На головну сторінку   Всі книги

Титул II. Про залік [312] [313]

1. Модестин 6-й книзі «Пандектов». Залік є взаємний розрахунки боргу й вимоги.

2. Юліан в 90-й книзі «Дигест».12усуває кредитора, що пред'являє до нього вимога, який разом з тим є й боржником, якщо він готовий зробити залік.

3.

Pomponius libro vicensimo quinto ad Sabinum Ideo compensatio necessaria est, quia interest nostra potius non solvere quam solutum repetere.

4. PAULUS libro tertio ad Sabinum Verum est, quod et Neratio placebat et Pomponius ait, ipso iure eo minus fideiussorem ex omni contractu debere, quod ex compensatione reus retinere potest: sicut enim, cum totum peto a reo, male peto, ita et fideiussor non tenetur ipso iure in maiorem quantitatem quam reus condemnari potest.

5. Gaius libro nono ad edictum provinciale Si quid a fideiussore petetur, aequissimum est eligere fideiussorem, quod ipsi an quod reo debetur, compensare malit: sed et si utrumque velit compensare, audiendus est.

6. Ulpianus libro trigensimo ad Sabinum Etiam quod natura debetur, venit in compensationem.

7. Idem libro vicensimo octavo ad edictum Quod in diem debetur, non compensabitur, antequam dies venit, quamquam dari oporteat. 1. Si rationem compensationis iudex non habuerit, salva manet petitio: nec enim rei iudicatae exceptio obici potest, aliud dicam, si reprobavit pensationem quasi non existente debito: tunc enim rei iudicatae mihi nocebit exceptio.

8. GAIUS libro nono ad edictum provinciale In compensationem etiam id deducitur, quo nomine cum actore lis contestata est, ne dili- gentior quisque deterioris condicionis habeatur, si compensatio ei denegetur.

9. Paulus libro trigensimo secundo ad edictum Si cum filio familias aut servo contracta sit societas et agat dominus vel pater, solidum per compensationem servamus, quamvis, si ageremus, dumtaxat dc peculio praestaretur. 1. Sed si cum filio familias agatur, an quae patri debeantur

3. Помпоний в 25-й книзі «Коментарів до Сабіну». Залік є необхідним тому, що наш інтерес скоріше полягає в тому, щоб не платити, чому в тому, щоб зажадати назад сплачене.

4. Павло в 3-й книзі «Коментарів до Сабіну». Правильно те, що вважався Нерацій і говорить Помпоний: у чинність загальних принципів права борг поручителя ' по всякому контракту'[314] зменшується на таку суму, яку відповідач (головний боржник) може втримати в чинність заліку; подібно тому як якщо я, вимагаючи від відповідача всі [315], вимагаю погано (необґрунтовано), так і поручитель у чинність загальних принципів права не є відповідальним у більшому розмірі, чим може бути засуджений відповідач.

5. Гай в 9-й книзі «Коментарів до провінційного едикту». Якщо пред'явлена вимога до поручителя, то є найвищою мірою слушним, щоб поручитель вибрав, що він воліє пред'явити до заліку: те, що позивач повинен йому самому, або те, що позивач повинен відповідачеві (головному боржникові); але й у тому випадку, якщо він прагне зарахувати й те й інше, він повинен бути вислуханий.

6. Ульпиан в 30-й книзі «Коментарів до Сабіну». І те, що є боргом згідно із природою [316], іде в залік.

7. Він же в 28-й книзі «Коментарів до едикту». Те, що повинне бути сплачене в певний день, не може бути зараховане до настання цього дня, хоча б випливало це сплатити [317]. § 1. Якщо суддя не взяв до уваги (прохання о) заліку, то вимога залишається недоторканним; і цій вимозі не може бути протипоставлена ексцепция про судовий розв'язок, що відбувся. Інше я скажу, якщо суддя відмовив у заліку через відсутність боргу; у цьому випадку мені йде на шкоду ексцепция про судовий розв'язок, що відбувся.

8. Гай в 9-й книзі «Коментарів до провінційного едикту». Залік також допускається у відношенні того, що вже було (предметом) судового засвідчення спору з позивачем, щоб кожний більш турботливий (контрагент) не виявився в гірших умовах, якщо (інша сторона) відмовляє йому в заліку.

9. Павло в 32-й книзі «Коментарів до едикту». Якщо буде укладений договір товариства з підвладним сином або рабом, а (потім) хазяїн або батько подає позов, то ми здобуваємо по залікові всі ( те, що нам був повинен син або раб). Хоча якби ми подали позов ( до них домовладике), те він відповідав би тільки в розмірі пекулия. § 1. Запитується: але якщо підвладному синові пред'являється позов, те

filius compensare possit, quaeritur: et magis est admittendum, quia unus contractus est, sed cum condicione, ut caveat patrem suum ratum habiturum, id est non exacturum quod is compensaverit.

