Головна   Всі книги

Трансформація фінансової звітності українських підприємств в фінансову звітність по МСФО

Пасполитак Д. Р. студентка 5 курсу

Научній керівник: Нестренко О. В., ст. викладач каф. обліку і аудиту

Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля

(м. Кременчук, Україна)

В світовій практиці співпраці компаній одним з основних показників вибо- ра ділового партнера є його фінансове становище.

Питання оцінки стійкості фінансового становища поки ще ніде в світі до кінця не вирішений і зараз знаходиться на стадії рішення. Сьогодні основними критеріями оцінки є фінансова звітність

і результати фінансової діяльності підприємства. Проблема, виникла на даній стадії розв'язання питання, неможливість зіставлення фінансової звітності компаній різних країн. Протягом попередніх двадцяти років в світі робилися по- тортури міжнародної уніфікації фінансового обліку і звітності. У цей час в ряді країн в різній мірі використовуються Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності МСФО (International Accounting Standards, IAS), які розробляються Комітетом по міжнародних стандартах фінансової звітності КМСФО (International Accounting Standards Committee, IASC).

Глобализация, розширення міжнародних зв'язків сприяє все більшому при- менению МСФО (вони прийняті як обов'язкові в декількох країнах Європи і количе- ство таких країн зростає).

У міжнародній практиці фінансова звітність є своєрідною візитною карткою компанії і часто єдиним джерелом отримання інформації для інакше- дивних партнерів. Особливо важливим цей чинник є при залученні междуна- рідного фінансування. Для участі в таких проектах компанія повинна надавати якісну фінансову інформацію. Потрібно відмітити, що фінансова звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів, є одним з ос- новних вимог експортних кредитних агентств (ЕКА) і фінансуючих зарубеж- них банків.

Інтеграція українських підприємств в світову економіку обумовили розвиток ці- стеми бухгалтерського обліку і переходу її на міжнародні стандарти фінансової від- парності.

Основним методом складання фінансової звітності відповідно до Междуна- рідних стандартів фінансової звітності є трансформація, яка предпо- лагает перегрупування облікової інформації, підготовленої по українських стандартах бухгалтерського обліку (П (З) БУ), в звітність, відповідну вимогам МСФО.

Трансформація фінансової звітності відповідно до вимог международ- них стандартів фінансової звітності необхідна:

- компаніям, які ведуть міжнародний бізнес;

- компаніям, які планують вийти на IPO, залучати інвестиції або залучити іноземного партнера;

- інвестору, якою планує купити або продати бізнес, або розглядає віз- можность інвестування в Україну;

- власнику, якому потрібен звіт відповідно до міжнародних стандарту- мі фінансової звітності;

- публічним акціонерним українським компаніям, акції яких котируються на біржі.

У Україні в травні 2011 року були підписані зміни в Закон «Про бухгалтерський

облік і фінансову звітність в Україні», в якому затверджена стратегія застосування МСФО. Для публічних акціонерних товариств, банків і страхувальників передбачено обов'язкове складання фінансової звітності по міжнародних стандартах з

01.01.2012 року. Така ж практика застосовується і до підприємств, які займаються господарською діяльністю по видах, перелік яких визначається Кабінетом Мі- нистров. Інші компанії самостійно визначають доцільність застосування міжнародних стандартів для складання і консолідації фінансової звітності [1].

Перехід на МСФО підвищує інвестиційну привабливість компанії і дове- рие до неї з боку власників капіталу, сприяє співпраці з международ- ними компаніями.

Підприємства, які уперше будуть трансформувати звітність за МСФО, можуть зіткнутися з багатьма труднощами.

Підготовка фінансової звітності згідно МСФО передбачає наступні етапи:

- розробка облікової політики з урахуванням вимог МСФО;

- розробка плану рахунків бухгалтерського обліку, що дозволяє формувати необхо- димие примітки до звітності;

- розробка методів трансформації;

- класифікація статей звітності і окремих операцій, виходячи з вимог

МСФО;

- підготовка пробного балансу і коректування статей звітності;

- складання міжнародної звітності на базі звітності, складеній на основі

П (З) БУ з урахуванням коректувань [2].

Основні форми фінансової звітності, які трансформуються згідно МСФО: баланс; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; звіт про рух капіталу; примітки.

Вся бухгалтерська інформація, сформована згідно П (З) БУ, аналізується, і відповідно до вимог МСФО в неї вносяться необхідні коректування і до- полнительние проводки з метою доведення активів, зобов'язань і капіталу до величини, по якій вони повинні відображатися згідно МСФО [1].

Наявність прозорої і відкритої фінансової звітності за МСФО є необхо- димим умовою для виходу на міжнародні ринки капіталу, сприяє привлече- нию інвестицій і збільшує якість і ефективність фінансових операцій.

Підготовка фінансової звітності і коректування інформації за даними статі- стической звітності, яке підготовлене по МСФО, можлива двома методами:

- методом трансформації;

- методом паралельного обліку [2].

