На головну сторінку   Всі книги

Вимоги до оформлення результатів

Звіт про лабораторну роботу повинен містити розділи:

Опис завдання;

Опис рішення лабораторної роботи (по етапах);

Виклад отриманих результатів.

Приклад виконання лабораторної роботи № 3

Початкові дані для виконання лабораторної роботи дані в таблиці 2.1.

Табл.

2.1 У х 1 x2 x3 у расч залишки 1 113 10 1 77 124,915 -11,915 2 124 5 2 64 121,515 2,485 3 124 10 2 77 126,676 -2,676 4 122 13 2 66 122,309 -0,309 5 128 9 1 71 122,533 5,467 6 140 14 6 81 135,308 4,692 7 117 12 1 58 117,372 -0,372 8 113 15 3 66 124,070 -11,070 9 122 13 2 73 125,088 -3,088 10 139 27 14 81 149,396 -10,396 11 126 8 6 73 132,132 -6,132 12 120 8 3 65 123,673 -3,673 13 125 24 6 66 129,353 -4,353 14 118 8 1 74 123,724 -5,724 15 122 8 4 64 125,037 -3,037 16 133 15 5 79 132,753 0,247 17 136 12 4 71 127,816 8,184 18 146 16 9 68 135,430 10,570 19 148 23 5 78 132,356 15,644 20 136 16 8 74 136,051 -0,051 21 138 10 3 64 123,276 14,724 22 124 12 7 74 134,290 -10,290 23 123 8 3 71 126,055 -3,055 24 149 29 8 87 141,212 7,788 25 130 9 4 56 121,861 8,139 26 117 91 3 65 123,673 -6,673 27 126 12 1 61 118,563 7,437 28 110 7 1 35 108,241 1,759 29 98 6 0 26 102,907 -4,907

1) Перевірка наявності коллинеарности або мультиколлинеарности. Відбір неколлинеарних чинників.

Побудуємо кореляційну матрицю, використовуючи функцію «Сервіс. Аналіз даних. Кореляція» табличного процесора MS Excel. У x1 x2 x3 У 1 X1 0,638 1 X2 0,680 0,710 1 X3 0,661 0,513 0,506 1 З матриці слідує, що спостерігається коллинеарность між чинниками x1 і x2, оскільки г x1 x2 = 0,710. Для подальшого розгляду залишаємо чинник x2, оскільки він менше коррелирует з чинником x3 (г x2 x3 = 0,506Таким чином, далі буде будуватися регресія у на чинники x2 і x3.

2) Для побудови рівняння лінійної регресії використовуємо функцію «Сервіс. Аналіз даних. Регресія» (рис 2.1). Задавши відповідні діапазони даних у вікні,

Рис. 2.1. Вікно параметрів регресії

отримаємо набір таблиць А, Би, А Показник Значення Коментар автора Множинний R 0,773 Множинний коефіцієнт кореляції R R-квадрат 0,597 Коефіцієнт координації R Нормований R-квадрат 0,566 Стандартна помилка 7,768 Стандартна помилка визначення R Спостереження 29 Число спостережень

Дисперсійний аналіз Табл.

Би Число мір свободи Дисперсія Дисперсія на 1 міру свободи Статистика Фішера df MS F Значущість F Регресія

Залишок

Разом 2 26 28 3895.2 2326,1

1163,1

60,3 19,3 7,35Е-06 Табл. У Коеффіци Стандартна t- Вероят- Нижні Верхні енти урав- помилка опреде- статі- ность 95%- 95% - нения рег- ления коеффи- стика помилки межі межі рессії циентов Коеффіци Стандартна t- Р- Нижні Верхні енти помилка статі- Значення 95% 95% стика Y-перетин 92,585 8,351 11,087 0,0000 75,420 109,750 Змінна X 1 1,761 0,547 3,219 0,0030 0,637 2,886 Змінна X 2 0,397 0,134 2,952 0,0070 0,120 0,673 З табл. У слідує, що рівняння регресії має вигляд

у = 92,585 + 1,761 x2 + 0,397 x3. 3) Коефіцієнт множинної кореляції визначається з табл. А

R

yx1x2.. x.

р

= 0,773.

