Головна   Всі книги

Тести для самоконтроля

Розрахункові документи, оформлені з порушенням встановлених вимог підлягають:

а) прийому і оплаті;

б) поверненню платнику;

в) припиненню;

г) приміщенню в картотеку.

№2

форма розрахунків, при якій банк зобов'язується за дорученням платника за рахунок коштів, що знаходяться на його рахунку, перевести певну грошову суму на рахунок вказаної платником особи в цьому або інакшому банку у встановлений законом або договором термін - це:

а) платіжна вимога;

б) акредитив;

в) інкасове доручення;

г) чек;

д) платіжне доручення,

Платіжними дорученнями не можуть вироблятися наступні розрахунки:

а) перерахування грошових коштів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги;

б) перерахування грошових коштів до бюджетів всіх рівнів і у позабюджетні фонди;

в) переліку по розпорядженнях фізичних осіб або на користь фізичних осіб (в тому числі без відкриття рахунку);

г) для стягнення по виконавчих документах.

При розрахунках по інкасо використовуються наступні форми розрахункових документів:

а) платіжне доручення;

б) платіжна вимога;

в) інкасове доручення;

г) платіжне вимога-доручення.

Платником по чеку є:

а) банк чекодавця;

б) банк чекодержателя;

в) чекодавець;

г) будь-який банк.

№6

У перелік відомостей, що становлять банківську таємницю, включені наступні відомості про клієнтів кредитної організації:

а) про операції;

б) рахунках;

у) внесках;

г) засновницьких документах;

д) про реєстрацію в державних органах;

е) інакші відомості, встановлені кредитною організацією.

№7

Арешт коштів на рахунку передбачає:

а) припинення витратних операцій по рахунку в межах позначеної суми;

б) припинення будь-яких операцій по рахунку;

в) припинення всіх витратних операції по рахунку;

г) списання коштів з рахунку в межах арештованої суми.

№8

Припинення операцій по рахунку означає:

а) припинення банком всіх витратних операцій по рахунку;

б) припинення будь-яких операцій по рахунку в межах позначеної суми;

в) припинення банком витратних операцій в межах позначеної суми;

г) припинення будь-яких операцій по рахунку в межах суми, що є на рахунку;

д) припинення будь-яких операцій по рахунку.

№9

Розрахунковий рахунок відкривається:

а) індивідуальним підприємцям;

б) юридичним особам;

в) юридичним особам, що знаходяться в процесі створення;

г) бюджетним установам;

д) фізичним особам.

№10

Фізичним особам відкривається:

а) розрахунковий рахунок;

б) поточний рахунок;

в) особовий рахунок;

г) кореспондентський рахунок.

№11

Правом першого і другого підпису на банківській картці володіють наступні обличчя:

а) керівник юридичної особи;

б) головний бухгалтер;

в) заступник керівника юридичної особи;

г) бухгалтер;

д) інші співробітники юридичної особи;

е) будь-яка стороння особа.

№12

Кредитні організації відкривають один у одного:

а) розрахунковий рахунок;

б) бюджетний рахунок;

в) поточний рахунок;

г) кореспондентський рахунок.

№13

Банки припиняють списання грошових коштів в безперечному порядку в наступних випадках:

а) за рішенням органу, що здійснює контрольні функції згідно із законом;

б) за договором банку з клієнтом;

в) при наявності судового акту про припинення стягнення;

г) по заяві платника;

д) по інакших основах, передбачених законом. №14

Кредит Банку Росії, що надається при здійсненні платежу з основного рахунку банку зверх залишку грошових коштів на даному основному рахунку банку, - це:

а) внутридневний кредит;

б) споживчий кредит;

в) кредит овернайт;

г) синдицированний кредит;

д) овердрафт.

№15

Кредит Банку Росії, що надається банку в кінці дня роботи підрозділу розрахункової мережі Банка Росії/уповноваженого РНКО (в кінці часу прийому і обробки розрахункових документів, пред'явленого до банківських рахунків клієнтів Банку Росії/ уповноваженої РНКО) в сумі не погашеного банком внутридневного кредиту, - це:

а) споживчий кредит;

б) кредит овернайт;

в) синдицированний кредит;

г) овердрафт.

