На головну сторінку   Всі книги

Ціна іноземної валюти

Ринкова ціна на іноземну валюту, як і на будь-який інший товар, встановлюється під впливом попиту і пропозиції на валютному ринку. Їх зміна відбувається під впливом різних чинників.

Валютний курс є основною зв'язуючою ланкою між ЕКОНОМІКОЮ кожної країни і іншими країнами. Іноземна валюта оцінюється в національній, внаслідок чого виникає рівноважний валютний курс іноземної валюти по відношенню до національної. Якщо резиденти (підприємства, фізичні особи, уряд і т. д.) здійснюють економічні операції всередині своєї країни, то для розрахунків між собою ним потрібна тільки національна валюта і попит вони пред'являють тільки на неї. Для міжнародних розрахунків вже потрібно валюта тих країн, з якими ці операції здійснюються. У результаті резиденти (інституційні одиниці) однієї країни пред'являють попит на грошові одиниці інших країн, т. е. на іноземну валюту. Попит резидентів на неї виникає тому, що їм треба сплатити імпорт іноземних товарів, купівлю іноземних цінних паперів, придбання власності за рубежем або просто вони прагнуть запрацювати на зміні валютних курсів.

Якщо ж об'єм сукупного попиту резидентів, рівень цін всередині країни і за рубежем залишаються постійними і міжнародний рух капіталу відсутній, то попит на іноземну валюту визначається тільки вартістю імпорту товарів і послуг. Якщо іноземна валюта дорога і багато національної валюти треба віддати за її одиницю, то попит на іноземну валюту, як і на будь-який інший товар в цьому випадку, буде низьким. Якщо іноземна валюта дешевіє, то все менше національної валюти доводиться віддавати за її одиницю і попит на іноземну валюту з боку резидентів зростає. Іншими словами, при зростанні курсу іноземної валюти попит на неї скорочується, а при падінні - збільшується.

Пропозиція іноземної валюти приходить через рубіж, з тих країн, для яких ця валюта є національною. Причини, по яких нерезиденти пропонують до продажу свою національну валюту резидентам, приблизно схожі з причинами, по яких резиденти виявляють попит на іноземну валюту. Нерезидентам необхідно сплатити імпорт товарів від резидентів або купівлю їх цінних паперів, придбати власність У резидентів або також запрацювати на коливанні валютних курсів. Якщо ж передбачити, що об'єм сукупного попиту резидентів, рівень цін всередині країни і за рубежем залишаються постійними і міжнародний рух капіталу відсутній, то пропозиція іноземної валюти обмежується надходженнями, що отримуються резидентами від експорту. Якщо іноземна валюта дорога, т. е. за неї можна купити багато національної валюти, то пропозиція іноземної валюти, як і будь-якого іншого товару, буде високою. Якщо ж іноземна валюта подешевеет, то все менше національної валюти вдасться купити нерезидентам у резидентів і її пропозиція нерезидентами скоротиться. Іншими словами, при зростанні курсу іноземної валюти її пропозиція збільшується, при падінні - скорочується.

На взаємозалежність попиту і пропозиції на іноземну валюту Можна подивитися і з точки зору валютного курсу. Якщо курс національної валюти зростає (менше національної валюти треба віддавати за одиницю іноземної), то попит на імпорт, а значить, і на іноземну валюту для його оплати збільшується. У той же час пропозиція валюти зі сто^ рони нерезидентів, т. е. їх зацікавленість в купівлі товарів нащк^ нального експорту, скорочується, бо за одиницю своєї (іноземної) валю* ти вони отримують все менше національної валюти. Якщо курс национали* ний валюти падає (більше національної валюти треба віддавати за одиницю іноземної), то попит на імпорт, а значить, і на іноземну валюту для його оплати скорочується. У той же час пропозиція валюти з боку нерезидентів, т. е. їх зацікавленість в купівлі товарів національного експорту, збільшується, бо за одиницю своєї (іноземної) валюти вони отримують все більше національної валюти.