10. Ulpianus libro sexagensimo tertio ad edictum Si ambo socii parem neglegentiam societati adhibuimus, dicendum est desinere nos invicem esse obligatos ipso iure compensatione neglegentiae facta, simili modo probatur, si alter ex re communi aliquid perceperit, alter tantam neglegentiam exhibuerit, quae eadem quantitate aestimatur, compensationem factam videri et ipso iure invicem liberationem. 1. Si quis igitur compensare potens solverit, condicere poterit quasi indebito soluto.

2. Quotiens ex maleficio oritur actio, ut puta ex causa furtiva cetero- rumque maleficiorum, si de ea pecuniarie agitur, compensatio locum habet: idem est et si condicatur ex causa furtiva, sed et qui noxali iudicio convenitur, compensationem opponere potest. 3. In stipulationibus quoque quae instar actionum habent, id est praetoriis, compensatio locum habet, et secundum lulianum tam in ipsa stipulatione quam in ex stipulatu actione poterit obici compensatio.

11. Idem libro trigensimo secundo ad edictum Cum alter alteri pecuniam sine usuris, alter usurariam debet, constitutum est a Divo Severo concurrentis apud utrumque quantitatis usuras non esse praestandas.

12. Idem libro sexagensimo quarto ad edictum Idem iuris est non solum in privatis, verum etiam in causa fisci constitutum, sed et si invicem sit usuraria pecunia, diversae tamen sint usurae, compensatio nihilo minus locum habet eius quod invicem debetur.

13. Idem libro sexagensimo sexto ad edictum Quod Labeo ait, non est sine ratione, ut, si cui petitioni specialiter destinata est compensatio, in ceteris non obiciatur.

14. IAVOLENUS libro quinto decimo ex Cassio Quaecumque per exceptionem peremi possunt, in compensationem non veniunt.

чи може він зробити залік (з позивачами), які є боржниками (його) батька? І скоріше слід допустити (ці дії), тому що договір є єдиним (і для батька, і для підвладної особи), але за умови, що він дає гарантію підтвердження батьком таких дій, « тобто що (батько) не стане вимагати те, що раніше було зараховано'[318].

10. Ульпиан в 63-й книзі «Коментарів до едикту». Якщо ми обоє, співтовариші, виявилися рівною мірою винними в зневазі справами товариства, то слід сказати, що наші зобов'язання взаємно припиняються, тому що через (нашого) зневаги залік відбувається «у чинність загальних принципів права. Те ж саме ухвалюється, якщо один ( зі співтоваришів) витягає що-небудь із загальної речі, а іншої по (своєї) недбалості наносить їй такий збиток, який оцінюється як рівний по величині (витягнутому першим доходу), і тут у наявності залік і, у чинність загальних принципів права, взаємне звільнення від обов'язків'[319]. § 1. Однак якщо « при можливості заліку' хто- або заплатив, то він може зажадати назад сплачені гроші, як недолжно отримані. § 2. Залік має місце щораз, коли виникає позов зі злодения, як, наприклад, у випадку злодійства й інших злодіянь, якщо висувається позов про грошову відповідальність. Те ж саме буде й при кондикції у випадку злодійства. Але й той, хто підлягає позову про ноксальной відповідальності, може протиставити «залік'. § 3. «Залік'[320] має місце також і при стипуляциях, які мають вигляд позовів, тобто при преторских (стипуляциях). І, згідно з Юліаном, як у самої стипуляції, так і в позові зі стипуляції можна застосовувати залік.

11. Він же в 32-й книзі «Коментарів до едикту». Якщо борг одного іншому є безпроцентним, а борг другого першому - процентним, те, згідно з конституцією божественної Півночі, не слід сплачувати відсотки з тієї суми, у якій обоє боргу збігаються.

12. Він же в 64-й книзі «Коментарів до едикту». Таке право встановлене не тільки по приватних справах, але й але відношенню до фиску. Але якщо обоє зустрічних довга є процентними, але розмір відсотків різний, то проте має місце залік того, що сторони повинні взаємно.

13. Він же в 66-й книзі «Коментарів до едикту». Отож, Лабеон говорить, і не без підстави, що якщо залік призначений для якого- або певного вимоги, то у відношенні інших (вимог) він не застосовується.

14. Яволен в 15-й книзі « З Кассия». Вимоги, які можуть бути знищені шляхом ексцепції, не йдуть у залік.

