На головну сторінку   Всі книги

Вимоги до змісту основних розділів бізнес-плану підприємства технічного сервісу

Розділ «Резюме»

Резюме відображає основну ідею проекту і узагальнює основні висновки і результати по розділах бізнес-плану. Його задача полягає в тому, щоб в стислій і доступній формі викласти суть бізнес-плану.

Доцільно привести інформацію про технологічну новизну проекту (при наявності), його соціальної значущості.

У даному розділі визначаються в пріоритетному порядку всі напрями діяльності організації, цільові ринки у кожному напрямі і місце організації на цих ринках. У кожному напрямі встановлюються цілі, до яких підприємство прагне, стратегії їх досягнення, що включають перелік необхідних заходів. По кожній стратегії визначаються відповідальні обличчя.

Розділ «Характеристика організації технічного сервісу, стратегія його розвитку»

В даному розділі дається опис галузі і загальна характеристика організації, його роль і місце в галузевій ієрархії і народному господарстві загалом, заповнюється паспорт організації технічного сервісу.

При описі організації технічного сервісу відбиваються наступні питання:

історія створення;

основні досягнення і невдачі в діяльності організації;

слабі і сильні місця у виробниче-господарській діяльності, її особливості (сезонний характер збуту продукції і т. д.);

характеристика основних коштів, що є і технологій;

завантаження виробничих потужностей; продукція, що випускається, послуги, що надаються;

основні показники фінансово-господарської діяльності організації за попередній період;

частка соціальної сфери в структурі організації.

Розділ «Опис продукції (послуги)» повинен містити:

інформацію об продукції (послугах), які буде проводити організація технічного сервісу;

область застосування;

основні характеристики (споживчі, збутові і функціональні);

інформацію про відповідність міжнародним і національним стандартам якості;

інформацію про контроль якості;

вимоги до гарантійного і післягарантійного обслуговування;

інформацію про наявність патентів, ліцензій, сертифікатів;

опис новизни технічних і технологічних рішень, споживчих властивостей.

У даному розділі приводиться план заходів щодо удосконалення продукції з метою підвищення її конкурентоздатності, в якому необхідно відобразити наступні питання:

великі передбачувані проблеми в освоєнні продукції (послуги) і підходи до їх рішення на стадії розробки виробів;

обгрунтування пропозицій з розробки нових видів (модифікацій) продукції;

обгрунтування пропозицій з розробки (придбанню) прогресивних технологічних процесів, обладнання;

наміру і пропозицій по доведенню якості продукції (послуги) до міжнародних вимог і її сертифікації. Доцільно скласти таблицю на кожний товар і послугу.

Розділ «Аналіз ринків збуту. Стратегія маркетингу»

В даному розділі викладаються ключові моменти обгрунтування об'ємів продажу продукції (реалізації послуг), засновані на аналізі ринків збуту і виробітку стратегії маркетингу.

У залежності від конкретної ситуації, що складається на ринку з точки зору стану попиту, розрізнюють декілька типів маркетингу:

- конверсійний маркетинг. Пов'язаний з наявністю негативного попиту, т. е. з ситуацією, коли більшість споживачів відкидають даний товар або послугу. Задача в цьому випадку складається в розробці такого плану маркетингу, який би сприяв зародженню попиту на відповідні товари (послуги);

- стимулюючий маркетинг. Пов'язаний з наявністю товарів, на які немає попиту внаслідок повної байдужості або незацікавленості покупців. План маркетингу повинен визначити причини байдужості і намітити шляхи по його подоланню;

- розвиваючий маркетинг. Пов'язаний з попитом, що формується на нові товари. Використовується в ситуаціях, коли є потенційний попит. Задача маркетингу складається в перетворенні потенційного попиту в реальний;

- підтримуючий маркетинг. Використовується при відповідності рівня попиту рівню пропозиції. У цьому випадку необхідно провести продуману політику цін, цілеспрямовано здійснювати рекламну роботу і т. п.;

- демаркетинг. Застосовується при надмірному перевищенні попиту над пропозицією. Щоб у споживачів не створилося негативного уявлення про можливості фірми задовольнити запити покупців, проводиться підвищення цін, згортання рекламної діяльності і т. п. Одночасно приймаються заходи по збільшенню випуску продукції (послуги) що користується понадміру високим попитом;

- протидіючий маркетинг. Використовується для зниження попиту, який з точки зору суспільства розцінюється як ірраціональний (на спиртні напої, тютюнові вироби і т. п.).

