.... межа кредиту передбачає встановлення обгрунтованої потреби в кредиті з урахуванням особливостей відтворювального процесу, в якому буде використовуватися кредит.

а) кількісна.

б) якісна.

в) гранична.

г) мінімальна.

10. У сфері виробництва при реалізації товарів з відстрочкою платежу основну роль грає. .. кредит.

а) банківський.

б) комерційний.

в) державний.

г) іпотечний. Тести по курсу «Гроші Кредит Банки»: 1. Чи Є банк юридичною особою? а) так; б) ні. 2. На основі:  Тести по курсу «Гроші Кредит Банки»: 1. Чи Є банк юридичною особою? а) так; б) ні. 2. На основі якої форми власності можуть утворюватися банки? а) суспільної; б) приватної; в) державної; г) будь-якої; д) змішаної. 3. Які з перерахованих операцій можуть проводити
Тести для самопроверки: Тест 1 1. Фінансовий менеджмент являє собою: а) державне:  Тести для самопроверки: Тест 1 1. Фінансовий менеджмент являє собою: а) державне управління фінансами; б) управління фінансовими потоками комерційного підприємства в ринкових умовах господарювання; в) управління фінансовими потоками некомерційного
Тести по дисципліні «Комунікаційний менеджмент»: Один з основоположників теорії менеджменту А. Файоль:  Тести по дисципліні «Комунікаційний менеджмент»: Один з основоположників теорії менеджменту А. Файоль охарактеризував функції управління таким чином: а) передбачувати; б) організувати; в) керувати; г) наставляти; д) координувати; е) контролювати. Який пункт в цьому списку зайвий? Діяльність,
ТЕСТИ: 1. Чи Відноситься до числа функцій уряду в ринковій економіці::  ТЕСТИ: 1. Чи Відноситься до числа функцій уряду в ринковій економіці: а) розподіл ресурсів країни; б) забезпечення правової бази ринкового механізму; в) допомога сільському господарству в зборі врожаю. 2. Державний сектор в ринковій економіці: а)
ТЕСТИ: 1. Що є предметом дослідження макроекономіки: а):  ТЕСТИ: 1. Що є предметом дослідження макроекономіки: а) функціонування окремих ринків; б) функціонування національної економіки загалом; в) функціонування і окремих ринків, і економіки загалом. 2. Основоположником макроекономіки як
ТЕСТИ: 1. Умовами виникнення товарного виробництва є: а):  ТЕСТИ: 1. Умовами виникнення товарного виробництва є: а) поява грошей; б) виникнення централізованих держав; в) приватна власність; г) суспільний розподіл праці; д) відособлення виробників як власників. 2. Товар як
ТЕСТИ: 1. Дані про заборгованість по кредитах і позиках відбиваються в розділі:  ТЕСТИ: 1. Дані про заборгованість по кредитах і позиках відбиваються в розділі бухгалтерського балансу: а) оборотні активи; б) довгострокові зобов'язання; в) короткострокові зобов'язання. 2. Відсотки по банківському кредиту, отриманому на фінансування