15. Idem libro secundo epistularum Pecuniam certo loco Titio dari stipulatus sum: is petit a me quam ei debeo pecuniam: quaero, an hoc quoque pensandum sit, quanti mea interfuit certo loco dari, respondit: si Titius petit, eam quoque pecuniam, quam certo loco promisit, in compensationem deduci oportet, sed cum sua causa, id est ut ratio habeatur, quanti Titii interfuerit eo loco quo convenerit pecuniam dari.

16. Papinianus libro tertio quaestionum Cum militi castrensium bonorum alius, ceterorum alius heres exstitit et debitor alteri heredum obligatus vult compensare quod ab alio debetur, non audietur. 1. Cum intra diem ad iudicati exsecutionem datum iudicatus Titio agit cum eodem Titio, qui et ipse pridem illi iudicatus est, compensatio admittetur: aliud est enim diem obligationis non venisse, aliud humanitatis gratia tempus indulgeri solutionis.

17. Idem libro primo responsorum Ideo condemnatus, quod artiorem annonam aedilitatis tempore praebuit, frumentariae pecuniae debitor non videbitur, et ideo compensationem habebit.

18. Idem libro tertio responsorum In rem suam procurator datus post litis contestationem, si vice mutua conveniatur, aequitate compensationis utetur. 1. Creditor compensare non cogitur quod alii quam debitori suo debet, quamvis creditor eius pro eo, qui convenitur ob debitum proprium, velit compensare.

19. Idem libro undecimo responsorum Debitor pecuniam publicam servo publico citra voluntatem eorum solvit, quibus debitum recte solvi potuit: obligatio pristina manebit, sed dabitur ei compensatio peculii fini, quod servus publicus habebit.

20. Idem libro tertio decimo responsorum Ob negotium copiarum expeditionis tempore mandatum curatorem condemnatum pecuniam iure compensationis retinere non placuit, quoniam ea non compensantur.

15. Він же в 2-й книзі «Листів». Я одержав обіцянку від Тиция у вигляді стипуляції, що він дасть гроші в певному місці. Він (Тиций) вимагає в мене (гроші), які я йому повинен. Я запитую: чи випливає також зарахувати те, наскільки для мене становило майновий інтерес, щоб (гроші) були дані в певному (стипуляцией) місці? Він відповів, що якщо Тиций вимагає (віддати йому борг), те слід також урахувати при заліку ті гроші, які він обіцяв дати в певному місці, але зі своїм доходом і збитком, тобто слід прийняти в розрахунки, наскільки для Тиция становило майновий інтерес віддати гроші в тому місці, про який домовилися.

16. Папиниан в 3-й книзі «Питань». Якщо у воїна один ( з його спадкоємців) став спадкоємцем його військового майна, а іншої - усього іншого й боржник одного зі спадкоємців захотів провести залік у чинність наявності боргових зобов'язань до нього іншого (спадкоємця), то (судді) не варто (його) слухати. § 1. Коли (боржник), присуджений у певний для виконання судового розв'язку строк (заплатити) Тицию, подає позов до того ж Тицию, який і сам коли- те був присуджений на користь цього (позивача), те допускається залік. Адже одна справа, коли строк ( для виконання) зобов'язання ще не прийшов, і зовсім інше - коли заради людинолюбства поблажливо надається (боржникові) сприятливий для сплати час.

17. Він же в 1-й книзі «Відповідей». Хто засуджений за те, що під час заняття посади едила занадто скудно розподіляв хліб, не розглядається як боржник на суми, відпущені на закупівлю хліба, і тому має право на залік.

18. Він же в 3-й книзі «Відповідей». Якщо повірник у своїй справі [321] після судового засвідчення спору у свою чергу піддасться судовому переслідуванню про позику, то він рівною мірою може скористатися заліком. § 1. Кредитор не принуждается зарахувати те, що він повинен не своєму боржникові, а іншій особі, навіть якби його кредитор був би згодний зарахувати борг першого боржника.

19. Він же в 11-й книзі «Відповідей». Боржник сплатив державні гроші державному рабові мимо волі тих, кому він міг правильно сплатити борг: колишнє зобов'язання залишається, але йому дається залік у розмірі пекулия, який мав державний раб.

20. Він же в 15-й книзі «Відповідей». Установлене, що постачальник, присуджений ( до сплати) за те, що всупереч дорученню не поставив військам під час походу продовольство, не може втримувати по праву заліку (підлягаючі сплаті) гроші, тому що ці (платежі) заліку не підлягають.

21. Paulus libro primo quaestionum Posteaquam placuit inter omnes id quod invicem debetur ipso iure compensari, si procurator absentis conveniatur, non debebit de rato cavere, quia nihil compensat, sed ab initio minus ab eo petitur.

22. Scaevola libro secundo quaestionum Si debeas decem aut hominem, utrum adversarius volet, ita compensatio huius debiti admittitur, si adversarius palam dixisset, utrum voluisset.

