На головну сторінку   Всі книги

Трансформація бухгалтерської звітності

це спосіб формування звітності по інакших стандартах (стандартам трансформації) на основі звітності, складеній по початкових стандартах шляхом зміни визнання (кваліфікації і оцінки) і розкриття інформації про об'єкти бухгалтерського обліку.

Теоретично можливий будь-який напрям трансформації бухгалтерської звітності: з РПБУ (російських правил бухгалтерського обліку) в МСФО, з МСФО в РПБУ, з МСФО в ОПБУ США (GAAP US - Generally Accepted Accounting Principles United States, Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (Сполучених Штатів Америки), з ОПБУ США в МСФО, з казахстанський стандартів бухгалтерського обліку (КСБУ) в РПБУ, з КСБУ в МСФО, з КСБУ в РПБУ, а потім в МСФО і проч. Оскільки серед російських організацій широке поширення отримала трансформація бухгалтерської звітності, складеної по РПБУ, в бухгалтерську звітність, відповідну МСФО, то в даному розділі зроблений акцент на особливості трансформації звітності в формат МСФО.

Н.1. Необхідність складання звітності в різних облікових стандартах

Ми вже звикли до того, що поряд є складанням звітності по РГТБУ вітчизняні організації формують фінансову звітність в інакших облікових стандартах. Так, поширена практика формування звітності по МСФО/IFRS (International Financial Reporting Standards international) і американським національним стандартам (ОПБУ CIIIA/GAPP US). Таким чином, одна організація може мати декілька варіантів фінансової звітності за один і той же період: один - по РПБУ, іншої - по МСФО, третій - по ОПБУ США і проч.

Потрібно пам'ятати, що кількість комплектів звітності обмежена лише кількістю національних і міжнародних облікових стандартів, причому в кожній фінансовій звітності буде свій фінансовий результат (десь прибуток, десь, можливо, убьггок), свої показники статей активів, зобов'язань і капіталу в балансі. Багатоваріантність фінансової звітності зумовлена відмінностями в системах облікових стандартів, згідно яким відбиваються факти господарського життя в бухгалтерському обліку організації і відповідно в звітності (мал. 8.1).

Чим же викликана необхідність формування фінансової звітності по різних стандартах? Ключова причина формирова-Рис.

8.1. Багатоваріантність фінансової звітності, зумовлена відмінністю національних бухгалтерських стандартів: N - кількість національних облікових

стандартів

ния звітності по інакших стандартах - задоволення інформаційних потреб користувачів. Може виникнути закономірне питання: чим же ним не підходить фінансова звітність, складена по національних стандартах? Відповідь очевидна - вона непорівнянна, оскільки національні бухгалтерські стандарти мають істотні відмінності. Проблема несопоставимости фінансової звітності назріла у другій половині XX в. в зв'язку з розвитком процесу глобализації економік різних країн, який виразився передусім в формуванні світових ринків капіталу, збільшенні обсягів іноземних інвестицій, експорту товарів і послуг, посиленні впливу транснаціональних корпорацій. З розвитком економічної інтеграції сформувався клас користувачів фінансової інформації (головним чином інвесторів), які були готові вкладати кошти в компанії різних країн. Однак вони зіткнулися з ускладненнями при порівнянні фінансової звітності, складеної по різних національних стандартах, внаслідок її несопоставимости. Одним з підходів до рішення задачі несопоставимости фінансової звітності внаслідок відмінності національних стандартів стала ініціатива створення наднациональних стандартів - МСФО.

Так в 1973 р. був створений Комітет по міжнародних стандартах фінансової звітності (КМСФО/ IASC - International Accounting Standards Committee). Ця професійна неурядова організація поставила перед собою задачу, позначену в її Статуті: «Розробити в суспільних інтересах єдиний комплект високоякісних, доступних для розуміння і застосовних на практикові глобальних бухгалтерських стандартів, що передбачає формування якісної, прозорої і порівнянної інформації в фінансовій звітності з метою надання допомоги учасникам світових ринків капіталу і іншим користувачам інформації в прийнятті економічних рішень».

