На головну сторінку   Всі книги

Тлумачення: поняття, види, способи

Реалізація права, т. е. перетворення правових розпоряджень в життя, в поведінку людей, неможливе без з'ясування змісту юридичних норм, з'ясування волі законодавця, укладеної в них. Цей процес виявлення волі в юридичній науці і практиці визначається поняттям "тлумачення права".

Тлумачення права - це інтелектуально-вольова діяльність по встановленню справжнього вмісту правових актів в цілях їх реалізації і вдосконалення.

Тлумачення - не звичайний мислительний процес, не просто акт пізнання, а діяльність (інтелектуально-вольова, організаційна), процес, що протікає у часі. Він включає в себе два самостійних компоненти: з'ясування і роз'яснення.

З'ясування - процес розуміння, усвідомлення змісту норм "для себе". Роз'яснення же - пояснення, доведення засвоєного змісту для інших.

Більш глибокий аналіз дозволяє характеризувати тлумачення права як специфічну діяльність, як особливе соціальне явище, як своєрідний чинник правової культури, момент існування і розвитку права, необхідну умову правового регулювання.

Під тлумаченням, мається на увазі і мистецтво збагнення значення знаків, що передаються однією свідомістю і що сприймаються іншою свідомістю через їх зовнішнє вираження (жести, пози, тексти, мова).

На відміну від інакших видів тлумачення тлумачення права - особлива діяльність, чия специфіка зумовлена рядом чинників: по-перше, ця діяльність пов'язана з інтерпретацією не будь-яких письмових джерел, а правових актів, т. е. об'єктом його є право - специфічна реальність, що володіє особливими ознаками, властивостями, принципами функціонування; по-друге, тлумачення в праві, маючи на меті реалізацію правових розпоряджень, виступає і необхідною умовою правового регулювання; по-третє, у встановлених законом випадках ця діяльність здійснюється компетентними державними органами; в-четвертих, результати тлумачення, коли їм потрібно надати обов'язкове значення, закріпляються в спеціальних правових (интерпретационних) актах.

Діяльність державних органів, громадських організацій і окремих осіб по роз'ясненню норм права - друга сторона процесу тлумачення. У залежності від юридичних наслідків, до яких приводить роз'яснення, розрізнюють: офіційне і неофіційне тлумачення.

Офіційне тлумачення дається уповноваженими на те суб'єктами - державними органами, посадовими особами, громадськими організаціями, воно закріпляється в спеціальному акті і має обов'язкове значення для інших суб'єктів. Таке тлумачення є юридично значущим, викликає правові наслідки. Воно орієнтує правоприменителей на однозначне розуміння правових норм і їх одноманітне застосування.

Неофіційне тлумачення дається суб'єктами, що не мають офіційного статусу, що не володіють по боргу служби повноваженнями тлумачити правові норми. Такими суб'єктами можуть бути громадські організації, наукові установи, вчені, практичні працівники. Вони здійснюють роз'яснення норм права в формі рекомендацій і рад. Цей вигляд роз'яснення не має юридично обов'язкового значення і позбавлений владної юридичної сили.

Офіційне тлумачення розрізнюють двох видів - нормативне (загальне) і казуальне (індивідуальне).

Нормативне тлумачення не веде до створення нових правових норм, воно тільки роз'яснює значення вже діючих.

Нормативне тлумачення застосовується у випадках, коли норми недостатньо досконалі за своєю формою, мають неясність текстуального розуміння при неправильній і суперечливій практиці їх застосування. Воно покликано забезпечити одноманітність в розумінні і застосуванні норм права.

Серед нормативного тлумачення розрізнюють: аутентичне (авторське) і легальне (дозволене, делеговане).

Аутентичне тлумачення означає, що роз'яснення значення вживаних норм виходить від їх органу, що прийняв. Воно засноване на правотворчих функціях цього органу, тому, видавши нормативний акт, правотворчий орган має право в будь-який час дати необхідний з його точки зір роз'яснення.

Суб'єктами такого тлумачення можуть бути всі правотворчі органи, наприклад Державна Дума РФ.

Юридична практика знає і інший вигляд нормативного роз'яснення - легальне тлумачення. Воно носить підзаконний характер і здійснюється тими суб'єктами, яким це доручене, дозволено. Так, Верховний Суд, не будучи правотворчим органом, проте має право тлумачити нормативні акти, в тому числі і акти, що приймаються вищими законодавчими органами.

Казуальне тлумачення також є офіційним, але не має загальнообов'язкового значення, а зводиться лише до тлумачення правової норми з урахуванням її застосування до конкретного випадку. Воно дається компетентним органом з приводу розгляду конкретної справи і обов'язково лише для нього. Мета такого роз'яснення - правильний дозвіл певного випадку, тому воно не має значення при розгляді інших справ.

