На головну сторінку   Всі книги

Тлумачення Конституції Російської Федерації

Тлумачення Конституції, її розпоряджень має особливе значення в процесі реалізації права, оскільки конституційне тлумачення забезпечує правильне втілення закладених в Основному Законі принципів і норм в суспільну практику.

Конституція - це основний закон держави, який володіє вищою юридичною силою. Цим визначається її особливе і ведуче місце в системі законодавства. Конституція встановлює правові основи функціонування суспільства і загальні принципи організації державної влади, порядок і принципи взаємовідносин особистості і держави. Отже, норми Основного закону мають пріоритетне значення і діють безпосередньо. Все це зумовлює і особливий порядок тлумачення Конституції Російської Федерації. У відповідності з ч. 5 ст. 125 Конституції РФ право тлумачення Основного Закону покладене на Конституційний Суд Російської Федерації. Це - виняткова прерогатива Конституційного Суду інтерпретувати волю народу, виражену в Основному Законі держави. Ніякий інакший орган державної влади не може давати

офіційне тлумачення Конституції. Це зумовлене тим, що тлумачення Конституції здійснюється тільки шляхом конституційного судочинства.

Тлумачення, здійснюване Конституційним Судом, має мету подолати невизначеність в розумінні конституційних положень, встановити дійсне значення і зміст правових розпоряджень, закріплених в нормах Конституції.

Необхідність в тлумаченні Конституції, в роз'ясненні її положень зумовлена неоднаковим розумінням розпоряджень конституційних норм через їх недостатню визначеність, внутрішню неузгодженість, неточність термінології, що використовується в них і т. п., що може привести, а часом і приводить, до неадекватності реалізації цих норм в процесі законотворчества або правоприменительной діяльності.

Конституція - це єдиний правовий акт, в якому всі елементи взаємопов'язані і узгоджені. Тому будь-яка конституційна норма повинна інтерпретуватися в рамках єдиної системи конституційного права, щоб не було неузгодженості і протиріч її норм. Отже, при тлумаченні норм Конституції треба враховувати принцип системності тлумачення. Однак Конституція встановлює певні вимоги, які повинні бути враховані при тлумаченні її норм. Частина 2 ст. 16 Основного Закону встановлює, що ніякі інші положення Конституції не можуть суперечити основам конституційного ладу Російської Федерації. Це означає, що принципи і норми, що становлять зміст гл. 1 Конституції, мають основоположне значення для інших норм і всього законодавства загалом. Таким чином, юридична сила положень гл. 1 Конституції вище, ніж інших її частин.

Конституція визначає і коло органів і осіб, що володіють правом звертання до Конституційного Суду із запитом про тлумачення Конституції. Це - Президент Російської Федерації, Порада Федерації, Державна Дума, Уряд Російської Федерації, органи законодавчої влади суб'єктів Російської Федерації. Звертання вказаних суб'єктів в Конституційний Суд Російської Федерації породжує його обов'язок у встановлені терміни давати тлумачення Конституції Російської Федерації в частині, відносно якою направлений відповідний запит.

Згідно ч. 2 ст. 36 Федеральних конституційних закони «Про Конституційний Суд Російської Федерації» основою до розгляду справи про тлумачення Конституції Російської Федерації є невизначеність, що виявилася в розумінні положень Конституції Російської Федерації, яка може бути виявлена управомоченними на поводження із запитом в Конституційний Суд органами в зв'язку з їх діяльністю по здійсненню своїх повноважень.

Тлумачення Конституції Російської Федерації, її норм здійснюється виключно в пленарних засіданнях Конституційного

Суду і рішення про тлумачення, на відміну від інакших, приймається більшістю не менш двох третин від загального числа суддів.

Результати тлумачення Основного Закону отримують вираження в постановах Конституційного Суду про тлумачення Конституції Російської Федерації. Рішення Конституційного Суду згідно ч. 2 ст. 71 Закони «Про Конституційний Суд Російської Федерації» мають нормативне значення. Закон встановлює, що рішення про тлумачення Конституції повинні бути сумісні з іншими його рішеннями, т. е. рішення у справі про тлумачення Конституції не повинне суперечити раніше прийнятим актам про тлумачення.

Тлумачення Конституції Російської Федерації, дане Конституційним Судом Російської Федерації, є офіційним і обов'язковим для всіх представницьких, виконавчих і судових органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових осіб, громадян і їх об'єднань.

Офіційне тлумачення, що дається Конституційним Судом, розповсюджується на всіх суб'єктів правовідносин, а розпорядження, що містяться в актах тлумачення, обов'язкові на всій території Російській Федерації. Правоприменительние органи зобов'язані керуватися положеннями, які містяться в постановах Конституційного Суду. Тлумачення, що Дається Конституційним Судом Конституції і її норм невіддільно від положень Основного Закону, що інтерпретуються.