Рівноважний валютний курс - курс валюти, що забезпечує досягнення рівноваги платіжного балансу при умові відсутності обмежень на міжнародну торгівлю, спеціальних мотивів для притоки або стоку капіталу і надмірного безробіття. Іншими словами, переважніше, якщо рівновага платіжного балансу забезпечується внаслідок дії фундаментальних економічних закономірностей, а не за допомогою короткострокових заходів державної економічної політики. Тим самим рівноважний платіжний баланс виступає фундаментальною економічною закономірністю, необхідною для підтримки рівноважного валютного курсу.

На мал. 9.2 валютний ринок знаходиться в рівновазі в точці Е, що показує, що попит на долар відповідає його пропозиції. У ринкових умовах попит і пропозиція на іноземну валюту постійно змінюються під впливом маси чинників, які в сукупності відображають динаміку місця країни в світовій економіці. Відповідно змінюється і курс національної валюти.

Кількість іноземної валюти

Рис. 9.2. Формування рівноважного валютного курсу

Рівноважний валютний курс національної валюти графічно виглядає приблизно так само, як і графік балансу попиту і пропозиції на товар. Якщо вважати рубель національною валютою, а долар - іноземної і відкласти по горизонтальній осі витрати на імпорт і доходи від експорту в доларах, а по вертикальній осі - вартість долара в рублях (валютний курс рубля), то валютний курс при певному об'ємі попиту на долар і його пропозиції можна визначити таким чином (мал. 9.2).

Економічне значення зміни валютного курсу в режимі плавающе- Го і фіксованого валютного курсу розрізнене. Якщо країна дотримується режиму плаваючого валютного курсу, то його зміна відбувається як результат простої взаємодії ринкових сил попиту і пропозиції. У результаті національна валюта може або знецінитися, що означає одночасне і сумірне подорожчання іноземної валюти, або подорожчати, що означає одночасне знецінення іноземної валюти, плаваючого валютного курсу.

Однак валютні резерви держави небезмежні. Якщо але яким-небудь причинам попит на іноземну валюту протягом тривалого часу перевершує її пропозиція, штучно втримувати курс національної валюти від падіння шляхом продажу іноземної валюти з резервів неможливо. Коли резерви знижуються до рівня менш ніж до восьми тижнів обсягу імпорту товарів і послуг, перед державою встає питання про необхідність відмовитися від захисту фіксованого курсу і перейти до режиму плаваючого курсу або законодавче знизити вартість своєї національної валюти до рівня, приблизно відповідного ринковій рівновазі. У цій ситуації валютні спекулянти, що грають на курсовій різниці на валютному ринку, можуть випередити державу, яка неминуче буде вимушено знизити вартість своєї валюти внаслідок зростаючої втрати резервів, починаючи активно продавати національну валюту в обмін на іноземну. У результаті виникає ситуація, відома в міжнародній економіці під назвою «спекулятивна атака на валюту», т. е, різке зростання пропозиції валюти в період ослаблення її курсу, що приводить до втрати валютних резервів країни у разі спроб підтримати слабшаючий валютний курс.

Валютні курси - судини, що повідомляються. Подорожчання національної валюти неминуче означає знецінення іноземної, до якої вона котирується. Подорожчання іноземної валюти свідчить про знецінення національної. Тому завжди, коли порівнюються вартості декількох валют, необхідно точно вказувати, про курс якої валюти - національної або іноземної - йде мова. Складності в інтерпретації конкретних даних можуть виникнути і внаслідок методу котировання валют. Наприклад, зміна курсу рубля в прямій котировання з 31 до 32 за 1 крб./долл. означає знецінення рубля. А зміна курсу евро в зворотній котировання з 0,967 до 0,979 долл. за 1 евро означає подорожчання евро. Взаємозалежність різних напрямів руху валютного курсу підсумовувана в табл. 9,1.

