Головна   Всі книги

ТЕСТИ

1. Яке з перерахованих визначень характеризує експонентне зростання економіки:

а) цей економічний розвиток, при якому довгострокові темпи зростання виробництва стійко перевищують темпи зростання населення;

б) це та рушійна сила, яка є причиною руху світової економіки до фізичних меж Землі;

в) ця умова стійкого зростання, при якій сукупна величина чинників виробництва зростає тими ж темпами, що і обсяг виробництва.

2. Економічне зростання може бути проілюстроване:

а) зсувом вліво кривої виробничих можливостей;

б) зсувом вправо кривої виробничих можливостей;

в) рухом вдовж кривої виробничих можливостей;

г) переміщенням точки всередині зони, обмеженої кривою виробничих можливостей.

3. При технічному прогресі рівноважне економічне зростання:

а) збільшує частку капіталу в національному доході;

б) збільшує частку труда в національному доході;

в) залишає пропорцію розподілу незмінною;

г) всі відповіді невірні.

4. Який з перерахованих чинників економічного зростання не врахований в класифікації по Е. Денісону:

а) рівень зайнятості населення;

б) оборотний капітал;

в) товарно-матеріальні запаси;

г) основний капітал;

д) людський капітал.

5. Яке з положень характерне для сучасної моделі економічного зростання:

а) інтенсифікація використання природних ресурсів;

б) посилення впливу НТП на всі сфери економіки;

в) перебудова системи державного регулювання економіки;

г) всі відповіді вірні.

6. Нульове економічне зростання означає:

а) відсутність зростання економіки;

б) стабілізацію кількісного зростання виробничих чинників;

в) зростання економіки за рахунок якісного вдосконалення виробничих чинників;

г) всі відповіді вірні.

7. Рівноважне зростання в моделі Солоу є стійким внаслідок:

а) постійного темпу зростання населення;

б) довершеної взаємозамінності труда і капіталу;

в) повного перетворення інвестицій поточного періоду в допол.

нительний капітал подальшого періоду;

г) гнучкість системи цін.

8. Яке з співвідношень потенційного, природного і підприємницького темпів зростання в моделі Харрода відображає різкий підйом в економіці:

а) Gw > G;

б) Gwв) Gw = G = Gп.

9. Яке з перерахованих положень є принциповим при визначенні відмінностей у поглядах неоклассиков і неокейнсианцев на характер економічного зростання:

а) з приводу сбалансированности розвитку економіки;

б) з приводу ролі підприємницької поведінки;

в) з приводу механізму прийняття інвестиційних рішень;

г) з приводу значень відношення «капітал-продукт».

10. Роботи яких з перерахованих вчених відносять до третього періоду в розробці проблеми економічного зростання:

а) роботи Р. Харрода і Е. Домара;

б) роботи П. Ромера і Р. Лукаса;

в) роботи Р. Солоу і Н. Калдора;

г) роботи Ч. Кобба і П. Дугласа.

ВІДПОВІДІ

1. би;2. би; 3. би; 4. д; 5. г;

6. в;7. би; 8. би; 9. а; 10. би.

493 Тип грошової системи: Тип грошової системи залежить від того, в якій формі функціонують:  Тип грошової системи: Тип грошової системи залежить від того, в якій формі функціонують гроші: як товар - загальний еквівалент або як знаки вартості. У зв'язку з цим виділяють наступні типи грошових систем: металевого звертання, при якій грошовий товар
ТИФН: ТИФН, що офіційно має назву «Рокфеллер сентер пропертиз инк.»:  ТИФН: ТИФН, що офіційно має назву «Рокфеллер сентер пропертиз инк.» (РСПИ) був створений і акціонований у вересні 1985 року. Я був головою правління, яке поряд зі мною включало мого старого друга П'ється Пітерсона з групи «Блекстоун»;
ТЕЗИ І ДОПОВІДЬ ПРО БУРЖУАЗНУ ДЕМОКРАТІЮ І ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРІАТУ 4:  ТЕЗИ І ДОПОВІДЬ ПРО БУРЖУАЗНУ ДЕМОКРАТІЮ І ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРІАТУ 4 БЕРЕЗНЯ: конгрес Комуністичного Інтернаціоналу 2-6 березня 1919 [Видобування з тез] 14. Диктатура пролетаріату тим схожа з диктатурою інших класів, що вона викликана необхідністю, як і всяка диктатура, подавити насильний опір
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: 1. По мірі зниження ризиків, які несе на собі цінний папір: а) падає її ліквідність; б) зростає її прибутковість; в) зростає її ліквідність і падає її прибутковість. 2. Фінансові ризики відносяться до: а) чистим ризикам; б) спекулятивним
Тести на стійкість: Тести на стійкість для регресної моделі призначені для:  Тести на стійкість: Тести на стійкість для регресної моделі призначені для оцінки того, наскільки поведінка моделі в послевиборочном періоді порівнянна з її поведінкою в період вибірки, на якій вона була отримана. У основі організації тестів на стійкість
7.3. Тести по темі «Фінанси підприємств різних форм власності»:  7.3. Тести по темі «Фінанси підприємств різних форм власності»: 1. Сукупність майнових прав підприємств і організацій представлена: а) в активі балансу; б) в пасиві балансу 2. Джерела фінансування підприємств і організацій знаходяться: а) в активі балансу; б) в пасиві
Тести до теми 2.3: 1. До складу оборотних активів входять: а) запаси; б) дебіторська:  Тести до теми 2.3: 1. До складу оборотних активів входять: а) запаси; б) дебіторська заборгованість; в) короткострокові фінансові вкладення; г) довгострокові фінансові вкладення; д) грошові кошти; е) все перераховане. 2. Дебіторська заборгованість включає: а)