На головну сторінку   Всі книги

Трастові операції банку

Траст (від англ. trust - довір'я, довірче управління) - це операції по управлінню коштами (майном, грошима, цінними паперами і т. п.) клієнта, здійснювані на основі договору від свого імені в інтересах і за дорученням клієнта на правах довіреної особи.

Трастові операції складаються в тому, що, конкретна сума грошей або пакет цінних паперів передаються банку при умові, що він бере на себе володіння всією сумою капіталу і вкладає його в активи, що приносять дохід, зобов'язуючись постійно виплачувати частину доходу по узгодженій схемі.

Відмінною рисою трастової справи є те, що банки вкладають довірені їм капітали в акції і облігації великих корпорацій, що устоялися і компаній. Тому в управлінні як пенсійними фондами, так і особистими трастами зростає частка банків, які використовують залучення акцій і приватних облігацій до складу керованих ними фондів, а також прискорену капіталізації цих керованих фондів, тим самим впливаючи на збільшення частки великих компаній в загальній сумі акцій і облігацій.

Трастові послуги, що надаються банками, включають в себе три основні групи операцій:

по розпорядженню спадщиною;

в зв'язку з опікою;

по агентських послугах.

Всі ці операції носять як фінансові, так і юридичний характер. Вони пов'язані з вельми великими сумами грошей (зі значним майном) і повинні проводитися швидко і дуже точно, що цілком вписується в схему банківських операцій.

Вітчизняні банки можуть здійснювати трастову діяльність за індивідуальними договорами і в рамках загального фонду банківського управління (ОФБУ), що являє собою один з способів колективного інвестування.

При використанні ОФБУ ефект досягається за рахунок більшого об'єму майна і відповідно більш широких можливостей для здійснення інвестиційних операцій, що сприяє зростанню загальної вартості майна і отриманню більшої прибутковості всіма пайовиками ОФБУ. Банк виступає як довірчий керівник цим об'єднаним майном.

Трастові операції об'єднують велику групу різноманітних операцій, пов'язаних з особливими довірчими відносинами, що складаються між банком і його клієнтом. Трасти в залежності від різних критеріїв діляться на дискреційні і фіксовані, відзивні і безвідзивних, міжнародні і національних. Такими критеріями можуть виступати зафіксовані в декларації умови передачі активів в траст, повноваження керуючого, резидентность засновників і т. д.

Дискреційний траст передбачає великі права керуючого трастом. Він по своєму розсуду розпоряджається активами траста і сам приймає рішення, коли, кому з бенефіціарів і в якій пропорції виплачувати кошти з трастового фонду. Широта такого розсуду обмежується за допомогою документа «Letter of wishes», який засновник траста надає керівнику при створенні траста. У ньому ж він вказує бенефіціари і висловлює свої побажання відносно порядку використання майна траста.

Фіксований траст в протилежність дискреційному передбачає чітке закріплення за керівником його повноважень, що вимагає детального опрацювання положень трастової декларації.

Безвідзивної траст характеризується тим, що по його умовах засновник не може розірвати трастову угоду і повернути майно, передане в траст. Дана умова є одним з основних критеріїв розмежування повноцінних і фіктивних трастів, створених виключно з метою захисту активів від домагань кредиторів.

Довірчі операції банків різних країн можна розділити на два вигляду:

пов'язані з управлінням майном свого клієнта;

не пов'язані з управлінням майном.

Довірчі операції другого типу являють собою брокерську діяльність банків.

Трастові операції застосовуються в країнах з ринковою економікою тривалий час, і механізм їх дії, законодавча база досить налагоджені, однак в різних країнах вони трактується неоднаково. Виділяються дві трактування трастових опреа- ций: англо-американська і континентальна.

Англо-американське трактування засноване на тому, що довірча власність - це особлива форма власності, коли власність як би розщіплюватися і тим самим утворяться два

власники одного майна. Перший власник - це бенефіціар, або засновник траста, другий - довірчий власник, якому майно відчужене іншою особою для певної мети.

Континентальне трактування передбачає одного власника майна.

Він володіє майном, розпоряджається і користується ім. Тому юристи континентального права визначають представництва там, де юристи англо-американського права трактують довірчу власність.

Росія відноситься до країн континентального права, тому право власності розглядається як право, належне одному суб'єкту. Правовою базою, на якій розвиваються операції по довірчому управлінню майном в Росії, є Цивільний кодекс РФ (частина друга). Відносини довірчого управління майном регулюються розділом 53 ГК РФ. У відповідності зі ст. 1012 ГК РФ для здійснення довірчого управління майном сторони (засновник управління і довірчий керівник - кредитна організація) укладають в письмовому вигляді договір управління на термін, що не перевищує п'ять років (якщо законами Російської Федерації не встановлені інакші граничні терміни).

Об'єктами довірчого управління для кредитної організації, виступаючої як довірчий керівник, можуть бути: грошові кошти (у валюті РФ і у іноземній валюті); цінні папери; природні коштовні камені і дорогоцінні метали; похідні фінансові інструменти, належні резидентам РФ тільки на правах власності. Майно, що знаходиться в господарському ведінні або в оперативному управлінні, не може бути передане в довірче управління.