4) Перевірка значущості рівняння регресії заснована на використанні F-критерії Фішера. Фактичне значення критерію береться з табл. Би, т. е. Рфакт = 19,3.

Для визначення табличних значень використовуємо вбудовану функцію MS Excel «БРАСПОБР» (мал. 2.2), задаючи параметри k1 = 2, k2 = 29 - 2 - 1 = 26, а = 0,05 і а = 0,01. pFPACnOBP Імовірність I Міри свободьіі ¦ Степени_сво6оди2 ¦ 1 1 Повертає зворотне значення для F імовірностей: якщо р = FPACn(Xj...)j те FPACnOBP(pj...) = х.

Рис. 2.1. Вікно параметрів регресії

В результаті отримуємо ЕфаКтД05 = 3,369, Ефактлої = 5,526. Звідки слідує, що рівняння регресії значуще і при а = 0,05, і а = 0,01.

Приватні рівняння регресії. Заздалегідь визначимо середні значення змінних

у = 126,448, x2 = 3,966, x3 = 67,76.

З урахуванням середніх значень побудуємо приватні рівняння регресії у = 92,585 + 1,761 x2 + 0,397 67,76 = 119,486 + 1,761x2;

x2, x3

у = 92,585 + 1,761 3,966 + 0,397 x3 = 99,569 + 0,397 x3.

x3, x2

Середні приватні коефіцієнти еластичності

= b2 ^ = 1,761 - 3,966 = 0,0552; № 2 у 126,448

Е х = b3 x3 = 0,397 = 0,213.

yx3 3 у 126,448 4.4. ВИМОГИ ЗОВНІШНЬОГО ІНВЕСТОРА ДО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ:  4.4. ВИМОГИ ЗОВНІШНЬОГО ІНВЕСТОРА ДО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЕКТУ: Бізнес-план повинен бути тим більше переконливим і докладним, чим менше власних коштів здатний вкласти в його здійснення ініціатор проекту і чим велику їх частку він розраховує отримати від венчурних інвесторів. Останні, природно,
ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ:  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ: Вивчивши дисципліну, студент повинен: знати: · суть, функції і основні принципи організації фінансового менеджменту; · його інформаційне забезпечення; · основні напрями діяльності в області управління фінансами. уміти використати: ·
Вимоги до рівня освоєння змісту дисципліни:  Вимоги до рівня освоєння змісту дисципліни: У процесі вивчення дисципліни «Теоретичні основи фінансового менеджменту» студенти повинні придбати фундаментальні знання в сфері управління фінансами організацій. Внаслідок вивчення дисципліни фахівець повинен знати: суть фінансового
2 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛІВ 2.1. ВСТУП: Введення - розділ, який є квинтессенцией змісту:  2 ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОЗДІЛІВ 2.1. ВСТУП: Введення - розділ, який є квинтессенцией змісту курсової роботи. Він має суворо встановлену і обов'язкову краскритию рубрикацію. Склад рубрик розділу включає: актуальність теми дослідження; мета і задачі роботи, об'єкт і
Вимоги, що пред'являються до юридичних документів, і наслідки їх:  Вимоги, що пред'являються до юридичних документів, і наслідки їх недотримання: Юридичний документ являє собою єдність форми і змісту. юридичний документ = форма + зміст Як вже говорилося раніше, чинне законодавство пред'являє різні вимоги до різних видів документів. Тому весь масив
Вимоги, що пред'являються до судового рішення.: Норми розділу 22 "Рішення суду" визначають, що рішення суду повинне:  Вимоги, що пред'являються до судового рішення.: Норми розділу 22 "Рішення суду" визначають, що рішення суду повинне бути законним і обгрунтованим (ст. 202), постановлене в передбаченому порядку (ст. 209), викладеним в письмовій формі (ст. 211), мати соотв зміст (ст. 203) і оповіщено
Вимоги, що пред'являються до оформлення виносок і приміток в проектах:  Вимоги, що пред'являються до оформлення виносок і приміток в проектах нормативних правових актів, а також до оформлення додатків до них.: Для пояснення тих або інакших особливостей, які не можуть бути відображені безпосередньо в нормативному розпорядженні проекту нормативного правового акту, а також з метою уточнення окремих нормативних розпоряджень проекту до окремих його частин