Таблиця 9.1

Напряму змін валютного курсу

Зміна вартості

Плаваючий курс

Фіксований курс ¦

Національна

валюта Іноземна

валюта На циональная валюта Іноземна валюта ¦

Зниження курсу національної валюти Знецінення Подорожчання Девальвація Ревальвація

Зростання курсу національної валюти Подорожчання Знецінення Ревальвація Девальвація

Закінчення табл. Е.1

Зміна вартості

Плаваючий курс

Фіксований курс

Національна

валюта Іноземна

валюта Національна

валюта Іноземна

валюта

Зниження курсу іноземної валюти Подорожчання Знецінення Ревальвація Девальвація

Зростання курсу інакше- ¦ дивної валюти Знецінення Подорожчання Девальвація Ревальвація

Джерело: Киреев А. Я. Міжнародна економіка: У 2 ч. Ч. 1. С. 63.

Зміна вартості іноземної валюти, як і сам валютний курс, може бути номінальною і реальною. Поняття номінальної зміни курсу повністю співпадає із знеціненням і подорожчанням валюти у разі плаваючого курсу і девальвації і ревальвацій у разі фіксованого курсу. Реальна зміна курсу, по суті, означає зміну реального валютного курсу, т. е. зміна номінального курсу, перерахована з урахуванням зміни рівня цін в своїй країні і в тій країні, до валюти якої котирується національна валюта. У практичних цілях з всіх можливих рухів валютного курсу в тому або інакшому напрямі найбільше значення має реальна девальвація, яка використовується як могутній інструмент економічної політики країнами з фіксованим валютним курсом.

Реальна девальвація - зниження реального курсу національної валюти при режимі фіксованого валютного курсу, що відбулося з урахуванням зміни рівня цін в своїй країні і в тій країні, до валюти якої котирується національна валюта.

Девальвація важлива саме в реальному, а не в номінальному вираженні, оскільки зростання цін в країні, що девальвує свою валюту, якщо він значно перевищує зростання цін в країні, по відношенню до валюти якої котирується національна валюта, може звести на немає весь позитивний ефект від девальвації. З формули реального валютного курсу (9.2) слідує: щоб девальвація спрацювала як інструмент економічної політики, інфляція в країні, що здійснює девальвацію, повинна бути як мінімум не більше, ніж у її основних торгових партнерів. Тільки в цьому випадку де* вальвація в реальному вимірюванні буде позитивною. Інакше вона буде компенсована зростанням внутрішніх цін або навіть виявиться негативною, що по мірі розвитку інфляційних процесів зажадає через деякий час проведення ще однієї девальвації. Це може виявитися замкненим колом.

Щоб зіграти реальну роль у відновленні конкурентоздатності вітчизняних товарів на світових ринках, девальвація національної валюти повинна відбуватися на фоні жорсткої фіскальної-грошової політики, переважної інфляцію. Оборотною стороною реальної девальвації є реальна ревальвація національної валюти - політика, забезпечую" щая її реальне подорожчання по відношенню до інших валют, яка на практиці використовується дуже рідко.

Ціни і валютний курс. У розглянутих вище моделях передбачається, що єдиним джерелом пропозиції іноземної валюти є доходи від експорту товарів, так само як і єдиним джерелом попиту - витрати на їх імпорт. Однак попит і пропозиція іноземної валюти можуть виникати не тільки внаслідок необхідності обслуговувати міжнародний рух товарів, але і внаслідок міжнародного переміщення чинників виробництва, і передусім капіталу. У основі попиту на іноземну валюту для оплати товарів і послуг лежить як ціна самої валюти, так і співвідношення цін на однакові товари в різних країнах (відносні ціни). Якщо деякий товар відносно дешевше за рубежем, ніж у себе в країні, то цілком ймовірно, що збільшиться попит на валюту цієї країни для того, щоб придбати цей товар. Якщо ж цей товар відносно дешевше у себе в країні, то попит на іноземну валюту впаде, оскільки резидентам вона не потрібна: вони будуть купувати вітчизняний товар за національну валюту.

