На головну сторінку   Всі книги

Вимоги до бухгалтерської звітності

Загальні вимоги по складанню бухгалтерської звітності містяться в ПБУ 4/99 «Бухгалтерська звітність організації», затвердженому наказом Міністерства фінансів РФ 06.07.99 м. №43н.

Положенням по бухгалтерському обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4/99, Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 13 січня 2000 р.

№4н «Про форми бухгалтерської звітності організацій» від 22 липня 2003 р. №67н в бухгалтерську звітність повинні включатися дані, необхідні для формування достовірного і повного уявлення про фінансове положення організації, фінансових результатах її діяльності і змінах в її фінансовому положенні. Якщо виявляється недостатність даних для формування повного уявлення про фінансове положення організації, фінансових результатах її діяльності і змінах в її фінансовому положенні, то в бухгалтерську звітність організація включає відповідні додаткові показники і пояснення. При цьому повинна бути забезпечена нейтральність інформації.

Дані бухгалтерській звітності організації повинні включати показники діяльності всіх філіали, представництв і інакших підрозділів (включаючи виділені на окремі баланси).

Показники про окремі активи, зобов'язання, доходи, витрати і господарські операції, а також складові капіталу повинні приводитися в бухгалтерській звітності відособлено у разах їх істотності і якщо без знання про них зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності.

Кожний істотний показник повинен представлятися в бухгалтерській звітності окремо. Неістотні показники аналогічного характеру або призначення можуть об'єднуватися з іншими в Бухгалтерському балансі, Звіті про прибутки і збитки або в поясненнях до них (в Додатках до бухгалтерського балансу і Звіту про прибутки і збитки або Пояснювальну записку).

При цьому потрібно мати на увазі, що окремі показники, які недостатньо істотні для того, щоб було потрібен їх окреме уявлення в Бухгалтерському балансі і Звіті про прибутки і збитки, можуть бути досить істотними, щоб представлятися відособлено в поясненнях. Показник вважається істотним, якщо його нерозкриття може вплинути на економічні рішення зацікавлених користувачів, що приймаються на основі звітної інформації. Розв'язання організацією питання, чи є даний показник істотним, залежить від оцінки показника, його характеру, конкретних обставин виникнення.

Як мінімум, організація повинна розкрити в бухгалтерській звітності дані по групах статей, включених в бухгалтерський баланс, і статтям, включеним в Звіт про прибутки і збитки, відповідно до вимоги Положення по бухгалтерському обліку «Бухгалтерська звітність» ПБУ 4/99.

Розшифровки відповідних показників груп статей Бухгалтерського балансу або статей Звіту про прибутки і збитки з урахуванням розміру і характеристики даних, включені в групу статей Бухгалтерського балансу або статтю звіту про прибутки і збитки, можуть приводитися організацією безпосередньо у вищепоказаних формах (як «в тому числі» або «з них» до відповідних груп статей або статей) або в Поясненнях до бухгалтерського балансу і Звіту про прибутки і збитки. При цьому потрібно мати на увазі, що істотної признається сума, відношення якої до загального підсумку відповідних даних за звітний рік складає не менш п'яти відсотків. Організація може ухвалити рішення про застосування для цілей відображення в бухгалтерській звітності істотної інформації критерій, відмінний від вищеназваного.

При розробці і прийнятті змісту Пояснень до бухгалтерського балансу і Звіту про прибутки і збитки організація має право для цілей відображення в бухгалтерській звітності істотних показників або показників, без знання про яких зацікавленими користувачами неможлива оцінка фінансового положення організації або фінансових результатів її діяльності, окремі показники, включена в Додаток до бухгалтерського балансу (форма №5) згідно із зразком форми, представляти у вигляді самостійних (самостійної) форм (и) бухгалтерської звітності або включати ці показники в Пояснювальну записку.