де Tmn - мінімальний термін виконання;

Вартість трастового обслуговування - необхідний і важливий аспект трастових операцій. У умовах використання системи управління інвестор, щоб уникнути явних збитків при вкладенні капіталу, повинен визначитися з сумою, термінами і відповідною стратегією інвестування коштів. Так, при роботі з ОФБУ можна зробити розрахунок мінімального терміну інвестування. Для цього необхідно знати у відсотках прибутковість фонду за останній рік (12 місяців) і також у відсотках розмір витрат. Щоб визначити витрати, необхідно скласти комісію за вступ і за вихід з ОФБУ, суму винагород керівника (банку), а отриману величину розділити на прибутковість фонду:

Кв - комісія за вступ;

Квих - комісія за вихід;

М - сума винагороди керуючої;

D - прибутковість фонду.

Для вкладення коштів через довірче управління цінними паперами за системою ПІФов (паевий інвестиційний фонд), потрібно знати, в чому різниця між ціною пая і його вартістю.

Під вартістю пая ПІФа мається на увазі його чиста ринкова вартість (без урахування додаткових платежів), що обчисляється по наступній формулі:

Вартість пая = Вартість чистих активів ПІФа / К-ть паїв. (7.19)

У відкритих ПІФах вартість пая розраховується щодня. Інформація про поточну вартість пая відкрита для загального доступу. Її можна знайти на сайте самої керуючій компанії фонду, на спеціалізованих сайтах Інтернету, в пресі, в пунктах прийому заявок на придбання або погашення інвестиційних паїв.

Що стосується ціни пая ПІФа, то це ті гроші, які платить покупець пая безпосередньо при його придбанні, т. е. її можна розрахувати таким чином:

Ціна придбання пая = Вартість пая + Надбавка. (7.20)

Відповідно ціна продажу розраховується так:

Ціна продажу (погашення) пая = Вартість пая - Знижка. (7.21)

Надбавкою називається комісійний збір, що сплачується клієнтом при купівлі пая, а при продажу пая комісійний збір називається знижкою.

Розмір і знижки, і надбавки не може перевищувати 5% вартості пая на день розрахунку.

При визначенні доходу керівника (довірчого власника) і вигідності висновку трастових договорів в існуючих умовах необхідно звертати увагу на вигідність умов для обох сторін, зокрема для довірчого власника. Довірчий власник (банк) зіставляє прибутковість від депозитних операцій, міжбанківських операцій, біржових операцій з прибутковістю траста, а також аналізує можливість зниження обов'язкових платежів. Однак і засновник проводить аналогічні порівняння.

Умови траста передбачають роботу з цінними паперами різної ціни, прибутковості і мір ризику. Як відомо, курс акцій визначається таким чином:

Курс акції = (Дивіденд/Позиковий відсоток) х 100. (7.22)

Аналогічно можна оцінити прибутковість по трасту:

Прибутковість траста = (Дохід траста/Доходу депозиту) х 100%. (7.23)

Якщо в траст вкладати акції, то формулу можна змінити:

Прибутковість траста = (Дохід траста/Дивіденду) х 100. (7.24) Вимоги, що пред'являються до оформлення виносок і приміток в проектах:  Вимоги, що пред'являються до оформлення виносок і приміток в проектах нормативних правових актів, а також до оформлення додатків до них.: Для пояснення тих або інакших особливостей, які не можуть бути відображені безпосередньо в нормативному розпорядженні проекту нормативного правового акту, а також з метою уточнення окремих нормативних розпоряджень проекту до окремих його частин
з 1. Вимоги, що пред'являються до грошей як їх знаряддя:  з 1. Вимоги, що пред'являються до грошей як їх знаряддя обращения.- Вимоги технічні: портативність, міцність і т. п.-: з 1. Другою функцією грошей є їх робота як знаряддя обміну. Виробники товарів в сучасному господарстві лише в рідких випадках обмінюються надлишками своїх продуктів безпосередньо, величезна ж маса мінових актів відбувається при
55. Вимоги, що пред'являються до балансу: До будь-якого бухгалтерського балансу необхідно пред'являються наступні:  55. Вимоги, що пред'являються до балансу: До будь-якого бухгалтерського балансу необхідно пред'являються наступні певні вимоги: правдивість (вірність), реальність, єдність, спадкоємність, ясність. Правдивим є баланс, який був складений відповідно до записів,
Вимоги до порядку надання платіжних послуг: Декілька забігаючи уперед, можна сказати, що правове регулювання:  Вимоги до порядку надання платіжних послуг: Декілька забігаючи уперед, можна сказати, що правове регулювання розрахункових відносин в сучасному банківському праві набуває характеру регулювання платіжної послуги. У чому різниця, в чому значення цього поняття? Значення поняття послуги складається
Вимоги до оформлення результатів: Звіт про лабораторну роботу повинен містити розділи: Опис:  Вимоги до оформлення результатів: Звіт про лабораторну роботу повинен містити розділи: Опис завдання; Опис рішення лабораторної роботи (по етапах); Виклад отриманих результатів. Приклад виконання лабораторної роботи № 3Исходние дані для виконання лабораторної роботи дані
Вимоги до особистості і дій хранителів і опікунів:  Вимоги до особистості і дій хранителів і опікунів: Опікунство і опікування признавалися чоловічими обов'язками (не говорячи вже про повноправність, що мається на увазі і цивільну якість особи). Хранителем або опікуном не могли бути: раб, взагалі особа більше за низьке, ніж опікуваний, станове положення,
Вимоги до початкової інформації: Важливе значення для прогнозування має вибір шч ервалпь між:  Вимоги до початкової інформації: Важливе значення для прогнозування має вибір шч ервалпь між сусідніми рівнями ряду. При дуже великому інтервалі часу можуть бути упущені деякі закономірності в динаміці показника. При дуже малому - збільшується об'єм обчислень.