Однак попит на іноземну валюту і її пропозицію виникають не тільки внаслідок потреби обслуговувати світову торгівлю. Капітал в формі портфельних і прямих інвестицій активно переміщається з країни в країну. У основі руху капіталу в формі портфельних інвестицій лежить в основному різниця в процентних ставках, а в формі прямих інвестицій - різниця в прибутковості його вкладення, існуюча між країнами. Оскільки в кожній країні і цінні папери, і активи номинировани у національній валюті, нерезидентам, щоб купити їх, потрібна національна валюта іншої країни. Якщо в країні прибутковість по іноземних цінних паперах і прибутковість вкладень в активи при порівнянному рівні ризику вище, ніж за рубежем, то вона стає привабливою для іноземної валюти, яка спрямовується в цю країну і створює додатковий попит на національну валюту, підвищуючи її курс. У зворотній ситуації, коли відсоток і прибутковість активів вище за рубежем, попит підвищується на іноземну валюту, а на національну, відповідно, скорочується. У результаті падає її курс.

Попит на іноземну валюту залежить також від відносного рівня доходів. Коли доходи в країні зростають відносно доходів в країнах - найближчих торгових партнерах, резиденти придбавають більше товарів, в тому числі і імпортних, створюючи попит на іноземну валюту і підвищуючи її курс. Якщо доходи відносно знижуються, попит резидентів на імпортні товари і відповідно на іноземну валюту падає, курс її знижується. Нарешті, на валютному ринку робляться оцінки можливої майбутньої вартості іноземної валюти, форвардного валютного курсу, що також приводить до переміщення валюти між країнами.

Зміна курсів валют надає безпосередній і неоднаковий вплив на вартість товарів в світовій торгівлі і на вартість прямих і портфельних інвестицій, які виражені у цих валютах. У будь-якому випадку під зміною курсів розуміється зміна реального валютного курсу, т. е. з поправкою на темпи інфляції у себе в країні і за рубежем. Загалом цей вплив зводиться до наступного:

- падіння курсу національної валюти приводить до зниження цін національних товарів на світовому ринку, виражених у іноземній валюті, що Сприяє зростанню експорту, яке в результаті стає більш конкурентоздатним.

У той же час ціни на іноземні товари, виражений у національній валюті, стають вище, внаслідок чого їх імпорт сокраЛ щается. Внаслідок падіння курсу національної валюти номинированние в ній національні активи і цінні папери дешевіють і стають більш привабливими для іноземних інвесторів, що приводить до увеличеЦ нию притоки капіталу через рубіж; й

- зростання курсу національної валюти приводить до зростання цін національні^ товарів на світовому ринку, виражених у іноземній валюті, що привід дит до скорочення їх експорту, який в результаті стає менше за коїм курентоспособним. У той же час ціни на імпортні товари, виражені у національній валюті, знижуються, це приводить до подорожчання номинированних в ній національних активів і цінних паперів відносно інакше« дивних, що приводить до збільшення стоку капіталу за рубіж.

Таким чином, падіння курсу національної валюти веде до зростання експорт та товарів і імпорту капіталу, тоді як зростання її курсу має зворотні послід* ствия - збільшення імпорту товарів і експорту капіталу. При цьому передбачається незмінність внутрішніх цін в кожній з країн. Вплив изме-* нений валютного курсу на ціни показаний в табл. 9.2.

