На головну сторінку   Всі книги

Трансакционний варіант кількісної теорії

Основоположником цього варіанту є Ірвінт Фішер (1867-1947), що є яскравим представником математичної школи в сучасній економічній теорії. У роботі «Купівельна сила грошей. Її визначення і відношення до кредиту, відсоткам і кризам" (1911) він спробував формалізувати залежність між масою грошей і рівнем твердих цін.

Оскільки кількість грошей, сплачених за товар, і сума цін проданих товарів рівні, то Фішер виводить математичне рівняння обміну у вигляді формули: MV=PQ, де:

М (money) - середня кількість грошей, що знаходяться в звертанні в даному суспільстві протягом року;

V (velocity) - середнє число оборотів грошей в їх обміні на блага, V=Е/M;

Е (expenditure) - загальний об'єм грошового обігу, т. е. сума грошей, яка затрачується на купівлю товарів в даному суспільстві протягом даного року;

Р (price) - середня продажна ціна кожного окремого товару, купованого в даному суспільстві;

Q (quantity) - вся кількість товарів.

У рівнянні І. Фішер зробив ряд допущень, що вимикають вплив двох елементів: V - швидкості обігу грошей і Q - кількості реалізованих товарів. Він передбачив, що протягом короткострокових періодів вказані величини є незмінними: швидкість обігу грошей визначається довготривалими чинниками (мірою розвитку кредиту, станом коштів зв'язку і т.

д.), а виробництво товарів не може бути збільшене, т. до. згідно з неокласичною доктриною для капіталізму характерна повна зайнятість ресурсів.

Усунувши з аналізу V і Q, І. Фішер залишив один причинний зв'язок від M (кількість грошей) і Р (рівень цін), що складає суть кількісної теорії грошей.

Формула І. Фішера не коректна для умов золотомонетного стандарту, т. до. ігнорує внутрішню вартість грошей. Однак при обігу паперових грошей, не розмінних на золото, вона придбаває раціональне, певне значення. Концепції І. Фішера властиві і інші недоліки, характерні для кількісної теорії, зокрема перебільшення впливу грошей на товарні ціни. З його формули слідує, що грошова маса виконує активну роль, а ціни - пасивну. У І. Фішера лише грошова маса виступає як незалежна змінна, тоді як насправді має місце взаємодію.

У умовах монополістичного ціноутворення зростання товарних цін нерідко є причиною розширення грошового обороту.

Багато які сучасні економісти характеризують рівняння обміну як тотожність, т. е. MV=PQ. Ця тотожність, на їх думку, виражає акт обміну Д - Т применительно до всієї маси товарів, т. е. сума грошей, на які куплені товари, рівна (тотожна) сумі цін куплених товарів. Однак це тавтологія і формула обміну не може служити для пояснення загального рівня цін.

І. Фішер і його послідовники прагнули обгрунтувати те, що швидкість обігу грошей (V) і рівень виробництва (Q) не залежать від кількості грошей (М), що знаходяться в звертанні і рівня цін (Р). Швидкість обігу грошей, вважали вони, знаходиться в залежності, передусім від демографічних (густина населення і т. д.) і техніко-економічних параметрів (суспільний розподіл праці, наявність природних ресурсів, розвиток транспорту і т. д.). Рівень виробництва визначається, головним чином, умовами, що складаються на ринку труда, не залежить від рівня цін і кількості обіговій грошей. Очевидно, що в умовах ринкової економіки такі передумови носять нереалістичний характер.

Поява кредитних грошей сприяє економії коштів звертання. Враховуючи цю обставину, І. Фішер доповнює свою формулу обміну. Він розглядає більш складний варіант, в якому враховує не тільки масу грошей, що знаходяться в звертанні, але і суму грошових коштів на чекових рахунках в банках.

Математично рівняння обміну Фішера з урахуванням депозитного звертання записується у вигляді формули:

MV+M'V' = PQ, де

M'- сума грошових коштів на чекових рахунках;

V' - швидкість звертання грошових залишків на рахунках протягом даного періоду.

Як різновид кількісної теорії грошей, варіант І. Фішера розділяє всі достоїнства і нестачі цієї теорії. Звісно, платіжні кошти є органічною складовою частиною сучасної грошової маси. Однак з формули І. Фішера слідує, що вони безпосередньо впливають на товарні ціни, що навряд чи відповідає дійсності. з 2. Транспортні організації. Управління транспортом:  з 2. Транспортні організації. Управління транспортом: Перевізником може бути тільки комерційна організація або індивідуальний підприємець, наділена правом здійснювати перевезення. Статути найбільш великих транспортних організацій затверджуються Урядом РФ. У цей час на морському
Транспортно-заготівельні витрати: (ТЗР) - це витрати організації, безпосередньо пов'язані з:  Транспортно-заготівельні витрати: (ТЗР) - це витрати організації, безпосередньо пов'язані з процесом заготовляння і доставки матеріалів. У склад ТЗР входять: витрати по вантаженню матеріалів і їх транспортуванню, витрати за змістом загото- вительно-складського апарату
ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА: одна з функцій логистики, на яку покладено здійснення:  ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА: одна з функцій логистики, на яку покладено здійснення доставки матеріальних цінностей до споживача. У кошторисі логистических витрат частка транспортно- експедиційних витрат досягає майже 50%, оскільки крім переміщення (перевезення) вантажів в
Транспортування.: Від вибору перевізника залежить і рівень цін товарів, і:  Транспортування.: Від вибору перевізника залежить і рівень цін товарів, і своєчасність їх доставки, і стан товарів в момент їх прибуття до місць призначення. Адже все це в свою чергу позначиться на мірі задоволення споживачів.
Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики: економічне:  Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики: економічний зміст, теоретичні підходи: Грошово-кредитна політика пов'язана з грошовим ринком. Вона впливає на економічну кон'юнктуру, змінюючи кількість грошей в звертанні. Цю політику здійснює державний банк, регулюючи і впливаючи на грошову базу і грошову масу.
1. Трансформація відносин собственностикак умова переходу до:  1. Трансформація відносин собственностикак умова переходу до ринкової економіки: Перехід командно-адміністративної економічної системи до ринкової передбачає перетворення основних суспільних відносин (або інститутів): економічних, політичних і соціальних. Як відомо, основним інститутом економічної системи або
Трансферти -: це допомоги і дотації, що отримуються різними верствами населення від:  Трансферти -: це допомоги і дотації, що отримуються різними верствами населення від держави: допомоги по безробіттю; допомоги по непрацездатності; безкоштовні і пільгові ліки і інші платежі системи соціального страхування: пенсії, стипендії і т. п.