Аналіз ринків повинен включати:

загальну характеристику ринків, на яких планується збут продукції (послуг) організації, оцінку їх розміру;

частку організації на різних ринках;

динаміку розвитку ринку і прогноз тенденцій зміни його в майбутньому;

основні чинники, що впливають на зміну ринку;

основні вимоги споживачів до продукції (послузі);

оцінка можливостей конкурентів і основні дані про продукцію, що випускається ними: технічний рівень, ціна, рівень якості;

технологічне і фінансове становище конкуруючих організацій і міра їх впливу на ринок даної продукції (послуги);

переваги організації перед конкурентами.

Обгрунтування стратегії маркетингу приводиться в окремому підрозділі, в якому відбивається:

стратегія збуту (націлена на збільшення частки ринку, розширення існуючого, просування на нові ринки і т. д.);

розрахунок і обгрунтування ціни з урахуванням відповідного законодавства і політики регулювання цін на державному рівні, а також сегмента ринку;

обгрунтування правильності вибору стратегії ціноутворення (порівняння з ціною конкурентів, а також властивостей продукції (послуги) - новизни, якості і т. д.);

тактика по реалізації продукції (послуги) на конкретному сегменті ринку (власна торгова мережа, торгові представництва, посередники, дистриб'ютори і т. д.);

політика по послепродажному обслуговуванню (організацією на місці, ремонтними майстерними, сервісними центрами і т. д.) з вказівкою витрат на організацію обслуговування і доходів (збитків) від такого виду діяльності;

оцінка зміни об'ємів реалізації продукції (послуги) в перспективі;

обгрунтування витрат на маркетинг і рекламу;

план заходів щодо просування продукції (послуги) на ринки, включаючи основні етапи реалізації.

Розділ «Виробничий план»

Виробничий план розробляється на термін реалізації проекту (горизонт розрахунку). Даний розділ повинен складатися з наступних підрозділів:

програма виробництва і реалізації продукції (послуг);

виробничі потужності (будівлі, споруди, технології, обладнання);

матеріально-технічне забезпечення;

вартість (витрати) виробництва і збуту продукції (послуг).

Зміст підрозділу «Виробничі потужності» залежить від того, об'єктом інвестування є діюче підприємство або що знову створюється.

Якщо організація діюча, то приводиться:

аналіз відповідності існуючих виробничих потужностей об'ємам виробничої програми;

обгрунтування потреби в додаткових необхідних для виконання виробничої програми виробничих потужностях на рік і перспективу, спосіб їх створення (будівництво, купівля, оренда);

обгрунтування об'єму коштів, необхідних для підготовки виробництва;

оцінка забезпеченості і виробничих площ, що створюються, що є інженерними комунікаціями;

перелік і обгрунтування необхідного обладнання і технологій з урахуванням досягнутого наукового і технічного рівня, вимог міжнародних стандартів якості і надійності, а також необхідного обсягу виробництва і споживчих характеристик товару;

обгрунтування вибору постачальників обладнання, засноване на порівняльних технічних характеристиках обладнання ведучих виробників і умовах його постачання, умови послепродажного обслуговування, гарантій і ціни;

інформація про наявність контрактних і предконтрактних договорів на постачання обладнання і проведення (намірі проведення) тендера, про умови і терміни постачання, монтажу і наладки обладнання;

екологічна оцінка проекту - аналіз впливу майбутнього виробництва на навколишнє середовище, об'єми відходів, передбачуваний місця їх видалення і переробки.

У разі нового будівництва влаштовується вибір конкретного місця реалізації проекту з урахуванням географічного положення, існуючої соціально-економічної і інженерно-комунікаційної інфраструктури (наявність трудових ресурсів, дороги, інженерні комунікації, зв'язок, енергоносії), наявності будівельно-монтажних потужностей, житла і т. п., а також приводяться можливі альтернативні варіанти в межах країни, регіону, населеного пункту.

Обгрунтування планового обсягу продукції (робіт, послуг) виробничими потужностями і обладнанням, проводиться з використанням балансового методу.

У підрозділі «Матеріально-технічне забезпечення» производстваизлагаются перспективи забезпечення проекту необхідною сировиною, матеріалами, комлектуючий виробами, запасними частинами і теплоенергетическими ресурсами, приводиться перелік найбільш значущих для підприємства постачальників сировинних ресурсів.

