На головну сторінку   Всі книги

1.8. Вимоги до структури і змісту форм бухгалтерської (фінансової) звітності

Вимоги до форм бухгалтерської звітності викладені в ПБУ 4/99 «Бухгалтерська звітність організації» і в Наказі № 67н. При складанні бухгалтерської звітності організація може:

використати зразки форм бухгалтерської звітності, приведені в додатку до Наказу № 67н;

розробити форми бухгалтерської звітності самостійно.

Другий варіант дозволяє врахувати особливості діяльності організації; підвищити информативность звітності за рахунок вибо- ра найбільш відповідної форми представлення даних; полегшити користувачам звітності роботу з нею за рахунок концентрації тільки на істотних показниках; спочатку готувати звітну інформацію у вигляді, придатному для публікації.

При самостійній розробці організацією форм бухгалтерської звітності на основі встановлених зразків форм повинні дотримуватися загальні вимоги до бухгалтерської звітності (повнота, істотність, нейтральність і проч.), викладені в ПБУ 4/99.

Організація може представляти додаткову інформацію, супутню бухгалтерській звітності, якщо виконавчий орган організації вважає таку інформацію корисним для зацікавлених користувачів при прийнятті економічних рішень. Ця інформація розкриває динаміку найважливіших економічних і фінансових показників діяльності організації за ряд років; розвиток організації, що планується; передбачувані капітальні і довгострокові фінансові вкладення; політику відносно позикових коштів, управління ризиками; діяльність організації в області науково-дослідних і досвідчено- конструкторських робіт (НИОКР); природоохранние заходи; інакші дані.

Організація може в звіті про прибутки і збитки (форма № 2) представляти у вигляді розшифровок до відповідних статей звіту («в тому числі» або «з них») показники, приведені в розділі «Розшифровка окремих прибутків і збитків» зразка форми.

Окремі показники, включені в додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5) згідно із зразком форми, можуть представлятися у вигляді самостійних форм бухгалтерської звітності або включатися в пояснювальну записку.

У формах бухгалтерської звітності, що представляється організацією у відповідні адреси, обов'язково повинні бути проставлені наступні дані:

найменування становлячої частини бухгалтерської звітності;

звітна дата, за станом на яку складена бухгалтерська звітність, або звітний період, за який складена бухгалтерська звітність («на 200 р.»,

«за 200 р.»);

організація (вказується повне найменування юридичної особи відповідно до засновницьких документів, зареєстрованих у встановленому порядку);

ідентифікаційний номер платника податків (ИНН) (вказується привласнений податковим органом у встановленому порядку ИНН);

вид діяльності (вказується вид діяльності, який признається основним згідно з вимогами нормативних документів, що затверджуються федеральним органом статистики);

організаційно-правова форма/форма власності (вказуються організаційно-правова форма організації згідно з Класифікатором організаційно-правових форм господарюючих суб'єктів (ОКОПФ) і код власності по Класифікатору форм власності (ОКФС);

одиниця вимірювання (вказується формат представлення числових показників: тис.

крб.- код по ОКЕИ 384; млн крб.- код по ОКЕИ 385);

місцезнаходження (адреса) (вказується на формі бухгалтерського балансу);

дата твердження (вказується встановлена дата для річної бухгалтерської звітності);

дата відправки/прийняття (вказується конкретна дата поштового, електронного і інакшого відправлення бухгалтерської звітності або дата її фактичної передачі по приналежності).

Дані бухгалтерської звітності, що представляється приводяться в тисячах рублів без десятеричних знаків. Організація, що має істотні обороти продажу, зобов'язань і т. п., може приводити дані в бухгалтерській звітності, що представляється в мільйонах рублів без десятеричних знаків.

У формах бухгалтерської звітності не повинно бути ніяких підчисток і помарок.

Потрібно мати на увазі, що якщо відповідно до нормативних документів по бухгалтерському обліку показник повинен віднятися з відповідних показників (даних) при численні певних даних (проміжних, підсумкових і проч.) або має негативне значення, то в бухгалтерській звітності цей показник проставляють в круглих дужках, наприклад, непокритий збиток, собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг, збиток від продажу, відсотки до сплати, інші витрати, зменшення капіталу, напрям грошових коштів, вибуття основних коштів.

Детально структура форм фінансової звітності (балансу, звіту про прибутки і збитки, звіту про зміни капіталу, звіту про рух грошових коштів і додатку до бухгалтерського балансу) описана в наступних розділах. Третейська угода: Для передачі справи на розгляд третейського суду сторонам договору:  Третейська угода: Для передачі справи на розгляд третейського суду сторонам договору необхідно укласти третейського угода. Відмітимо, що подібна угода можливо і на стадії судочинства в звичайному суді. Третейська угода укладається в
63. Третейський суд (щность, значення, порядок освіти і:  63. Третейський суд (суть, значення, порядок освіти і розгляди справи).: У відповідності зі ст. 3 ГПК підвідомчий суду загальної юрисдикції спор, виникаючий з цивільних правовідносин, до прийняття судом першої інстанції постанови, яким закінчується розгляд справи по суті, може бути переданий сторонами
39. Третьеиюньский державний переворот: суть і значення.:  39. Третьеиюньский державний переворот: суть і значення.: Переворот 3 червня 1907 року і новий виборчий закон. 16 червня (3 червня ст. ст.) 1907 року виданий царський маніфест про розпуск Державної Думи і введення нового виборчого закону. На мові лівих цей акт отримав назву «Третьеїюньського
4.7 Тренувальні завдання по темі «Кредитна і банківська система»:  4.7 Тренувальні завдання по темі «Кредитна і банківська система»: Завдання 1. 1. У чому складається специфіка кредитної сфери і на яких принципах здійснюється в ній банківська діяльність? 2. Перерахуйте основні функції банків, виділивши чисто банківські і властивих іншим кредитно - фінансовим інститутам, укажіть
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Приведіть конкретні приклади чотирьох основних коштів маркетингових:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: Приведіть конкретні приклади чотирьох основних коштів маркетингових комунікацій. Назвіть двох учасників процесу маркетингових комунікацій застосовно до конкретної фірми. Проаналізуйте наступні рекламні повідомлення:1) Ми випускаємо в'язані
ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 1. Пригадаєте будь-які дві торгові конкуруючі організації або кафе:  ТРЕНУВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ: 1. Пригадаєте будь-які дві торгові конкуруючі організації або кафе (робота і зовнішній вигляд продавців, поведінка споживачів, інтер'єр і т. д.). Проаналізуйте їх роботу з точки зору реалізації концепції маркетингу, враховуючи, що основна мета
42. ТРЕК ЧАСУ: Представте лінію вашого життя, що протяглася від народження до:  42. ТРЕК ЧАСУ: Представте лінію вашого життя, що протяглася від народження до даного моменту. Назвемо її «трек часу». Поступово повертаючись по треку часу назад, можна виявити велику кількість психотравмирующих подій. Декілька прикладів. Молодої