23. Paulus libro nono responsorum Id quod pupillorum nomine debetur si tutor petat, non posse compensationem obici eius pecuniae, quam ipse tutor suo nomine adversario debet.

24. Idem libro tertio decretorum Iussit imperator audiri adproban- tem sibi a fisco deberi, quod ipse convenitur.

111. DEPOSITI VEL CONTRA

1. Ulpianus libro trigensimo ad edictum Depositum est, quod custodiendum alicui datum est, dictum ex eo quod ponitur: praepositio enim de auget depositum, ut ostendat totum fidei eius commissum, quod ad custodiam rei pertinet. 1. Praetor ait: «quod neque tumultus neque incendii neque ruinae neque naufragii causa depositum sit, in simplum, earum autem rerum, quae supra comprehensae sunt, in ipsum in duplum, in heredem eius, quod dolo malo eius factum esse dicetur qui mortuus sit, in simplum, quod ipsius, in duplum iudicium dabo». 2. Merito has causas deponendi separavit praetor, quae continent fortuitam causam depositionis ex necessitate descendentem, non ex voluntate proficiscentem.

3. Eum tamen deponere tumultus vel incendii vel ceterarum causarum gratia intellegendum est, qui nullam aliam causam deponendi habet quam imminens ex causis supra scriptis periculum. 4. Haec autem

21. Павло в 1-й книзі «Питань». ' Після того як усіма було встановлено, що взаємним боргам проводиться залік у чинність загальних принципів права'[322], якщо до прокуратора відсутнього пред'явлений позов, то він не повинен представити забезпечення того, що його дії будуть схвалені, тому що він не провадить ніякого заліку, але із самого початку з нього потрібно менше.

22. Сцевола в 2-й книзі «Питань». Якщо ти повинен 10 тисяч (сестерціїв) або раба на вибір твого контрагента, то залік може мати місце, якщо контрагент прилюдно скаже, що він праг би те або інше.

23. Павло в 9-й книзі «Відповідей». Якщо опікун вимагає те, що належить (його) підопічним, то не можна (йому) протиставити вимога про залік тих грошей, які сам опікун від свого імені повинен противній стороні.

24. Він же в 3-й книзі «Декретів». Імператор наказав, що повинен бути вислуханий той, хто затверджує, що фиск, що пред'являє до нього вимога, є його боржником. Тотожність Сея: Ми, отже, бачили, що модель, яка одночасно містить:  Тотожність Сея: Ми, отже, бачили, що модель, яка одночасно містить кількісну теорію, закон Вальраса і постулат однорідності, містить внутрішню суперечність при визначенні від носи тельних цін і абсолютного рівня цін. Аналогічним образом
Точний розрахунок Рокфеллеров: У той час як британський «Круглий стіл», так само як і Гитлер,:  Точний розрахунок Рокфеллеров: У той час як британський «Круглий стіл», так само як і Гитлер, помилялися в оцінках своєї відносної сили, Рокфеллери і їх прихильники, а також група «Вивчення війни і миру» в Раді по міжнародних відносинах все розрахували точно. Вони ясно
Точність коефіцієнтів множинної регресії: У теоремі Гаусса-Маркова для множинного регресного аналізу:  Точність коефіцієнтів множинної регресії: У теоремі Гаусса-Маркова для множинного регресного аналізу доводиться, що, як і для парної регресії, звичайний метод найменших квадратів (МНК) дає найбільш ефективні лінійні оцінки в тому значенні, що на основі тій же самій вибірковій
З точки зору неокласичної теорії приватних фінансів::  З точки зору неокласичної теорії приватних финансов:: 1. фінанси - це завжди грошові відносини 2. фінанси виникають на стадії розподілу і обміну 3. рух фінансів може бути складним. До фінансових часто відносять кредитні відносини, 4. фінанси володіють цільовим характером Фінансові відносини і
Точки контролю ринку: Давайте більш детально розглянемо точки контролю ринку, контролю:  Точки контролю ринку: Давайте більш детально розглянемо точки контролю ринку, контролю товарообміну і торгівлі. Для цього нам треба розглянути весь ланцюжок відносин, виникаючих при товарообміні. Контроль на фізичному рівні (инуждение військовою або поліцейською силою
Точка зору: Незважаючи на важливість обліку думки різних фахівців:  Точка зору: Незважаючи на важливість обліку думки різних фахівців відносно аспектів системи, що описуються в моделі, модель повинна створюватися з позицій тільки однієї певної точки зору. Інші точки зору можуть бути відображені в інших моделях. Точка
ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ: рівень виробництва продукції, при якому виручка від її реалізації:  ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ: рівень виробництва продукції, при якому виручка від її реалізації рівна поточним витратам на її виробництво.