На головну сторінку   Всі книги

Тести для самопроверки

Тест 1

1. Фінансовий менеджмент являє собою:

а) державне управління фінансами;

б) управління фінансовими потоками комерційного підприємства в ринкових умовах господарювання;

в) управління фінансовими потоками некомерційного підприємства.

2. Фінансова стратегія - це:

а) визначення довготривалого курсу в області фінансів підприємства, направленого на рішення крупномасштабний задач;

б) рішення задач конкретного етапу розвитку фінансів підприємства;

в) розробка нових форм і методів розподілу грошових коштів підприємства.

3. Прогнозування є основою:

а) оперативного планування;

б) поточного планування;

в) перспективного планування.

4. Формування облікової політики покладається на:

а) головного бухгалтера підприємства;

б) головного бухгалтера спільно з представником юридичного управління підприємства;

в) керівника господарюючого суб'єкта.

5. Які стадії у виробництві проходить промисловий капітал:

а) грошову;

б) фінансову;

у) виробничу;

г) товарну.

Тест 2

1. До власних коштів (капіталу) підприємства відносяться:

а) статутний каптал;

б) резервний фонд;

в) будівля;

г) нерозподілений прибуток;

д) готова продукція;

е) дебіторська заборгованість.

2. До активів підприємства відносяться:

а) збитки;

б) кредиторська заборгованість;

в) додатковий капітал;

г) патенти;

д) короткострокові банківські позики;

е) внеоборотние фонди.

3. Які кошти із зовнішніх джерел може залучити підприємство для фінансування капітальних вкладень:

а) реинвестированную прибуток;

б) амортизаційні відрахування підприємства;

в) оборотні кошти;

г) банківський кредит;

д) бюджетні асигнування.

4. Виручка від реалізації продукції являє собою:

а) суму грошових коштів, що поступили в касу, і на розрахунковий рахунок підприємства за відвантажену продукцію, і вартість відвантажених товарів, термін оплати по яких не наступив;

б) поточні витрати підприємства на виробництво реалізованої продукції і капітальні вкладення;

в) суму грошових коштів, що фактично надійшли на розрахунковий рахунок і в касу підприємства за вирахуванням ПДВ, акцизів і грошових надходжень;

г) суму грошових коштів від реалізації продукції, робіт і послуг по відпускних цінах, що надійшли на розрахунковий рахунок і в касу підприємства.

5. Прибуток - це показник:

а) рентабельність виробництва;

б) ефективність виробництва;

в) економічного ефекту.

Тест 3

1. Оптова ціна підприємства - це:

а) ціна виготівника продукції, по якій він реалізовує зроблену продукцію іншим підприємствам і організаціям;

б) ціна, яка приймається підрозділами і дочірніми підприємствами однієї і тієї ж фірми при здійсненні комерційних операцій;

в) ціна реалізації товарів в роздрібній мережі підприємствам, організаціям, населенню.

2. Чистий прибуток підприємства визначається як:

а) різниця між балансовим прибутком і обов'язковими відрахуваннями від прибутку до бюджету, фонди і резерви вищестоящих організацій;

б) різниця між виручкою від реалізації і відрахуваннями в фонди і резерви підприємства;

в) різниця між виручкою і сукупними витратами на виробництво і реалізацію продукції.

3. Рентабельність продукції - це:

а) відношення чистого прибутку до повної собівартості реалізованої продукції;

б) відношення прибутку від виробництва і реалізації продукції до поточних витрат на виробництво;

у) відношення виручки від реалізації продукції до прибутку від реалізації продукції;

г) відношення прибутку від виробництва і реалізації продукції до повної собівартості реалізованої продукції.

4. До основних фондів відносяться:

а) машини;

б) готова продукція;

в) незавершене виробництво;

г) ноу-хау;

д) дитячий сад;

ж) тепломережа;

з) будівлі.

5. До активних основних фондів відносяться:

а) транспортні засоби;

б) обладнання;

в) мости;

г) сировина;

д) будівлі;

е) патенти.

Тест 4

1. Фондоотдача - це показник, що є зворотним показнику:

а) фондовооруженности;

б) фондоемкости;

у) вибуття;

г) завантаженості основних фондів.

2. Фінансова політика підприємства являє собою:

а) діяльність підприємства по цілеспрямованому використанню фінансів;

б) сукупність сфер фінансових відносин на підприємстві;

в) фінансовий механізм, що є складовою частиною системи управління виробництвом.

3. Призначення амортизаційного фонду:

а) облік функціональних можливостей основних фондів і нематеріальних активів;

б) забезпечення відтворювання основних фондів і нематеріальних активів;

у) відображення витрат на придбання внеоборотних і оборотних активів в собівартості вироблюваної продукції.