Таблиця 9.2

Залежність цін від змін валютного курсу

Вплив зміни курсу на:

ПадСніє I Зростання курсу

курсу ¦ Падіння

курсу Зростання курсу

національної валюти

іноземної валюти

Ціни національних товарів на світовому ринку Знижує Збільшує Збільшує Знижує

Торгівлю національними товарами на світовому ринку Збільшує експорт/скорочуваний імпорт Скорочує експорт/збільшуючий імпорт Скорочує експорт/збільшуючий імпорт Збільшує експорт/скорочуваний імпорт

Ціни національних цінних паперів і активів Знижує Збільшує Збільшує Знижує

Притоку капіталу через рубіж/стоки капіталу за рубіж Збільшує притока капіталу/скорочуваного стік капіталу Скорочує притока капіталу/збільшуючого стік капіталу Скорочує притока капіталу/збільшуючого СТІК капіталу Збільшує притока капіталу/скорочуваного стік ка- ¦ живила

Джерело: Киреев А. П. Указ. соч. С. 66.

Еластичність попиту і пропозиції іноземної валюти. Зміна курсу національної валюти впливає на валютні доходи країни. При услог вії незмінності всіх інших макроекономічних змінних зниження (підвищення) ціни національної валюти означає в більшості, але не у всіх випадках зростання (зниження) товарного експорту і збільшення (зниження) пропозиції іноземної валюти.

Зниження вартості національної валюти в формі девальвації при фіксованому або знецінення при плаваючому валютному курсі приводить до наступних економічних ефектів:

збільшує обсяги національного експорту, оскільки його ціна для нерезидентів, виражена виностранной валюті, знижується;

знижує фізичні обсяги імпорту, оскільки його ціна для резидентів у національній валюті стає вище;

збільшує валютні доходи від національного експорту, якщо попит нерезидентів на нього еластичний, і знижує ці доходи, якщо попит нееластичний.

Останній ефект схожий за змістом з ефектом еластичності попиту по ціні: при еластичному попиті зміна ціни веде до більшої процентної зміни об'ємів попиту, при нееластичному попиті попит міняється відносно менше. У світовій економіці попит пред'являється на специфічний товар - іноземну валюту.

Еластичність попиту і пропозиції валюти - відношення відносної зміни об'єму попиту (пропозиції) валюти до відносної зміни валютного курсу.

У практичних цілях для вимірювання еластичності звичайно використовують дугову процентну еластичність - відношення процентної зміни об'єму попиту (пропозиції) валюти до процентної зміни валютного курсу в проміжку між двома усередненими показниками об'ємів валюти і її курсу:

_ AQ/(Qi + Q2)[/2] 111ш Г_Й2+Й, Л+Я, г - ; "г- АБО г -. .

ДВДІЇ+Я,)/2] Й2-Й, Р2-Р,

де Д ( =Q2-Qv про ДР = Р2- Р\ розрахунку через процентні зміни величин:

_ % зміни попиту (пропозиції)

% зміни ціни

Якщо відвернутися від міжнародного руху капіталу, то найбільше значення для еластичності попиту і пропозиції валюти мають наступні види еластичності: з боку попиту - а) еластичність попиту зарубіжних країн на національний експорт; б) еластичність національного попиту на імпорт через рубіж; з боку пропозиції - а) еластичність іноземної пропозиції імпорту з боку зарубіжних країн; б) еластичність пропозиції національного експорту зарубіжним країнам.

Але попит країни на валюту зарубіжної держави є, по суті, її пропозицією з боку цієї держави. Точно так само попит зарубіжної держави на валюту даної країни еквівалентний пропозиції національної валюти цією країною. Тому якщо відомий попит на валюту в даній країні і в зарубіжній країні, то відомо і її пропозиція. Отже, для визначення параметрів попиту і пропозиції валюти досить знати тільки попит на неї в кожній з країн, який, в свою оче- Редь, визначається попитом на імпорт товарів і іноземні активи.