Метод трансформації складається з декількох етапів. Перший етап являє собою перегрупування статей бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати, ис- ходячи з економічної суті активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат підприємства для приведення їх у відповідність з вимогами МСФО. Вто- рій етап складається у визначенні переліку необхідних коректувань, в тому числі на ос- нове професійних думок керівництва підприємства. Третій етап предусматрива- ет процедуру розрахунку сум необхідних, коректувань статей балансу і звіту про фи- нансових результатах для перетворення їх в формат МСФО.

Перевагами використання методу трансформації є: невисокі вре- менние і фінансові витрати, простота здійснення процедури, наглядність коррек- тирующих записів.

Деякі фахівці (Генералова Н. В., Голів С. Ф.) віддають перевагу парал- лельному ведінню бухгалтерського обліку згідно національним і міжнародним стан- дартам. Вказаний метод має на увазі відображення фактів господарського життя в реги- страх бухгалтерського обліку на пооперационной основі відповідно до правил МСФО. Таким чином, кожний факт господарського життя реєструється двічі: пер- вий разів в системі обліку по П (З) БУ, другої - по МСФО. Звичайно такий облік ведеться з ис- користуванням спеціальної комп'ютерної програми. При введенні проводки один раз, ре- зультат її попадає і в базу українського обліку, і в базу обліку по МСФО. Однак не всі операції можна автоматично рознести по двох базах із - за відмінностей принципів обліку.

Достоїнством впровадження паралельного обліку є потенційно більш низький рівень ризику неточної інформації, що відображається в фінансовій звітності, оскільки за кожною звітною сумою стоїть господарська операція, відображена по МСФО. Однак організація паралельного обліку вимагає значних додаткових витрат на авто- матизацию системи обліку, а сам процес займає тривалий період часу, т. до. зачіпає багато які області фінансово-господарської діяльності підприємства.

При першому застосуванні МСФЗ необхідно:

- складання вступного балансу згідно МСФО;

- складання балансу по МСФО на початок першого звітного періоду;

- складання фінансової звітності за МСФО на звітну дату.

Єдиної методики проведення трансформації української звітності в звіт- ность, відповідну МСФО, немає. У кожному окремому випадку на неї впливає специфи- ка фінансово-господарської діяльності, особливості організації бухгалтерського уче- та і облікова політика, наявність тимчасових, фінансових ресурсів і кваліфікованого в даній області персоналу.

Список використаних джерел

1. http://www.nabu.com.ua/Analitics/MSFO.pdf

2. http://n-auditor.com.ua/uk/component/na_archive/457?view=material Трасант: - векселедавець по перевідному векселю.:  Трасант: - векселедавець по перевідному векселю.
Транзит зовнішніх планет: Історія може показатися що не відноситься до питання інвестування:  Транзит зовнішніх планет: Історія може показатися що не відноситься до питання інвестування або початку бізнесу сьогодні, але вона досить корисна, щоб знати, куди майбутнє суспільне збудження буде направлене. Активність цих епох елементів дає нам ясне уявлення
транзитні розрахункові операції: Кредитним організаціям (філіали) дозволяється здійснювати:  транзитні розрахункові операції: Кредитним організаціям (філіали) дозволяється здійснювати транзитні розрахункові операції через відкриті ним коррахунки в інших кредитних організаціях, коррахунки (субрахунки) в підрозділах розрахункової мережі Банка Росії, рахунку межфилиальних розрахунків. При
Транспортний податок, його елементи: Транспортний податок відноситься до регіональних податків. Величина податку,:  Транспортний податок, його елементи: Транспортний податок відноситься до регіональних податків. Величина податку, порядок і терміни його сплати, форми звітності, а також податкові пільги встановлюють органи виконає власті суб'єктів РФ. Фед законодавство визначає об'єкт налогообл, порядок
Транспортні засоби: призначені для переміщення людей і вантажів. До них відноситься:  Транспортні засоби: призначені для переміщення людей і вантажів. До них відноситься пересувний склад всіх видів транспорту (залізничного, водного, автомобільного). Потрібно відмітити, що автомобілі і причеп, залізничні вагони, що мають спеціалізоване
3.7. Транспортне обслуговування: Подальший розвиток економіки немислимий без добре налагодженого:  3.7. Транспортне обслуговування: Подальший розвиток економіки немислимий без добре налагодженого транспортного забезпечення. Від його чіткості і надійності багато в чому залежать трудовий ритм підприємств, настрій людей, їх працездатність. Як вид господарської діяльності транспорт
Транспортування: забезпечує переміщення товару з місця виробництва до місця його:  Транспортування: забезпечує переміщення товару з місця виробництва до місця його продажу і використання. Витрати на реалізацію розглянутих в даному розділі функцій фізичного розподілу - робота із замовленнями, обробка вантажів, організація складського господарства,