Організація при складанні Бухгалтерського балансу, Звіту про прибутки і збитки і пояснень до них повинна дотримуватися прийнятих нею у встановленому порядку змісту і форм бухгалтерської звітності від одного звітного року до іншого. При цьому у разі незаповнення тієї або інакшої статті (рядка, графи), передбаченої в прийнятою організацією формі, в зв'язку з відсутністю у організації в звітному періоді відповідних активів, зобов'язаннями, доходами, витратами, господарськими операціями, ця стаття (рядок, графа) прочеркивается.

По кожному числовому показнику бухгалтерської звітності, крім звіту, що складається знову створеною організацією за перший звітний період, повинні бути приведені дані мінімум за два роки - звітний і попередній звітному. Якщо організація приймає рішення в бухгалтерській звітності, що представляється розкривати по кожному числовому показнику дані більш ніж за два роки (три і більш), то організацією повинна бути забезпечена сопоставимость даних за всі періоди.

При складанні бухгалтерської звітності потрібно мати на увазі, що обліковий процес в організаціях здійснюється виходячи з тієї, що приймається ними відповідно до Положення по бухгалтерському обліку «Облікова політика організації» ПБУ 1/98 облікової політики, що передбачає майнову відособленість і безперервність діяльності організації, послідовність застосування облікової політики, а також тимчасову визначеність фактів господарської діяльності. Облікова політика також повинна відповідати вимогам повноти, обачності, пріоритету змісту перед формою, несуперечності і раціональності.

Якщо дані за період, попередній звітному, непорівнянні з даними за звітний період, то перші з названих даних підлягають коректуванню виходячи з правил, встановлених нормативними актами по бухгалтерському обліку. Кожне істотне коректування повинне бути розкрите в Поясненнях до бухгалтерського балансу і Звіту про прибутки і збитки разом з вказівкою причин, що викликали це коректування.

Відповідно до Методичних рекомендацій по складанню і представленню зведеної бухгалтерської звітності, затверджених Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 30 грудня 1996 р. №112 із змінами від 12 травня 1999 р. (по висновку Міністерства юстиції Російській Федерації від 19 березня 1997 р. №07-02-285-97 вказаний Наказ в державній реєстрації не має потребу), організації, що здійснюють складання зведеної бухгалтерської звітності з урахуванням даних по своїх дочірніх (залежним) суспільствах, встановлюють об'єм що представляється ним дочірніми і залежними суспільствами бухгалтерської звітності (в тому числі доповни- тельной інформації, необхідній для складання зведеній бухгалтерській звітності), вимоги, що висуваються засновниками для цілей формування зведеної інформації. Що Встановлюються об'єм вказаної бухгалтерської звітності і вимоги враховуються дочірніми і залежними суспільствами при розробці і прийнятті форм бухгалтерської звітності (з метою досягнення одноманітності їх структури і змісту).

Федеральним міністерствам і іншим федеральним органам виконавчої влади Російській Федерації, що здійснюють відповідно до встановленого порядку складання і представлення бухгалтерської звітності по унітарних підприємствах, а також по акціонерних товариствах (товариствам), частина акцій яких закріплена в федеральній власності (незалежно від розміру частки), також потрібно визначити вимоги до структури і змісту форм бухгалтерської звітності по своїх підвідомчих підприємствах і організаціях з метою розробки і прийняття одноманітних форм, що враховує галузеву специфіку діяльності.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності організації зобов'язані провести інвентаризацію майна і зобов'язань, в ході якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Проведення інвентаризації здійснюється відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затверджених Наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 13 червня 1995 р. №49 (по висновку Міністерства юстиції Російській Федерації від 19 червня 1995 р. №07-01-389-95 Наказ в державній реєстрації не має потребу).

У разах виявлення організацією неправильного відображення господарських операцій поточного періоду до закінчення звітного року виправлення виробляються записами по відповідних рахунках бухгалтерського обліку в тому місяці звітного періоду, коли спотворення виявлені. При виявленні неправильного відображення господарських операцій в звітному році після його завершення, але за який річна бухгалтерська звітність не затверджена у встановленому порядку, виправлення виробляються записами грудня того року, за який підготовлюється до твердження і уявлення у відповідні адреси річна бухгалтерська звітність.