У підрозділі «Вартість (витрати) виробництва і збуту продукції» даються обгрунтування по кожній статті витрат виробництва (заробітній платі, амортизації, общепроизводственним і загальногосподарський витратам), прогнозуються їх зміни в перспективі.

Розділ «Організаційний план»

В даному розділі відповідно до основних етапів реалізації проекту дається комплексне обгрунтування організаційних заходів і заходів. Центральне місце відводиться обгрунтуванню організаційно-штатної структури організації і вибору раціональної системи управління виробництвом, персоналом, постачанням, збутом і організацією загалом. При цьому вказуються можливості ініціаторів проекту по підбору і підготовці персоналу, здатності команди менеджерів реалізувати даний проект, визначається необхідна кваліфікація і чисельність фахівців, влаштовується введення многосменности в роботі і т. п.

Розділ «План реалізації проекту»

Календарний графік реалізації проекту являє собою план согласованнихво часу заходів, починаючи від прийняття інвестиційного рішення і підготовчих робіт до промислового виробництва і погашення заборгованості перед позичальниками. Рекомендується його розробляти у вигляді тимчасової діаграми або мережевого графіка. У ході опрацювання проекту розглядаються альтернативні варіанти графіка реалізації проекту, і приймається для роботи найкращий з них з урахуванням оптимального поєднання фінансових і тимчасових критеріїв. При розробці даного графіка вказується перелік робіт і потреба в фінансових ресурсах для здійснення кожної.

Розділ «Інвестиційний план»

Інвестиційні витрати визначаються як сума основного капіталу (капітальні витрати) і чистого оборотного капіталу. При цьому основний капітал являє собою ресурси, необхідні для споруди і оснащення підприємства, а чистий оборотний капітал відповідає ресурсам, необхідним для повної або часткової його експлуатації. У даному розділі приводиться розрахунок потреби в інвестиціях на кожний вигляд витрат. По джерелах власних коштів даються обгрунтування, підкріплені розрахунками. Представляється довідка про наміри (рішеннях) комерційних банків, потенційних інвесторів і т. д. по вкладенню коштів в реалізацію проекту (при наявності таких рішень або намірів).

У випадку, якщо проект вимагає додаткової державної підтримки, вказуються заходи державної підтримки, що запитуються для реалізації проекту.

Розділ «Прогнозування фінансово-господарської діяльності»

До основних розрахунків по прогнозуванню фінансово-господарської діяльності виробництва (підприємства) відносяться:

розрахунок чистого прибутку від реалізації продукції;

розрахунок потоку грошових коштів;

проектно-балансова відомість.

У разі реалізації проекту в діючій організації прогнозування грошових потоків виконується в двох варіантах: до реалізації проекту і при його здійсненні. При такому підході враховуються передбачувані зміни виручки, прибутку і витрат.

Для проектів, реалізація яких не надає впливу на діюче виробництво, застосовується метод прогнозування грошових потоків для даного проекту без оцінки діючого виробництва. Об'єктом аналізу є лише ті зміни, які викликані прийняттям або відхиленням проекту (концепція приросту). При цьому розглядається не номінальне значення економічних показників проекту, а тільки різниця між новим значенням і існуючим до прийняття проекту.

Розділ «Показники ефективності проекту»

Оцінка інвестицій базується на зіставленні очікуваного чистого прибутку від реалізації проекту з інвестованим в проект капіталом.

На основі чистого потоку готівки розраховуються основні показники оцінки інвестицій: чистий дисконтований дохід, індекс прибутковості, внутрішня норма прибутковості, термін окупності капіталу.

Розділ «Оцінка ризику і страхування»

Оцінка ризику проводиться експертним методом. Головне - уміння автора бізнес-плану зазделегідь передбачити всі типи витрат, з якими може зіткнутися підприємство, джерела цих ризиків і момент їх виникнення, а також розмір можливих ризиків. (Страхування ризиків включається у витрати).

Далі повинна піти відповідь на питання: як зменшити ризик і втрати. Для цього указати організаційні заходи профілактики ризиків.

У розділі потрібно також указати, які типи страхових полюсів і на які суми планується придбати.

Оцінити ризики, виникаючі при реалізації інвестиційного проекту, можливо експертним методом.