Попит нерезидентів на національну валюту, необхідну для оплаті національного експорту, взаємопов'язаний з пропозицією іноземної валю ти нерезидентами. Попит нерезидентів на експортні товари і, следова тельно, на національну валюту для його оплати може бути еластичним нейтральним і нееластичним. При еластичному і нейтральному попиті, когд; V gt;1, пропозиція іноземної валюти зростає, при нееластичному (пр (г lt;1) - убуває.

Аналогічним образом визначають і міра еластичності национал ьнlt; го попиту на імпорт через рубіж. Якщо країна імпортує базові товарі і сировина, необхідна для підтримки її життєдіяльність, то в болй шинстве випадків еластичність попиту на імпорт у цієї країни буде низкой] Якщо ж країна імпортує предмети розкоші, для яких існую# прийнятні місцеві субститути, еластичність попиту на імпорт повинна бути дуже високою. Якщо в країні існує сектор, конкуруючий з имч портом, то еластичність попиту на імпорт напевно висока. У краткосроч! ний перспективі попит на імпорт може бути не дуже еластичним, але в дол4 госрочной перспективі він може виявитися більш еластичним. Більшість! розвинених країн мають розвинений сектор, конкуруючий з імпортом, і по* цьому високий еластичний попит на імпорт. У більшості країн, що розвиваються сектор, конкуруючий з імпортом, взагалі відсутній. Вони імпортують базові товари і сировину, і їх попит на імпорт дуже нееластичний. Низька еластичність попиту на імпорт і на експорт є стандартним аргументом, що приводиться багатьма країнами, що розвиваються, не бажаючими девальвувати свою валюту, курс якої явно завищений, що могло б сприяти притоці капіталу через рубіж і скороченню дефіциту платіжного балансу.

Попит на імпорт, з якого слідує попит на іноземну валюту, і попит інших країн на експорт даної країни, з якого слідує її перед* лягання, є частиною більш широкого попиту і пропозиції. Попит на імпорт є частиною попиту на товари, що імпортуються, оскільки інша їх частина може проводитися всередині даної країни. Попит на експорт яв* ляется частиною більш широкого попиту на товари, що експортуються, оскільки їх частина, що залишилася може вироблятися самими зарубіжними країнами. Більш того на попит на імпорт впливає пропозиція. Так, попит на імпорт на* ходиться під впливом пропозиції субститутов, зроблених всередині країни: якщо ціна імпортних товарів досягає деякого високого уров* ня, імпорт просто припиняється і весь попит на них покривається тільки за рахунок внутрішнього виробництва. Попит іноземців на експорт перебуває під впливом пропозиції конкуруючих товарів, вироблених в їх країнах. Економіка країн сильно розрізнюється з точки зору еластичності попиту і пропозиції іноземної валюти, внаслідок чого курс одних валют коливається значно сильніше, ніж курс інших.

Умова Маршалла - Лернера. Еластичність з проса інших країн на національний експорт і еластичність національного попиту на імпорт через рубіж є найважливішими параметрами, що дозволяють судити про те, чи дозволить зниження курсу національної валюти внаслідок ринкового знецінення або навмисній девальвації поліпшити торговий баланс. На цей феномен звернули увагу відразу три економісти - А. Маршалл д. Лернер і Дж. Робінсон [110]. Їх висновки будувалися на наступних допущеннях: а) міжнародний рух капіталу відсутній, і торговий баланс являє собою просту різницю експорту і імпорту товарів. Тому поточний попит і пропозиція на іноземну валюту визначаються тільки попитом на імпорт і доходами від експорту. Попит резидентів на іноземні товари, так само як і їх пропозиція товарів на експорт, залежить тільки від рівня цін на них, виражених у національній валюті. Пропозиція нерезидентів товарів на експорт і їх попит на імпорт залежать тільки від їх цін у іноземній валюті; б) пропозиція іноземної валюти вважається нескінченно еластичною, будь-яка зміна валютного курсу приводить до значно більшого зростання або скорочення пропозиції валюти, графік пропозиції є горизонтальною лінією, а г = в) початковий торговий баланс покладається рівним нулю (величина імпорту, еквівалентна попиту на іноземну валюту, рівна вартості товарного експорту, еквівалентного її пропозиції), т. е. економіка знаходиться в стані рівноваги. При дотриманні цих допущень зниження курсу національної валюти (девальвація) приводить до поліпшення торгового балансу у випадку, якщо сума абсолютних значень еластичності національного попиту на імпорт і іноземного попиту на національний експорт більше одиниці (умова Маршалла-Лернера):