У разах виявлення організацією в поточному звітному періоді неправильного відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку в минулому році виправлення в бухгалтерський облік і бухгалтерську звітність за минулий звітний рік (після затвердження у встановленому порядку річної бухгалтерської звітності) не вносяться.

Бухгалтерська звітність додається до супровідного листа організації, оформленого у встановленому порядку і вмісного інформацію про склад бухгалтерської звітності, що представляється.

Зміст і форми Бухгалтерського балансу, Звіту про прибутки і збитки і пояснень до них застосовуються послідовно від одного звітного періоду до іншого.

Складання і представлення бухгалтерської звітності виготовляється в тисячах рублів без десятеричних знаків. Організаціям, що мають істотні об'єми оборотів товарів, зобов'язань і т. п., дозволяється представляти бухгалтерську звітність в мільйонах рублів без десятеричних знаків. Суб'єкти малого підприємництва, громадські організації (об'єднання) і інакші організації при незначній сумі активів, що враховуються в Бухгалтерському балансі, можуть складати і представляти річну бухгалтерську звітність в цілих рублях.

Статті річної бухгалтерської звітності підтверджуються результатами інвентаризації майна і фінансових результатів відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань, затвердженими наказом Мінфіну Росії від 13.06.95 м. №49.

Відповідно до вимог Положення по бухгалтерському обліку «Бухгалтерська звітність організації» ПБУ 4/99 в бухгалтерській звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадків, коли такий залік передбачений відповідними положеннями по бухгалтерському обліку.

Бухгалтерський баланс повинен включати числові показники в нетто-оцінці, тобто за вирахуванням регулюючих величин, які повинні розкриватися в Поясненнях до бухгалтерського балансу і Звіту про прибутки і збитки. Враховуючи це, в Бухгалтерському балансі дані про нематеріальні активи, основних коштах, малоцінних і предметах, що швидко-зносяться приводяться по залишковій вартості (за винятком тих нематеріальних активів, основних коштів і малоцінних і бистроизнашивающихся предметів, по яких відповідно до встановленого порядку амортизація не нараховується). У разі утворення в кінці звітного року організацією, що має вкладення в акції інших організацій, що котируються на фондовій біржі, котировання яких регулярно публікується, резерву під знецінення вкладень в цінні папери за рахунок фінансових результатів організації в річному Бухгалтерському балансі залишки відповідних фінансових вкладень відбиваються по ринковій вартості, якщо остання нижче за вартість, прийняту до бухгалтерського обліку. У пасиві Бухгалтерського балансу сума освіченого резерву під знецінення вкладень в цінні папери і врахованого на відповідному рахунку окремо не відбивається.

У разі створення організацією у встановленому порядку в кінці звітного року (кварталу) резервів сумнівних боргів по розрахунках з іншими організаціями і громадянами за продукцію, товари, роботи і послуги з віднесенням сум резервів на фінансові результати організації дебіторська заборгованість, що рахується в бухгалтерському обліку, по якій створені резерви, в Бухгалтерському балансі показується в сумі за мінусом освіченого резерву. При цьому сума освіченого і відображеного в бухгалтерському обліку резерву в пасиві Бухгалтерського балансу окремо не відбивається.

При складанні бухгалтерської звітності повинні бути виконані вимоги положень по бухгалтерському обліку і інших нормативних документів по бухгалтерському обліку по розкриттю в бухгалтерській звітності інформації про зміни облікової політики, що надали або здатних вплинути істотний чином на фінансове положення, рух грошових коштів або фінансові результати діяльності організації, про операції у іноземній валюті, про матеріально-виробничі запаси, про основні кошти, про доходи і витрати організації, про наслідки подій після звітної дати, про наслідки умовних фактів господарської діяльності, а також по розкриттю в бухгалтерській звітності тієї або інакшої інформації про активи, капіталі і резервах і зобов'язаннях організації. Таке розкриття може бути здійснене організацією шляхом включення відповідних показників, таблиць, розшифровок безпосередньо в форми бухгалтерської звітності або в Пояснювальній записці.