4. Капітальні вкладення - це:

а) фінансування відтворювання основних фондів і нематеріальних активів підприємства;

б) вкладення грошових коштів в активи, що приносять максимальний дохід;

в) довгострокове вкладення грошових коштів в фінансові інвестиції.

5. Собівартість визначається як:

а) витрати на сировині, матеріали, зарплату працівникам;

б) витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції;

у) витрати на фінансування інвестиційних проектів;

г) витрати на придбання цінних паперів.

Тест 5

1. Метод прямого рахунку при плануванні прибутку означає:

а) визначення прибутку по всій номенклатурі реалізованої продукції з урахуванням залишків продукції, що нереалізовується;

б) розрахунок зміни оптових цін промисловості в періоді, що планується;

в) зіставлення базових і показників прибутку, що плануються.

2. Показник, що характеризує обсяг реалізованої продукції, при якому сума чистого доходу підприємства рівна загальній сумі витрат, - це:

а) фінансовий леверидж;

б) виробничий важіль;

в) поріг рентабельності;

г) сила впливу операційного важеля;

д) точка розриву;

е) запас фінансової міцності.

3. Маржинальная прибуток - це:

а) додатковий прибуток, отриманий від зростання об'єму виручки від реалізації при незмінних умовно-постійних витратах;

б) прибуток, отриманий від інвестиційної діяльності підприємства;

в) додатковий прибуток, отриманий від зростання об'єму виручки від продажу при незмінних змішаних витратах.

4. Залишкова політика дивідендних виплат відповідає:

а) консервативному підходу до формування і проведення дивідендної політики;

б) помірному (компромісному) підходу;

в) агресивному підходу.

5. Які терміни є синонімами:

а) активи фінансові;

б) активи оборотні;

в) активи поточні;

г) активи внеоборотние. 3.3. Типові помилки, що допускаються при заповненні звіту про прибутки і:  3.3. Типові помилки, що допускаються при заповненні звіту про прибутки і збитки: Заповнення звіту про прибутки і збитки вимагає від бухгалтера уважності, але нерідко незнання норм бухгалтерського законодавства приводить до помилок в заповненні даної форми. Приведемо декілька прикладів. ПДВ включається до складу інших доходів.
Типові операції по надходженню і витраті готівки грошових коштів:  Типові операції по надходженню і витраті готівки грошових коштів: 1) отримання з банку готівки грошових коштів: Дебет рахунку 50 «Каса», Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок»;2) погашення заборгованості покупця за товари, роботи, послуги: Дебет рахунку 50 «Каса», Кредит рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і
ТИПОВА ЦІНА (TYPICAL PRICE): ВИЗНАЧЕННЯ Типова ціна - це просто середня ціна дня. З цим:  ТИПОВА ЦІНА (TYPICAL PRICE): ВИЗНАЧЕННЯ Типова ціна - це просто середня ціна дня. З цим індикатором схожі індикатори медіанної ціни (див. стор. 99) і зваженої ціни закриття (див. стор. 53). ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Індикатор типової ціни являє собою простий лінійний графік
THE PURCHASING MANAGER'S INDEX (NAPM) - ІНДЕКС МЕНЕДЖЕРІВ ПО ЗАКУПІВЛЯХ:  THE PURCHASING MANAGER'S INDEX (NAPM) - ІНДЕКС МЕНЕДЖЕРІВ ПО ЗАКУПІВЛЯХ: Важливість індикатора - 4Публикуется: США - Національною Асоціацією Менеджерів по закупівлях, Доступний: в перший робочий день місяця. Періодичність - ежемесячноВолатильность: средняяРеакция ринку ФОРЕКС:NAPM Т = f курсу доллараNAJPM! = I курсу
ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ:  ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ: Комерційним кредитом називається: а) будь-який кредит взагалі; б) банківський кредит; в) кредит продавця покупцю. Яка форма кредитування здійснюється шляхом списання банком коштів по рахунку клієнта зверх залишку
Тести на стійкість: Тести на стійкість для регресної моделі призначені для:  Тести на стійкість: Тести на стійкість для регресної моделі призначені для оцінки того, наскільки поведінка моделі в послевиборочном періоді порівнянна з її поведінкою в період вибірки, на якій вона була отримана. У основі організації тестів на стійкість
2.3. Тести по темі «Фінанси і фінансова система»:  2.3. Тести по темі «Фінанси і фінансова система»: 1. Фінанси завжди: а) мають грошову форму вираження; б) представляють як загальний еквівалент; в) регулюють процес демонетизації золота. 2. Головне призначення фінансів: а) бути на службі підприємств; б) збирати податки; в) забезпечувати потреби