Розділ «Юридичний план»

В юридичному плані описується організаційно-правова форма майбутньої організації технічного сервісу, уточнюються основні юридичні аспекти майбутньої діяльності підприємства, особливості зовнішньоекономічної діяльності.

Розділ «Інформація про розробника бізнес-плану»

В даному розділі дається загальний опис і характеристика залучених до розробки бізнес-плану організацій. Приводяться наступні дані по створенню, функціонуванню і розвитку організацій, що беруть участь в розробці бізнес-плану:

історія і рік створення;

основні види діяльності;

досвід роботи в даній сфері послуг;

основні досягнення і невдачі, перелік найбільш значущих інвестиційних проектів, по яких організація розробляла бізнес-плани;

перелік основних видів діяльності, по яких надані послуги (виконані розрахунки) в рамках даного інвестиційного проекту.

Оцінка ефективності бізнесу-планування і зокрема інвестиційних проектів повинна здійснюватися на стадіях:

розробки інвестиційного проекту (інвестиційні пропозиції і декларація про наміри);

розробки обгрунтування інвестицій;

розробка техніко-економічного обгрунтування проекту;

здійснення інвестиційного проекту.

При розробці обгрунтування інвестиційного і техніко-економічного обгрунтування проекту повинні бути оцінені всі види ефективності. З різних позицій ефективність розрізнюють:

суспільна;

комерційна;

бюджетна;

галузева.

У процесі економічного моніторинга зіставляють показники ефективності, досягнуті організацією, з продекларированними і на основі результатів порівняння роблять висновок про доцільність продовження діяльності проекту.

Контрольні питання:

Що являє собою процес планування?

Які використовуються принципи планування?

Які існують види планування?

Як класифікують бізнес-плани?

Які принципи реалізації бізнес-плану?

З яких основних розділів складається бізнес-план? Третейський суд: поняття, значення, правове регулювання:  Третейський суд: поняття, значення, правове регулювання діяльності. Порядок розгляду суперечок третейськими судами.: Трете? йский суд (Комерційний арбітраж) - недержавний судовий орган, що дозволяє спори за економічними (господарським) договорами юридичних осіб між собою, юридичних осіб і громадян, громадян між собою. Система третейських судів є
ТРЕСТ: об'єднання декількох однотипних підприємств, при якому його:  ТРЕСТ: об'єднання декількох однотипних підприємств, при якому його учасники повністю втрачають свою комерційну, виробничу і юридичну самостійність. Організація, управління і контроль за виконанням виробничої програми підприємств,
4.7 Тренувальні завдання по темі «Кредитна і банківська система»:  4.7 Тренувальні завдання по темі «Кредитна і банківська система»: Завдання 1. 1. У чому складається специфіка кредитної сфери і на яких принципах здійснюється в ній банківська діяльність? 2. Перерахуйте основні функції банків, виділивши чисто банківські і властивих іншим кредитно - фінансовим інститутам, укажіть
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Завдання 1 Розрахувати величину вантажообігу на виробничому:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Завдання 1 Розрахувати величину вантажообігу на виробничій дільниці для даного варіанту розміщення станків на цій дільниці. Вага деталі, кг 3 2,5 0,80 Кількість деталей, ед. 100 200 100 Відстань переміщення, м 20 12 18 Завдання 2 Є три
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 1. Які географічні сегменти виберуть середнє підприємство з:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 1. Які географічні сегменти виберуть середнє підприємство з виробниче - збутовою потужністю в 3 млн. ед. в рік і мале підприємство з потужністю в 500 тис. ед.? Параметри сегментів ринку Сегменти Ємність Число Їх частка Середня норма Ціна за
2 2. Трендовий аналіз реалізації продукції і обгрунтування устотивого:  2 2. Трендовий аналіз реалізації продукції і обгрунтування устотивого тренда: Трендовий аналіз є різновидом горизонтального аналізу, орієнтованого на перспективу. Трендовий аналіз передбачає вивчення показників за максимально можливий період часу, але при цьому кожна позиція звітності порівнюється зі
Вимоги до будівлі БП: Будівля БП повинно розташовуватися в районі, що обслуговується органами:  Вимоги до будівлі БП: Будівля БП повинно розташовуватися в районі, що обслуговується органами суспільної і пожежної безпеки, причому час реагування повинен бути практично миттєвим. БП повинне бути також обладнано системою виявлення вторгнення. Система виявлення