№16

Забезпеченням кредитів Банку Росії є:

а) іпотека;

б) застава товарів в обороті;

в) банківська гарантія;

г) застава (блокування) цінних паперів, включених в) ломбардний список;

д) застава майна і страхування предмета застави,

№17

Укладення договору на надання грошових коштів, умови якого за своїм економічним змістом відрізняються від умов договору, що передбачає разове (одноразове) надання грошових коштів клієнту-позичальнику, - це:

а) відкриття кредитної лінії;

б) встановлення прямих кореспондентських відносин;

в) посередницька операція;

г) факторингове обслуговування.

№18

Банківський рахунок в уповноваженому банку, або спеціальний розділ рахунку депо, або реестродержателями, що відкривається в реєстрі власників цінних паперів спеціальний розділ особового рахунку по обліку прав на цінні папери, що використовується для здійснення по ньому валютних операцій у встановлених законом випадках, - це:

а) розрахунковий рахунок;

б) кореспондентський рахунок;

в) поточний валютний рахунок;

г) спеціальний рахунок; д) счетЛОРО.

№19

Органами валютного регулювання в Російській Федерації є:

а) Центральний банк Російської Федерації;

б) уповноважені банки;

в) Уряд Російської Федерації;

г) Міністерство фінансів Російської федерації;

д) Міністерство РФ по податках і зборах.

№20

Агенти валютного контролю і їх посадові обличчя в межах.

своєї компетенції і відповідно до законодавства " Російської Федерації мають право:

а) провести перевірки дотримання резидентами

і нерезидентами актів валютного законодавства Російської Федерації і актів органів валютного регулювання;

б) провести перевірки повноти і достовірність обліку

і звітності по валютних операціях резидентів і нерезидентів;

в) запитувати і отримувати документи і інформацію, які пов'язані з проведенням валютних операцій, відкриттям і ведінням рахунків. Обов'язковий термін

для представлення документів по запитам органів і агентів валютного контролю не може складати менш семи робочих днів від дня подачі запиту;

г) видавати розпорядження про усунення виявлених порушень актів валютного законодавства Російської Федерації і актів органів валютного регулювання;

д) застосовувати встановлені законодавством Російської Федерації заходи відповідальності за порушення актів валютного законодавства Російської Федерації і актів органів валютного регулювання.

№21

Сторонами договору банківського рахунку є:

а) банк;

б) небанківська депозитно-кредитна організація;

в) небанківська організація инкассації;

г) індивідуальний підприємець;

д) фізична особа (громадянин);

е) юридична особа.

№22

Банківський суне, що відкривається банком-кореспондентом банку- респондунту для здійснення операцій по перерахуванню і зарахуванню коштів, - це:

а) рахунок НОСТРО;

б) овердрафт;

в) рахунок ЛОРО;

г) розрахунковий рахунок;

д) поточний валютний рахунок;

е) спеціальний рахунок.

№23

Форма договору банківського рахунку:

а) усна;

б) письмова;

в) нотаріально завірена;

г) договір повинен бути зареєстрований в державних органах. №24

Умовне грошове зобов'язання, що приймається банком-емітентом за дорученням платника, зробити платежі на користь одержувача коштів по пред'явленні останнім документів, відповідних заявленим платником умовам, або надати повноваження іншому банку провести такі платежі, - це: а¦ платіжна вимога;

б) платіжне доручення;

в) акредитив;

г) інкасове доручення; Д) чек.

№25

Депозитний сертифікат - цінний папір, що видається:

а) юридичним особам;

б) фізичним особам (громадянам);

в) кредитним організаціям;

г) державним органам;

д) Центральному банку РФ.

№26

Уповноважений банк - це:

а банк, що має ліцензію Банку Росії на здійснення валютних операцій;

б) небанківська кредитна організація;

в) територіальні установи Банка Росії;

г) іноземний банк.

№27

Основи застосування інкасового доручення:

а) законодавче закріплення безперечного порядку стягнення грошових коштів;

б) клопотання територіальної установи Банка Росії;

в) договір між сторонами за основним договором при умові надання банку платника права списання

без розпорядження платника;

г) вимога Банка Росії;

д) виконавчий документ.