де гх - еластичність попиту на експорт (еластичність експорту); м. т - еластичність попиту на імпорт (еластичність імпорту).

Якщо ¦ r¦ gt; 1, то девальвація залишить доходи у іноземній валюті незмінними, усунувши тим самим друге і третє допущення. Тоді при будь-якій еластичності імпорту девальвація приведе до поліпшення торгового балансу. Аналогічним образом, якщо ¦ r¦ gt; 1 або якщо ¦ гх\ gt; 0,5 і ¦ г-ш¦ gt; ОД те девальвація знову приведе до поліпшення торгового балансу. У випадку якщо \гя\ + \ rjm\lt; 1, девальвація погіршить стан торгового баланса1.

Умова Маршалла-Лернера вважається умовою стабільності рівноваги валютного ринку, що означає відновлення ринкової рівноваги при його порушенні за рахунок внутрішніх ринкових сил попиту і пропозиції. Би іншому випадку ринок вважається нестабільним. Визначення факту стабільності або нестабільності валютного ринку залежить від розрахунків еластичності попиту і пропозиції на валюту. Тільки якщо достовірно визначено, що ринок можна вважати стабільним, для урівноваження торгового балансу розумно використати в тій або інакшій конкретній формі зниження нурса національної валюти, дотримуючи при цьому умови Маршалла - Лер- пера. Якщо ж валютний ринок нестабільний, то тільки дорожчання, або ревальвація, національної валюти зможе привести в рівновагу торговий баланс.

Джей?

порту на прикладі розвинених країн показали, що існують короткострокова! і довгострокова еластичність. На досить короткому проміжку часів^ (до року) імпорт і експорт можуть виявитися вельми нееластичними. Однак здійснення кількісних зсувів внаслідок зміни цін необхідний мо час, тому в довгостроковій перспективі (понад року) експорт і імпорт можуть стати більш еластичними. J

Відсутність негайної реакції об'єму попиту і пропозиції валюті на зміну валютного курсу пояснюється декількома тимчасовими лага^ мі: час потрібно, щоб ринок визнав зміну курсу, щоб прийнятий# рішення про зміну обсягів імпорту і експорту при новому валютному курсі, щоб укласти контракти і здійснити постачання товарів по але» вим цінам, щоб змінити параметри виробництва, пристосувавши його до але* вим цінам. У результаті практично для всіх країн короткострокова еластик ность експорту і імпорту значно нижче довгострокової. І в долгосроч* ний перспективі практично всі країни задовольняють умові Маршалла - Лернера. Тому девальвація навіть в умовах стабільного валютного ринку і виконання умови Маршалла - Лернера може на на* чальном етапі викликати погіршення торгового балансу, поліпшивши його лише після певного часу. Дана ситуація описується моделлю джей-кривою (мал. 9.3).

