Головна   Всі книги

4.1. Цілі і методи аналізу

Аналіз фінансового становища має дві основні цілі:

оцінити минулу фінансово-господарську діяльність підприємства;

підготувати інформацію, необхідну для прогнозування.

Цілі аналізу можуть бути досягнуті внаслідок рішення взаємопов'язаного набору аналітичних задач:

визначення фінансового становища підприємства на момент проведення аналізу;

виявлення тенденцій і закономірностей розвитку підприємства;

визначення "вузьких" місць, які негативно впливають на фінансове становище підприємства;

виявлення резервів, які підприємство може використати для поліпшення фінансового становища.

Результати фінансового аналізу використовуються:

адміністрацією для прийняття управлінських рішень;

зовнішніми користувачами (банками - для визначення кредитоспроможності підприємства, потенційними інвесторами - для визначення доцільності інвестицій, професійними учасниками фондового ринку - для визначення ціни акцій і т. д.).

Фінансовий менеджер повинен досконало володіти методами фінансового аналізу, оскільки він відповідає перед керівництвом підприємства за:

рекомендації по прийняттю рішень;

фінансовий аналіз контрагентів по ділових операціях;

"фінансовий імідж" підприємства.

Для аналізу фінансового становища використовується система взаємопов'язаних показників, що базуються на даних бухгалтерської і статистичної звітності підприємства. Такий аналіз іноді називають зовнішнім, оскільки він орієнтується тільки на публічну звітність підприємства. Достовірність вихідних даних визначає цінність показників, по яких ведеться розрахунок.

Основний зміст зовнішнього аналізу складається з:

аналізу абсолютних показників прибутку;

аналізу відносних показників прибутку;

аналізу фінансової стійкості і ліквідності балансу;

аналізу ефективності використання залученого капіталу.

Фінансовий менеджер повинен вибрати систему показників, які допоможуть йому з достатньою мірою точності оцінити поточні і стратегічні можливості фірми.

Основними методами аналізу звітності є:

читання звітності;

горизонтальний аналіз;

вертикальний аналіз;

трендовий аналіз;

розрахунок фінансових коефіцієнтів.

Читання звітності як один з методів аналізу - це вивчення абсолютних показників, представлених в звітності.

За допомогою цього методу аналізу звітності визначають майновий стан підприємства, його короткострокові і довгострокові інвестиції, вкладення в фізичні активи, джерела формування власного капіталу і позикових коштів, оцінюють зв'язки підприємства з постачальниками і покупцями, фінансово-кредитними організаціями, оцінюють дохід від основної діяльності і прибуток поточного року.

Горизонтальний аналіз дозволяє визначити абсолютні і відносні зміни різних статей звітності в порівнянні з попереднім роком, півріччям, кварталом.

Вертикальний аналіз проводиться з метою виявлення питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику, який приймається за 100% (наприклад, питома вага дебіторської заборгованості в загальному результаті валюти балансу).

Трендовий аналіз являє собою визначення основної тенденції розвитку під часі (тренда) показників звітності. У найбільш простому випадку він може базуватися на розрахунку відносних відхилень показників звітності за ряд років (періодів) від рівня базисного року (періоду), для якого всі показники приймаються за 100%.

Фінансові коефіцієнти відображають фінансові пропорції між різними статтями звітності. Перевагою фінансових коефіцієнтів є простота розрахунків. Суть методу складається, у- перших, в розрахунку відповідного показника і, по-друге, в порівнянні цього показника з якою-небудь базою, наприклад:

загальноприйнятими стандартними параметрами;

среднеотраслевими показниками;

аналогічними показниками попередніх років (періодів);

показниками підприємств-конкурентів;

якими-небудь іншими показниками фірми, що аналізується.

Для фінансового менеджера фінансові коефіцієнти мають

особливе значення, оскільки вони є основою для оцінки його діяльності зовнішніми користувачами звітності, частіше за все акціонерами і кредиторами. Тому, приймаючи яке-небудь рішення, фінансовий менеджер повинен оцінити вплив цього рішення на найбільш важливі фінансові коефіцієнти.

Аналіз фінансової звітності не дозволяє робити категоричні висновки, він тільки орієнтує користувача інформації на оцінку фінансового становища підприємства і визначення його вузьких місць. Мети і задачі адвокатури і адвокатської діяльності:  Мети і задачі адвокатури і адвокатської діяльності: Задачі адвокатури як організації: захист прав, свобод і інтересів Ф і Юр осіб шляхом надання ним кваліфікованої юр. допомоги. Незважаючи на те, що адвокатура не входить в систему органів гос. влади і органів МСУ, представляється, що задачі,
Цілі, можливості і логіка операційного аналізу: Порядок і інструменти аналізу, що проводиться з метою прийняття:  Цілі, можливості і логіка операційного аналізу: Порядок і інструменти аналізу, що проводиться з метою прийняття фінансових рішень, зумовлюються самою логікою функціонування фінансового механізму підприємства. Одним з самих простих і ефективних методів фінансового аналізу з метою оперативного,
Цілі впливу: Звичайно розрізнюють дві основні групи цілей в комунікаційному:  Цілі впливу: Звичайно розрізнюють дві основні групи цілей в комунікаційному плануванні: цілі впливу і цілі виходу. Цілі впливу, в свою чергу, бувають трьох видів: інформаційні цілі, що включають експонування повідомлення, його розуміння і утримання в пам'яті
Цілі і теорії хеджирования17: Мета хеджування складається в тому, щоб виключити або зменшити ризик.:  Цілі і теорії хеджирования17: Мета хеджування складається в тому, щоб виключити або зменшити ризик. Однак задача страхування може ставитися по-різному. Відповідно відрізнятися будуть і результати. Формулюючи мету хеджування, інвестор може визначити її як: 1)
Цілі розділу: розкрити поняття «стрес»; проаналізувати причини стресів в:  Цілі розділу: розкрити поняття «стрес»; проаналізувати причини стресів в організації; показати способи управління стресом на рівні особистості і на рівні організації.
Цілі і принципи сегментирования ринку: Ринок товарів характеризується неоднорідністю. Його відрізняють:  Цілі і принципи сегментирования ринку: Ринок товарів характеризується неоднорідністю. Його відрізняють різноманітність економічних і соціальні умов, структурні відмінності сукупності споживачів. Більшості підприємців невигідно виступати на такому ринку, це приводить до розпилення
Цілі і основні напрями зовнішньоторгівельної політики держави.:  Цілі і основні напрями зовнішньоторгівельної політики держави.: Головна мета зовнішньої політики Казахстану - захист національних інтересів країни. На думку глави держави, наша республіка головну мету так званого перехідного періоду повністю виконала - Казахстан в цей час політично і