№28

Основними типами банківських карт, що видаються фізичним особам (резидентам і нерезидентам) є:

а) привілейована банківська карта;

б) розрахункова карта;

в) банківська карта на пред'явника;

г) кредитна карта;

д) ордерна банківська карта,

№29

Основні типи банківських карт, що видаються юридичним особам:

а) розрахункова карта;

б) розрахункова корпоративна карта;

в) кредитна карта;

Г) кредитна корпоративна карта; д) кредитна карта на пред'явника. №30

Основні види міжбанківських кредитів, що надаються Банком Росії:

а) ломбардні кредити;

б) синдицированние кредити;

у) внутридневние кредити;

г) овернайт;

д) кредит під заставу нерухомості (іпотека). №31

Оплата розрахункових документів в послідовності, встановленій ст. 855ГКРФ, здійснюється при:

а) достатність коштів на рахунку;

б) недостатність коштів на рахунку;

в) заяві платника;

г) у випадках, встановлених договором між платником і кредитною організацією.

№32

Розрахункові операції по перерахуванню коштів через кредитні організації можуть здійснюватися з використанням наступних рахунків:

а) коррахунків, відкритих в Банку Росії;

б) коррахунків, відкритих в інших кредитних організаціях;

в) коррахунків, відкритих в депозитно-кредитних НБКО;

г) рахунків учасників розрахунків, відкритих в розрахункових НБКО;

д) рахункам МФР;

е) розрахункових рахунків, відкритих в інших кредитних організаціях. №33

Списання коштів з рахунку здійснюється на основі наступних документів:

а) товаротранспортних документів;

б) товаророзпорядчих документів;

в) розрахункових документів;

г) рахунків-фактур.

№34

Документами, що представляються особою, уповноваженою платником на акцепт акредитива, є:

а) довіреність від платника;

б) паспорт або інакший документ, що засвідчує особистість особи;

в) зразок підпису даної особи;

г) довідка про доходи;

д) довідка з ПНД.

№35

Банк-емітент надає виконуючому банку право списувати кошти з кореспондентського рахунку банку-емітента, що ведеться у нього суму акредитива по:

а) непокритому акредитиву;

б) покритому акредитиву;

у) відзивному акредитиву;

г) безвідзивному акредитиву. Типові операції по надходженню і витраті готівки грошових коштів:  Типові операції по надходженню і витраті готівки грошових коштів: 1) отримання з банку готівки грошових коштів: Дебет рахунку 50 «Каса», Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок»;2) погашення заборгованості покупця за товари, роботи, послуги: Дебет рахунку 50 «Каса», Кредит рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і
з 2. Типові початкові слідчі ситуації, заходи по їх дозволу:  з 2. Типові початкові слідчі ситуації, заходи по їх дозволу: Повідомлення або заяви про факти забруднення навколишнього середовища поступають до правоохоронних органів, як правило, від органів державного екологічного контролю, адміністрації підприємств, у вигляді публікацій друкується, виступів по радіо або
Про типи перехідної економіки: Історії відомі різні типи перехідної економіки, відмінні:  Про типи перехідної економіки: Історії відомі різні типи перехідної економіки, відмінні за масштабами і характером процесів. У основі її лежить особливість розвитку кожної економіки під впливом певних чинників, витікаюча звідси нерівномірність розвитку
ТЕЗИ І ДОПОВІДЬ ПРО БУРЖУАЗНУ ДЕМОКРАТІЮ І ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРІАТУ 4:  ТЕЗИ І ДОПОВІДЬ ПРО БУРЖУАЗНУ ДЕМОКРАТІЮ І ДИКТАТУРУ ПРОЛЕТАРІАТУ 4 БЕРЕЗНЯ: конгрес Комуністичного Інтернаціоналу 2-6 березня 1919 [Видобування з тез] 14. Диктатура пролетаріату тим схожа з диктатурою інших класів, що вона викликана необхідністю, як і всяка диктатура, подавити насильний опір
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: 1. Бюджетні відносини носять: а) еквівалентний характер; б) особливий характер; в) безеквивалентний характер. 2. Бюджетний пристрій - це: а) напрям діяльності органів влади по складанню і виконанню фінансових планів країни;
9.3 Тести по темі «Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути»:  9.3 Тести по темі «Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути»: ### - вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на основі договору фізичним і юридичним особам за певну плату на певних умовах Суб'єктами лізингу є: А: лизингодатель Би: лизингополучатель В:
Тести до теми 3.4: 1. Джерелами позикового капіталу є: а) фінансовий кредит,:  Тести до теми 3.4: 1. Джерелами позикового капіталу є: а) фінансовий кредит, товарний кредит, емісія облігацій, емісія акцій; б) фінансовий кредит, товарний кредит, емісія облігацій, внутрішня кредиторська заборгованість; в) фінансовий кредит, товарний