Таким чином, тлумачення Конституції можна визначити як особливий вид правової діяльності Конституційного Суду Російської Федерації, направлений на роз'яснення конституційних норм з метою їх правильного розуміння і застосування. Конституційне тлумачення має значення не тільки для законотворчества, але і для всіх форм реалізації права.

Тлумачення Конституції і її норм включає як з'ясування, так і роз'яснення значення і змісту норм, що інтерпретуються. У ході з'ясування змісту інтерпретатор з'ясовує те значення, яке вкладене законодавцем в конституційно-правові норми, а потім вже доводить їх зміст до інших суб'єктів права.

Тлумачення Конституції може бути як нормативним, так і казуальним. Нормативне тлумачення має місце в тих випадках, коли є прямий запит про тлумачення відповідних норм Конституції. Конституційний Суд вже дав тлумачення конституційних норм, що стосуються процедури прийняття федеральних законів (ч. 4 ст. 105, 106, 107); форми правового акту про конституційні поправки (ст. 136); понять «загальне число депутатів Державної Думи» і «загальне число членів Поради Федерації і депутатів Державної Думи», що важливо для визначення результатів голосування при прийнятті законів і інших рішень (ч. 3 ст. 103, ч. 2 і 5 ст. 105, ч. 2 ст. 135 і інш.); правової процедури

включення нового найменування суб'єкта Федерації в ст. 65 Конституції (ч. 2 ст. 137) і інш.[123]

Казуальне тлумачення має місце, якщо Конституційний Суд виносить рішення по спорах про компетенцію, по жалобах на порушення конституційних прав і свобод громадян і по запитам судів про конституционности законів, застосованих або належних застосуванню в конкретній справі [124]. Однак необхідно відмітити, що Конституційний Суд дає тлумачення конституційних норм не тільки тоді, коли є запит уповноважених органів, але і у всіх інших випадках здійснення Конституційним Судом своєї правомочності, бо без конституційного тлумачення неможливе конституційне правосуддя.

У зв'язку з цим виникає питання про розрізнення понять «тлумачення Конституції» і «конституційне тлумачення». Якщо під «тлумаченням Конституції» розуміється інтерпретація конституційних норм, то під «конституційним тлумаченням» мають на увазі відповідність того або інакшого нормативно-правового акту Конституції РФ.

17.5. ТОРГІВЛЯ ДЕВІЗАМИ В ТЕРМІНОВИХ (ФОРВАРДНИХ) ОПЕРАЦІЯХ: Торгівля девізами в термінових (форвардних) операціях охоплює купівлю:  ТОРГІВЛЯ ДЕВІЗАМИ В ТЕРМІНОВИХ (ФОРВАРДНИХ) ОПЕРАЦІЯХ: Торгівля девізами в термінових (форвардних) операціях охоплює купівлю і продаж девіз, що придбаваються через деякий час (термінові девізи). Покупці і продавці термінових девіз виконують свої зобов'язання лише в більш пізній термін, наприклад через
Торгівля: У цій вкладці згруповані настройки відкриття ордерів. Що Задаються:  Торгівля: У цій вкладці згруповані настройки відкриття ордерів. Параметри, що Задаються звідси полегшують роботу при відкритті ордерів і не можуть викликати критичних змін в роботі терминала.- Символ за умовчанням Опція Символ за умовчанням дозволяє
Торгова система на базі індикатора «Алігатор»: У своїй другій книзі «Нові вимірювання в біржовій торгівлі» відомий:  Торгова система на базі індикатора «Алігатор»: У своїй другій книзі «Нові вимірювання в біржовій торгівлі» відомий трейдер Білл Вільямс описує декілька досить ефективних торгових систем, які до того ж є суворо механічними. Слово «механічна» означає, що торгова система
Торгова націнка: - частина роздрібної ціни товару, що забезпечує відшкодування поточних:  Торгова націнка: - частина роздрібної ціни товару, що забезпечує відшкодування поточних витрат і отримання прибутку роздрібними торговими підприємствами.
Торги на основі фундаментального аналізу: У торгівлі на базі фундаментального аналізу потрібно знання:  Торги на основі фундаментального аналізу: У торгівлі на базі фундаментального аналізу потрібно знання основних економічних індикаторів і їх вплив на курсову динаміку, а також розуміння мотивації основних ринкових гравців, їх настрої по вибраній валютній парі. При такій тактиці
Тори - down forecasting approach.: При такому способі прогно зирования «зверху - вниз» спочатку робиться:  Тори - down forecasting approach.: При такому способі прогно зирования «зверху - вниз» спочатку робиться прогноз для світової економіки п цілому, потім для окремої країни, потім для досліджуваної галузі і, зрештою, для конкретної фірми. При цьому прогнози для галузей спираються
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС -: сукупність підприємств різних галузей промисловості,:  ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС -: сукупність підприємств різних галузей промисловості, виробляючих і переробляючих топливноенергетические ресурси.