- крива. Численні дослідження еластичності експорту

Рнс. 9.3. Вплив девальвації на торговий баланс (джей-крива)

Джей-крива (J-curve) - тимчасове погіршення торгового балансу внаслідок зниження реального курсу національної валюти, ведуче до його подальшого поліпшення. Ефект джей-кривий виникає внаслідок того, ЧТЙ внаслідок девальвації внутрішня ціна у національній валюті на ним* кравці товари зростає швидше, ніж падають ціни на експортні товари у іноземній валюті, при тому що обсяги експорту і імпорту міняються трохи. Девальвація проводиться раптово, а експорт і імпорт продоЛ- жают здійснюватися на базі контрактів, укладених деякий час н^1 зад при більш високому курсі національної валюти. Тому витрати я4 раптово імпорт, що подорожчав у національній валюті, об'єми якого поки не скоротилися, відразу не перекриваються збільшеними доходами від зростання» об'єму подешевевшего у іноземній валюті національного експорт4* В середньому для економіки потрібно 3-12 місяців, щоб пристосуватися до нового рівня цін. Після року еластичність і експорту, і імпорту резЯ° зростає, і девальвація поліпшує торговий баланс.

За своєю графічною формою цей економічний ефект девальвації запам'ятовує букву/ англійського алфавіта (див. мал. 9.3), від якої і відбувається його назва. На відрізку [АВ] валютний курс стабільний і не змінюється. Уряд проводить девальвацію, і курс національної валюти падає. Це спочатку приводить до погіршення торгового балансу [ВС\. Але в міру того як економіка пристосовується до нових цін, торгового бадане, так само як і баланс поточних операцій (САВ), поступово вирівнюється Д° рівня, попереднього девальвації [CD\, верб довгостроковій перспективі [DE] поліпшується. Цінність: Якщо ви вивчаєте астрологію, то знайдете на цих сторінках багато що з:  Цінність: Якщо ви вивчаєте астрологію, то знайдете на цих сторінках багато що з того, що допоможе вам зрозуміти не тільки фінансовий і економічний аналіз, але і принципи мунданной астрології. Економіка це огляд світових подій, а не що- те окреме або
ЦІННИЙ ПАПІР ЯК СУКУПНІСТЬ ПРАВ: По своїй суті цінний папір є обмін дійсного капіталу на:  ЦІННИЙ ПАПІР ЯК СУКУПНІСТЬ ПРАВ: По своїй суті цінний папір є обмін дійсного капіталу на сукупність правий, які отримує її власник замість цього капіталу. У самої загальній формі цінний папір дає її власнику два вигляду прав, які складають її економічну суть:
4. Ціна землі: Досі ми розглядали надприбуток, який утвориться на:  4. Ціна землі: Досі ми розглядали надприбуток, який утвориться на кращих дільницях землі і власники гірших земель не отримують диференціальної ренти першого і другого вигляду. Але якби землевласник таких земель не мав ніякого доходу від їх
Ціна володіння: - всі витрати, пов'язані із забезпеченням працездатності,:  Ціна володіння: - всі витрати, пов'язані із забезпеченням працездатності, ефективності і просто з використанням коштів інформатизації. Витрати, що визначають ТСО, включають наступні статті: заробітна плата персоналу сфери інформатизації; нарахування на
3. Ціна, її суть, функції і види: Величина вартості товару на ринку виявляється в його ціні.:  3. Ціна, її суть, функції і види: Величина вартості товару на ринку виявляється в його ціні. Перетворення вартості в ціну товару являє собою складний процес взаємодії продуктивних сил, т. е. живого труда робітників (заробітна плата) і матеріалізованого труда (вигляді
з 4. Ціна ресурсу: У попередніх параграфах ми обговорювали тільки ринки прокату природних:  з 4. Ціна ресурсу: У попередніх параграфах ми обговорювали тільки ринки прокату природних ресурсів, на яких встановлюється рента (або прокатна ціна ресурсу). При цьому ми нічого не говорили про ринки, на яких продаються самі ресурси (і точніше - ринках прав
ЦІНА ВІДПУСКНА: різновид оптової ціни; ціна, по якій підприємство відпускає,:  ЦІНА ВІДПУСКНА: різновид оптової ціни; ціна, по якій підприємство відпускає, віддає свій товар споживачам; ціна на продукцію, що відпускається заготівельними організаціями. Для дрібних партій і разових виробів ціни бувають більш високими, а при оптовому продажу