При відображенні даних в бухгалтерській звітності потрібно мати на увазі, що якщо відповідно до нормативних документів по бухгалтерському обліку показник повинен віднятися з відповідних показників (даних) при численні відповідних даних (проміжних, підсумкових і пр.) або має негативне значення, то в бухгалтерській звітності цей показник показується в круглих дужках (непокритий збиток, собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, збиток від продажу, відсотки до сплати, операційні витрати, використання коштів фондів (резервів), зменшення капіталу, напрям грошових коштів, вибуття основних коштів і пр.).

Форми бухгалтерської звітності не повинні містити ніяких підчисток і помарок. Якщо економічний суб'єкт виявив спотворення звітних даних в ході перевірок і інвентаризацій, що проводяться самою організацією і контролюючими органами, їх виправлення виготовляється в бухгалтерській звітності того звітного періоду, в якому були виявлені спотворення її даних.

Бухгалтерська звітність повинна бути складена у валюті Російській Федерації.

Підписується бухгалтерська звітність керівником і головним бухгалтером (з вказівкою номера кваліфікаційного атестата професійного бухгалтера) організації. У організаціях, де бухгалтерський облік ведеться на договірних початках спеціалізованою організацією (централізованою бухгалтерією) або фахівцем, бухгалтерська звітність підписується керівником організації, керівником спеціалізованої організації (централізованої бухгалтерії) або фахівцем, ведучим бухгалтерський облік.

Річна бухгалтерська звітність представляється в окремій папці в сброшюрованном вигляді. 57. Вимоги, що пред'являються до судового рішення.:  57. Вимоги, що пред'являються до судового рішення.: Норми розділу 22 "Рішення суду" визначають, що рішення суду повинне бути законним і обгрунтованим (ст. 202), постановлене в передбаченому порядку (ст. 209), викладеним в письмовій формі (ст. 211), мати соотв зміст (ст. 203) і оповіщено
74. Вимоги, що пред'являються до судового рішення як до:  74. Вимоги, що пред'являються до судового рішення як до правоприменительному акту і акту дозволу цивільної справи по суті.: Стабільність судового рішення і обов'язковість його дії забезпечуються особливими вимогами, що пред'являються до змісту головного акту правосуддя. Як правоприменительний акт, рішення суду повинно відповідати двом найважливішим вимогам -
Вимоги, що пред'являються до рішення суду в цивільному процесі;:  Вимоги, що пред'являються до рішення суду в цивільному процесі;: У процесі виробництва по цивільній справі приймаються різноманітні процесуальні рішення. У правовій літературі відмічено, що в цивільному процесуальному законі вказані не менш декількох десятків питань, по яких можуть прийматися
51. Вимоги, що пред'являються до інформації, що формується в:  51. Вимоги, що пред'являються до інформації, що формується в бухгалтерській звітності: Вимоги до інформації, що формується в бухгалтерській звітності, визначені Федеральним законом, «Про бухгалтерський облік», Положенням по ведінню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності і Положенням «Бухгалтерська звітність організації»
1.3. ВИМОГИ, що ПРЕД'ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ:  1.3. ВИМОГИ, що ПРЕД'ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: Розглядаючи процес прийняття рішень як послідовність двох взаємопов'язаних, але в той же час самостійних стадій - розробки рішення і його реалізації - необхідно відмітити відповідно до цього дві модифікації управлінського рішення:
Вимоги до платежів в Інтернеті: На основі розглянутих вище критеріїв можна виділити 8 основних:  Вимоги до платежів в Інтернеті: На основі розглянутих вище критеріїв можна виділити 8 основних вимог до методів платежу в Інтернеті, з якими має справу споживач: 1) безпека; 2) надійність; 3) анонімність/приватность; 4) принимаемость; 5) легкість
Вимоги до медіаторів: 1. Діяльність медіатора може здійснюватися як на:  Вимоги до медіаторів: 1. Діяльність медіатора може здійснюватися як на професійній, так і на непрофесійній основі. 2. Здійснювати діяльність медіатора на непрофесійній основі можуть особи, що досягли віку вісімнадцяти років, що володіють повної