Неофіційне тлумачення - це роз'яснення норм права, що дається не уповноваженими на те суб'єктами. Воно не є юридично значущим.

Неофіційне тлумачення поділяється на буденне, професійне і доктринальне (наукове).

Буденне тлумачення може здійснюватися будь-яким громадянином. Особливо чітко це виявляється в ході всенародного обговорення яких-небудь нормативних актів, референдумів.

Професійне тлумачення виходить від суб'єктів, досвідчених в правових питаннях (професіоналів, фахівців в області права). Наприклад, роз'яснення норм права адвокатами, суддями, прокурорами під час прийому громадян.

Серед неофіційного тлумачення особливе місце займає доктринальне (наукове) тлумачення. Воно так само, як і вищеназвані види неофіційного тлумачення, не має юридичної сили.

Спосіб тлумачення являє собою сукупність прийомів і коштів, що дозволяють уясняти значення і зміст норми права і вираженої в ній волі законодавця.

Кожний з них відрізняється від інших своїми специфічними особливостями і коштами з'ясування правової норми.

Основні способи тлумачення: граматичний, логічний, систематичний, историко-політичний і спеціально-юридичний.

Граматичний (філологічний, язикової) спосіб тлумачення являє собою з'ясування значення правової норми на основі аналізу тексту якого-небудь нормативного акту. Таке тлумачення передбачає, передусім, з'ясування значення окремих слів як в загальновживаному, так і в термінологічному значенні (епідемія, епізоотія, рецидив і т. д.). Головне - зрозуміти те значення слова, який вкладав в нього законодавець.

При логічному тлумаченні закони логіки використовуються самостійно, відособлено від інших способів. Тут досліджується логічний зв'язок окремих положень закону з правилами логіки. Аналізу зазнають не самі по собі слова, як при граматичному тлумаченні, а поняття, що означаються ними, явища і співвідношення їх між собою. У цьому випадку застосовуються такі прийоми, як логічне перетворення, виведення повторних норм, висновки з понять, доведення до абсурду.

Систематичне тлумачення - це з'ясування вмісту правових норм в їх взаємному зв'язку, з їх місцем і значенням в даному нормативному акті, інституті, галузі права загалом.

Даний спосіб тлумачення зумовлюється внутрішніми властивостями права, його системністю. Правові норми в загальній системі правового регулювання пов'язані між собою численними відносинами. Тому, щоб повністю уясняти ту або інакшу норму права, необхідно враховувати цілий ряд інших норм, регулюючих суміжні суспільні відносини, встановити зв'язок між регулятивними і охоронними нормами. Все це допомагає правильно зрозуміти сферу дії норми, коло зацікавлених осіб, значення того або інакшого терміну.

Систематичне тлумачення дозволяє виявити факти колізій (протиріч) між правовими нормами. Такий спосіб тлумачення важливий при застосуванні норми права аналогічно, оскільки допомагає знайти норму, найбільш близьку за своїм змістом до конкретного випадку. Найбільш чітко цей спосіб виявляється при зіставленні норм Загальної частини галузі права з Особливою частиною.

Спеціально-юридичне тлумачення засновується на професійних знаннях юридичної науки і законодавчої техніки. Таке тлумачення передбачає дослідження технико-юридичних коштів і прийомів вираження волі законодавця. Воно розкриває зміст юридичних термінів, конструкцій і т. д. Це зумовлене тим, що в області законодавчої стилістики існує своя мова законів як особливий стиль мови і в зв'язку з цим є терміни і конструкції, специфічні для законотворчества. Тому, щоб правильно здійснити правову кваліфікацію обставин справи, дати їм юридичну оцінку, необхідно розкрити своєрідність мови законів, т. е. уясняти значення безпосередньо юридичних понять, категорій, конструкцій і т. д.

Цей спосіб зумовлений і тим, що наука може формулювати нові юридичні поняття і категорії, що використовуються законодавцем. Інтерпретатор вимушений звернутися до наукових джерел, де знаходить готовий аналіз тих або інакших термінів норм права, оцінних понять (тяжкі наслідки, істотна шкода, особливо великий розмір, неустойка, штраф, застава, поручительство і т. д.), які впливають на практику рішення конкретних справ.

За допомогою історика-політичного тлумачення з'ясовуються:

по-перше, історичні умови видання нормативного акту, по-друге, соціально-політичні цілі, які переслідував законодавець, видаючи цей акт. Необхідність цього способу викликається тим, що за допомогою лише встановлення правових зв'язків неможливо уясняти глибоко і всебічно значення і зміст норми права.

