На головну сторінку   Всі книги

1.3. Типологія управлінських рішень

Реальні управлінські рішення відрізняються один від одного. Менеджери, що займають різні пости в організації, зайняті в різних функціональних областях, приймають рішення різних типів. Навіть в одному підрозділі, наприклад у відділі по роботі з персоналом, один менеджер може вирішувати задачі набору персоналу, а інший - розвитку вже зайнятих в організації, їх професійної підготовки.

Обидва менеджери відділу будуть приймати рішення, що істотно розрізнюються.

Реалізація політики швидкого зростання організації і, відповідно, прийому великого числа нових співробітників зажадає інакших рішень, чим

при необхідності проведення політики скорочення витрат, зниження об'ємів продажу і звільнення частини персоналу. Таким чином, необхідна певна класифікація типів рішень для диференціювання одного рішення від іншого і вдосконалення методів прийняття певних рішень. Складність і різноманіття рішень не тільки передбачає, але і вимагає застосування різних критеріїв класифікації рішень.

Важливою передумовою аналізу такої класифікації рішень є встановлення суб'єкта або тієї частини організації, яка несе відповідальність за дане рішення. При цьому розробляється «дерево організації» по відношенню до рішень, що приймаються, яке буде близько відповідати її організаційній структурі. При реалізації цього підходу виявляються суб'єкти прийняття рішень в основних функціональних областях. Це, наприклад, фахівці по контроллингу, менеджери по виробництву, фінансові менеджери, фахівці з маркетингу або управління персоналом. Всі вони несуть відповідальність за специфічні галузі організаційної діяльності. Необхідно також визначити загальні масштаби рішень, які відображають їх загальний характер без акцентування на специфіці конкретного рішення.

До числа основних чинників, що впливають на рішення, що приймаються, можна віднести наступні (мал. 9).

Рис. 9. Основні чинники, що впливають на прийняття рішень

Рівні управлінської ієрархії, на яких приймається рішення, включають інституційний рівень, рівень стратегічного центра господарювання, центра прибутку або витрат і т. д. Функціональні області, в яких приймаються рішення, включають маркетинг, виробництво, управління персоналом, управління фінансами.

Класифікація рішень можлива по різних критеріях.

На мал. 10 приведений приклад застосування деяких критеріїв класифікації.

Рис. 10. Класифікація управлінських рішень по різних критеріях

Існують і інші критерії.

По характеру взаємозв'язків розрізнюють одиничні і програмні рішення.

По тимчасовому горизонту реалізації розрізнюють поточні і перспективні рішення.

По мірі формалізації бувають стандартні рішення для задач, що систематично повторюються і неформалізовані, вимагаючі розробки спеціальної методики для конкретного випадку.

На вигляд інформації розрізнюють кількісні або якісні рішення, що приймаються на основі описової інформації.

По рівню виділяють общеорганизационние рішення і рішення окремих підрозділів, що відносяться до організації.

По типу бувають комплексні рішення або рішення окремих функціональних областей.

По числу цілей розрізнюють одноцелевие і багатоцільові рішення.

По алгоритму розрізнюють запрограмовані і незапрограммиро- ванні рішення.

За способом реалізації важливо виділити обов'язкові або рекомендаційні рішення.

Реальні управлінські рішення характеризуються певним набором, поєднанням вказаних на мал. 10 і інших характеристик. Значущість цих характеристик у конкретних рішень істотно розрізнюється. У рамках теоретичного аналізу необхідно спочатку розглянути застосування деяких найбільш важливих критеріїв в «чистому вигляді». На цій основі розгляд реальних комплексних рішень з урахуванням поєднання декількох характеристик буде більш плідним. Наприклад, реальні управлінські рішення є динамічними, приймаються в ситуації невизначеності. Однак міра невизначеності, значущість динамічної складової у конкретних рішень істотно розрізнюються.

Тому вивчення спочатку загального процесу прийняття статичних рішень в умовах визначеності, по-перше, дозволяє істотно підвищити якість рішень, що реально приймаються і, по-друге, є теоретичною основою розробки процесу прийняття більше за складні і наближені до реальності динамічні рішення в ситуаціях з ризиком або повній невизначеності. Розглянемо застосування деяких критеріїв класифікації управлінських рішень. Типи інфляції.: У залежності від чинників, які переважають, розрізнюють два типи:  Типи інфляції.: У залежності від чинників, які переважають, розрізнюють два типи інфляції: інфляція попиту і інфляція витрат виробництва (табл. 2.3). Таблиця 2.3 Інфляція попиту Інфляція витрат виробництва Особливості 1) Багато грошей при малій кількості
4.4. Типи, форми і види суспільних господарств: Отже, ми отримали лише загальне уявлення про економіку як:  4.4. Типи, форми і види суспільних господарств: Отже, ми отримали лише загальне уявлення про економіку як господарську систему. Але його цілком досить для того, щоб зробити висновок про надзвичайну складність цієї системи. Внаслідок цієї складності в економічній науці виникає різне трактування
з2. ТИПИ І ФОРМИ ПРИВЛАСНЕННЯ: Щоб зі знанням справи розбиратися в економіці на всьому її тимчасовому:  з2. ТИПИ І ФОРМИ ПРИВЛАСНЕННЯ: Щоб зі знанням справи розбиратися в економіці на всьому її тимчасовому протязі треба уміти класифікувати власність на типи (або роди, класи), види (підрозділу типів) і конкретні форми. Для цього важливо розрізнювати типи економічного
4. Типи економічних систем: Система - це безліч елементів, які утворять визначене:  4. Типи економічних систем: Система - це безліч елементів, які утворять певну єдність і цілісність за рахунок стійких взаємовідносин і зв'язків між елементами всередині цієї системи. Економічні системи - це сукупність взаємопов'язаних економічних
2 Типи грошових систем: Типи грошових систем визначаються передусім в залежності від:  2 Типи грошових систем: Типи грошових систем визначаються передусім в залежності від форми грошового матеріалу. (товарної, металевої, паперової, віртуальної). Товарні і металеві - повноцінні, паперові і віртуальні - неповноцінні. На базі даного принципу
3. Типи банків і їх роль в національній економіці: Прибуток банків зростає при збільшенні маси капіталу, що обертається.:  3. Типи банків і їх роль в національній економіці: Прибуток банків зростає при збільшенні маси капіталу, що обертається. Цим визначається прагнення банків до збільшення об'єму фінансових операцій, що проводяться ними. Розвиток банків супроводиться відносним зменшенням частки власного капіталу і
1. Тип «центр нормативних витрат».: При такій мірі делегування повноважень підрозділ (і:  1. Тип «центр нормативних витрат».: При такій мірі делегування повноважень підрозділ (або дочірня компанія) отримує з центрального апарату управління жорстке централізоване завдання по: об'єму і структурі випуску; верхньому ліміту питомих витрат на одиницю випуску