На головну сторінку   Всі книги

ТЕСТИ ВИБЕРИТЕОДИНПРАВИЛЬНИЙОТВЕТ ИЗПРЕДЛАГАЕМИХВАРИАНТОВ

Чи Існує різниця між поняттями ліквідність активів і ліквідність балансу?

а) так;

б) ні.

Яка ліквідність матеріально-виробничих запасів?

а) найбільш ліквідна стаття серед статей оборотних активів;

б) найменше ліквідна стаття серед статей оборотних активів.

Чи Є абсолютно ліквідним баланс, якщо А1? П1, А2? П2, А3? П3, А4? П4?

а) так;

б) ні.

Яка група активів володіє більшою ліквідністю?

а) нематеріальні активи;

б) короткострокові фінансові вкладення.

Що таке фінансовий леверидж?

а) підвищення рентабельності інвестування власних коштів;

б) пониження ризику фінансової діяльності.

Розділ 6

До якого вигляду планування відноситься бізнес-план?

а) поточному;

б) довгостроковому.

Як називається метод розрахунку планових показників, якщо величина показника, що планується полягає у визначенні кількісного вираження взаємозв'язків між фінансовими показниками і чинниками, їх що визначають?

а) розрахунково-аналітичний метод;

б) економіко-математичне моделювання;

в) нормативний метод.

Як називається метод розрахунку планових показників, якщо величина, що планується розраховується на основі аналізу досягнутої величини фінансового показника, що приймається за базу, і індексів його зміни в плановому періоді?

а) нормативний;

б) розрахунково-аналітичний;

в) економіко-математичне моделювання.

9. Що таке поріг рентабельності?

а) виручка від реалізації, при якій підприємство має нульовий прибуток;

б) виручка від реалізації, відповідна досягнутому в звітному періоді рівню прибутку.

10 По якій формулі розраховується коефіцієнт фінансової стійкості?

а) ДО=

З

А

б) ДО=

ВІРНО/НЕВЕРНОДАННОЕВИРАЖЕНИЕ (АА/НЕМАЄ)

1. Джерелом інформації для аналізу фінансового становища підприємства є оперативна звітність.

2. У звіті про фінансові результати міститься інформація про витрати підприємства.

Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта

3. Інформація, що міститься в бухгалтерській звітності, є відкритою інформацією.

4. Спосіб різниць є одним з прийомів аналізу фінансового становища.

5. Поріг рентабельності і точка беззбитковості - це різні поняття.

6. Рентабельність продукції - це якісний показник.

7. Умовно-постійні - це витрати, сума яких змінюється пропорціонально зміні об'єму виручки від реалізації продукції.

8. Точка беззбитковості - це точка, в якій грошові доходи рівні грошовим витратам.

9. До реальних активів відносяться нематеріальні активи, знос основних фондів і матеріалів, використання прибутку, позикові кошти.

10. Ліквідність підприємства означає ліквідність його балансу.

11. Дебіторська заборгованість - це найбільш ліквідна стаття активів.

12. Пасиви балансу групуються по мірі терміновості їх оплати.

13. Коефіцієнт оборотності коштів - фондоотдача оборотних коштів.

14. Коефіцієнт оборотності коштів характеризує витрати оборотних коштів для отримання одного рубля реалізованої продукції.

15. Капітал - це сума оборотних коштів, основних фондів і нематеріальних активів. 19. Типологія держави: цивілізований підхід.: Іншим заслуговуючий увагу сучасним підходом до типології:  19. Типологія держави: цивілізований підхід.: Іншим заслуговуючий увагу сучасним підходом до типології держави є цивилизационний. У цей час в ньому переважає так званий «технологічний» напрям, згідно з яким тип держави зв'язується з тим рівнем
Типологія держав.: Типологшия гос-в - - це така їх класифікація по различ критеріях,:  Типологія держав.: Типологшия гос-в - - це така їх класифікація по различ критеріях, кіт дозволяє краще зрозуміти суть гос-ва, види і системи існуючих гос-в. Існують різні підходи до типології гос-в: Марксистський підхід (Формационний). Гос-у
4.3. Типологія базових і конкурентних маркетингових стратегій:  4.3. Типологія базових і конкурентних маркетингових стратегій: Етап розробки стратегії починається з вибору загальної конкурентної переваги (переваги по витратах або переваги ринкової сили, заснованого на унікальності товару), за допомогою якого компанія буде досягати поставлених стратегічних
Тип особистості: - сукупність відмітних психологічних характеристик людини,:  Тип особистості: - сукупність відмітних психологічних характеристик людини, що зумовлюють його відносно постійні і послідовні реакції на вплив навколишнього середовища. Тип особистості визначається на основі наступних людських рис:
з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ЗМІСТ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ:  з 2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ І ЗМІСТ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ: Наслідки порушення правил охорони навколишнього середовища, як правило, охоплюють широкі простори, що зумовлює складність у встановленні масштабів екологічного злочину і розслідування даної категорії карних справ. Збудження
з 2. Типові слідчі ситуації первинного етапу:  з 2. Типові слідчі ситуації первинного етапу розслідування, дії по їх дозволу: На первинному етапі розслідування бандитизму найбільш типові наступні слідчі ситуації: перша - злочин довершений в умовах неочевидності, потерпілий убитий або знаходиться у важкому стані, злочинці сховалися; друга - бандити
Типові помилки при автокредите: Як вже було сказано, перш ніж придбавати автомобіль в кредит,:  Типові помилки при автокредите: Як вже було сказано, перш ніж придбавати автомобіль в кредит, необхідно ретельно все обдумати, вивчити ринок транспортних засобів, взнати детальніше про щомісячні виплати і страхові компанії, можливі знижки або, навпаки, додаткових