На головну сторінку   Всі книги

ТЕСТИ

1. При перевірці правильності розрахунку податку на прибуток основним джерелом інформації є:

а) дані звіту про прибутки і збитки;

б) регістри податкового обліку;

в) регістри бухгалтерського обліку.

2. Облік розрахунків по сплаті податків ведеться на рахунку:

а) 67;

б) 68;

в) 69.

3. При перевірці правильності нарахувань в державні позабюджетні фонди аудитор використовує в якості бази для перерахунку нарахувань:

а) загальну величину фонду оплати труда;

б) загальну величину фонду оплати труда за мінусом сум, що виплачуються за рахунок чистого прибутку організації;

в) тільки ту частину фонду оплати труда, яка є базою для нарахувань.

4. Для перевірки правильності сплати непрямих податків аудитор повинен вивчити дані, що характеризують:

а) величину майна організації;

б) реалізацію продукції (робіт, послуг);

у) величину витрат на оплату труда.

5. У обліковій політиці організації вибраний метод нарахування податку на додану вартість по оплаті. У цьому випадку сума податку на додану вартість з реалізованою, але не оплаченої покупцем продукції в бухгалтерському обліку:

а) не враховується;

б) відбивається на рахунку 68;

у) відбивається на рахунку 76.

6. При перевірці правильності нарахувань в державні позабюджетні фонди аудитор враховує:

а) форму договору, укладеного з працівником;

б) термін договору, укладеного з працівником;

в) трудові функції працівника, передбачені договором.

7. З перерахованих нижче податків до непрямих відносяться:

а) податок на прибуток;

б) податок на додану вартість;

б) податок на майно.

8. Для числення податку на прибуток встановлені нормативи для включення у витрати:

а) всіх витрат на рекламу;

б) деяких видів витрат на рекламу;

у) витрат на рекламу в пресі, радіо- і телемовленні.

9. Які з перерахованих видів витрат приймаються для числення прибутку в повному об'ємі:

а) сума компенсації за невикористаний відпуск;

б) сума компенсації витрат на відрядження;

в) сума компенсації за використання особистих легкових автомобілів.

10. Суми виплаченої працівнику матеріальної допомоги при розрахунку податку на прибуток організації:

а) враховуються в повному об'ємі;

б) враховуються в межах встановленого нормативу;

в) не враховуються. 7.3. Тести по темі «Фінанси підприємств різних форм власності»:  7.3. Тести по темі «Фінанси підприємств різних форм власності»: 1. Сукупність майнових прав підприємств і організацій представлена: а) в активі балансу; б) в пасиві балансу 2. Джерела фінансування підприємств і організацій знаходяться: а) в активі балансу; б) в пасиві
1.3 Тести по темі «Гроші. Грошовий обіг»: Інфляція попиту характеризується: А. Превишенієм пропозиції товарів:  1.3 Тести по темі «Гроші. Грошовий обіг»: Інфляція попиту характеризується: А. Превишенієм пропозиції товарів і послуг над сукупним попитом; Б. Превишенієм сукупного попиту над пропозицією товарів і послуг; В. Переїзбитком виробництва товарів; Г. Отсутствієм попиту споживачів на
Тести до теми 3.2: 1. У основі визначення оптимальної структури капіталу лежить: а):  Тести до теми 3.2: 1. У основі визначення оптимальної структури капіталу лежить: а) критерій мінімальної середньозважений вартості капіталу; б) рентабельність власного капіталу; в) ціна позикового каптала. 2. Ефект фінансового важеля виявляється в тому, що: а)
Тести до теми 2.1: 1. Матеріальні активи - це: а) незавершені капітальні вкладення;:  Тести до теми 2.1: 1. Матеріальні активи - це: а) незавершені капітальні вкладення; б) обладнання до монтажу; в) незавершене виробництво; г) все перераховане. 2. До фінансових активів відносяться: а) незавершені капітальні вкладення; б) дебіторська
t-тести і довірчі інтервали: /- тести для коефіцієнтів множинної регресії виконуються так само,:  t-тести і довірчі інтервали: /- тести для коефіцієнтів множинної регресії виконуються так само, як це робиться в парному регресному аналізі. Відмітимо, що критичний рівень / при будь-якому рівні значущості залежить від числа мір свободи, яке рівне (п - до - 1): число
ТЕСТИ: 1. Політика протекціонізму передбачає: а) позитивний платіжний:  ТЕСТИ: 1. Політика протекціонізму передбачає: а) позитивний платіжний баланс; б) негативний платіжний баланс; в) підтримку реального сектора національної економіки; г) рух спекулятивного капіталу. 2. Які обмеження імпорту вважаються
ТЕСТИ: 1. Що є предметом дослідження макроекономіки: а):  ТЕСТИ: 1. Що є предметом дослідження макроекономіки: а) функціонування окремих ринків; б) функціонування національної економіки загалом; в) функціонування і окремих ринків, і економіки загалом. 2. Основоположником макроекономіки як