Историко-політичний спосіб допомагає виявити значення правової норми, звертаючись до історії її прийняття, цілей і мотивів, що обумовила введення її в систему правового регулювання. Цей спосіб тлумачення дозволяє аналізувати також джерела, що знаходяться поза правом: матеріали обговорення і прийняття проектів нормативних актів, первинні проекти, матеріали всенародного обговорення, різні виступи, думки і т. д.

Историко-політичне тлумачення допомагає виявити такі правові норми, які хоч формально і не відмінені, але фактично вже не діють, т. е. не існує тих суспільних відносин, які норма регулювала.

Все це сприяє більш точному встановленню значення правової норми.

У зв'язку з результатом тлумачення розрізнюють буквальне (адекватне), расширительное (розповсюджувальне) і обмежувальне.

Буквальне тлумачення - найбільш типовий і вигляд тлумачення, що часто зустрічається, коли «дух» і «буква» закону співпадають, т. е. словесне вираження норми права і її дійсне значення ідентичні.

При расширительном тлумаченні дійсне значення і зміст правової норми ширше, ніж її словесне вираження. Наприклад, законодавець часто використовує термін «закон» (судді незалежні і підкоряються тільки закону). Але істинне значення слова «закон» складається в тому, що в цьому випадку є у вигляду всі нормативно-правові акти, а не тільки акти вищих органів влади. Те ж саме торкається і терміну «судді», оскільки є у вигляду і народні засідателі, і присяжні.

Обмежувальне тлумачення застосовне в тих випадках, коли дійсне значення норми права вже, ніж її словесне вираження. Наприклад, в нормі права записано: «Всі повнолітні діти зобов'язані містити непрацездатних батьків». Однак не всі діти зобов'язані це робити. Від цього обов'язку звільняються непрацездатні діти, а також діти, яких батьки не містили і не виховували. У цьому випадку вужчає коло суб'єктів, що підпадають під дію правового розпорядження. Торгівля на графіку: У Rumus2 при авторизованном торговому терміналі, ми можемо здійснювати:  Торгівля на графіку: У Rumus2 при авторизованном торговому терміналі, ми можемо здійснювати торгові операції, працюючи по графіку. Це дає ряд переваг. Для висновку операції нам не обов'язково перейти з графіків на торговий термінал. На графіках лініями відображаються
ТОРГІВЛЯ ГЕЙНЕРАМИ У ДРУГИЙ ДЕНЬ: Продавати по дзвінку. Це ваша страховка від продажу, який може:  ТОРГІВЛЯ ГЕЙНЕРАМИ У ДРУГИЙ ДЕНЬ: Продавати по дзвінку. Це ваша страховка від продажу, який може статися і залишити вас з лоссами. Повинен розглядатися варіант з шортом на відкритті відповідно до нашого невеликого обговорення. Спостерігайте за ритмом продаж вашого гейнера.
Торгівля: Вкладка Торгівля містить інформацію про поточний стан торгового:  Торгівля: Вкладка Торгівля містить інформацію про поточний стан торгового рахунку, відкриті позиції і виставлені відкладені ордери. Всі відкриті позиції розташовуються в порядку сортування, їх можна сортувати по будь-якому полю. Далі - рядок балансу рахунку
Торгова система на базі індикатора «Алігатор»: У своїй другій книзі «Нові вимірювання в біржовій торгівлі» відомий:  Торгова система на базі індикатора «Алігатор»: У своїй другій книзі «Нові вимірювання в біржовій торгівлі» відомий трейдер Білл Вільямс описує декілька досить ефективних торгових систем, які до того ж є суворо механічними. Слово «механічна» означає, що торгова система
Торгова марка: - ім'я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання,:  Торгова марка: - ім'я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначене для ідентифікації товарів одного продавця або групи продавців і їх диференціації від товарів конкурентів.
8-30-96 ТОРГИ: Я піймав історію на Dow Jones Headlines, за 10 хвилин до закриття:  8-30-96 ТОРГИ: Я піймав історію на Dow Jones Headlines, за 10 хвилин до закриття ринку. Valujet, символ VJET, отримав дозвіл на польоти від FAA, знов, після великого краху і розслідувань. Я вмістив символ компанії на екран котировання і побачив сильну
Топографія скарбів древніх російських монет X - XI в.: Дослідження початку карбування монет на Русі необхідно розділити на:  Топографія скарбів древніх російських монет X - XI в.: Дослідження початку карбування монет на Русі необхідно розділити на два періоди, перший - до татарського нашестя (древні російські монети X - XI в.) і другої - від Дімітрія Івановича Донського до запанування Івана Васильовича Грозного, до 153 3 м.,