Разом з тим, оскільки СМСФО є неурядовою професійною організацією, документи, що випускаються ним, мають виключно рекомендаційний характер, тому СМСФО не може вимагати від організацій складання звітності по МСФО. Така вимога повинна бути введена националь- ними інститутами тієї або інакшої країни (наприклад, Європейський союз ухвалив рішення про складання консолідованої звітності по МСФО публічними компаніями починаючи із звітності за 2005 р.). Вимога складання індивідуальної фінансової звітності по МСФО в Російській Федерації в цей час не застосовується (крім банківського сектора економіки, організації якого з 2004 р. складають звітність по МСФО). У зв'язку з цим російські компанії згідно з Федеральним законом «Про бухгалтерський облік» зобов'язані формувати індивідуальну фінансову звітність по РПБУ. Виключення складають лише великі російській компанії: ВАТ «Газпром», РАО «ЕЕС Росії», ВАТ «Російські залізниці» і АК «Транснефть», які складають звітність по МСФО по спеціальних розпорядженнях Уряду РФ, т. е., по суті, в обов'язковому порядку.

Деякі господарюючі суб'єкти публікують фінансову звітність, що відповідає вимогам МСФО, як консолідовану, так і індивідуальну в ініціативному порядку. Потреба формування звітності по МСФО зумовлена рядом причин: вихід на ринки капіталу (котировання пайових і боргових паперів), підготовка даних для складання консолідованої звітності (якщо організація входить до групи компаній), залучення зарубіжних інвестицій (наприклад, розглядається питання про отримання кредиту в європейському банку), встановлення довгострокових відносин із зарубіжними партнерами. Звітність по МСФО знайшла досить широке поширення і визнання і тому, що дозволяє знизити інформаційний ризик для зовнішніх користувачів (головним чином інвесторів), оскільки в ній міститься якісна інформація, що характеризує фінансове положення і результати діяльності організацій.

Таким чином, складання звітності по МСФО дає можливість російським організаціям не тільки брати участь в боротьбі за іноземні інвестиції (зовнішні чинники) на конкурентних позиціях, але і поліпшувати якість звітності для вітчизняних користувачів за рахунок підвищення її прозорості і сопоставимости.

Концепцією розвитку бухгалтерського обліку і звітності в Російській Федерації на середньострокову перспективу, затвердженої наказом Мінфіну Росії від 1 липня 2004 р. № 180, був передбачений обов'язковий переклад на МСФО консолідованій фінансовій звітності суспільно значущих господарюючих суб'єктів в період з 2004-2007 рр., а протягом 2008-2010 рр.- інших господарюючих суб'єктів. Однак таке нововведення можливе тільки після прийняття закону про консолідовану фінансову звітність, вмісного відповідні вимоги. Транзит зовнішніх планет: Історія може показатися що не відноситься до питання інвестування:  Транзит зовнішніх планет: Історія може показатися що не відноситься до питання інвестування або початку бізнесу сьогодні, але вона досить корисна, щоб знати, куди майбутнє суспільне збудження буде направлене. Активність цих епох елементів дає нам ясне уявлення
Транзит: Уран, Нептун і Плутон як транзит через ці градуси:  Транзит: Уран, Нептун і Плутон як транзит через ці градуси вказують на незвичайні умови, «мильні пузирі» і крахи. Сатурн, Юпітер представляють звичайні підйоми і падіння, які часто мають Марс як таймер. Марс не приносить шкоди сам по
Транспортний запас: створюється на період розриву між термінами вантажообігу і:  Транспортний запас: створюється на період розриву між термінами вантажообігу і документообігу. При постачанні матеріалів на дальні відстані термін оплати розрахункових документів випереджає термін прибуття матеріальних цінностей. На час знаходження матеріалів в дорозі після
Транспортний податок: З 1 січня 2003 р. Федеральним законом від 24.07.02 № 110-ФЗ «Про:  Транспортний податок: З 1 січня 2003 р. Федеральним законом від 24.07.02 № 110-ФЗ «Про внесення змін і доповнень в частину другу Податкового кодексу Російської Федерації і деякі інші акти законодавства Російської Федерації» введена в дію розділ 28
Транспортні підприємства: - міський громадський пасажирський транспорт (трополитен,:  Транспортні підприємства: - міський громадський пасажирський транспорт (метрополітен, трамваї, тролейбуси, фунікулери, канатні дороги, автобуси, таксі), водний транспорт місцевого призначення. До споруд зовнішнього благоустрою населених місць, які входять в
ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА: одна з функцій логистики, на яку покладено здійснення:  ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА: одна з функцій логистики, на яку покладено здійснення доставки матеріальних цінностей до споживача. У кошторисі логистических витрат частка транспортно- експедиційних витрат досягає майже 50%, оскільки крім переміщення (перевезення) вантажів в
Трансплантология і право [304]: Людські права засновані на збільшенні вимог до:  Трансплантология і право [304]: Людські права засновані на збільшенні вимог до цивілізованого життя, яким властиве достоїнство кожної живої істоти. Ця ідея слідує за комфортом і зручностями, які спроможний забезпечити наука і технологія. Ми не говоримо просто про