На головну сторінку   Всі книги

Валютна політика, валютне законодавство і валютний контроль

Валютна політика являє собою сукупність заходів, здійснюваних в сфері міжнародних валютних відносин відповідно до поточних і стратегічних цілей країни.

У основі валютної політики кожної країни лежить певна теорія, що відображає світогляди тієї або інакшої групи економістів.

У залежності від поставлених цілей, валютна політика поділяється на структурну, направлену на здійснення принципових змін валютної системи, і поточну, пов'язану з повсякденним оперативним регулюванням валютного курсу, валютних операцій і функціонуванням валютного ринку.

Валютна політика

Дисконтна

Девізна Диверсифікація валютних резервів Встановлення режиму валютних курсів Двійчастий валютний ринок Девальвація Ревальвація

Основними формами валютної політики є дисконтна і девізна. Дисконтна валютна політика направлена на регулювання валютного курсу і платіжного балансу шляхом зміни облікової ставки центрального банку. Девізна валютна політика забезпечує вплив на валютний курс за допомогою купівлі-продажу державними органами іноземної валюти, т. е. шляхом проведення валютної інтервенції, коли для зниження курсу національної валюти центральний банк скуповує іноземну валюту, а для підвищення - продає. Різновидами девізної політики є: диверсифікація валютних резервів; режим валютних курсів; двійчастий валютний ринок; девальвація; ревальвація.

У певних випадках, особливо в період кризи і дестабілізації економіки країни використовують таку форму валютної політики, як валютні обмеження, що являють собою адміністративну або законодавчу заборону, лімітування і регламентацію операцій резидентів і нерезидентів з валютою і валютними цінностями.

Основними цілями валютних обмежень виступають: а) забезпечення стійкості платіжного балансу; б) підтримка стабільності валютного курсу; в) концентрація валютних цінностей в руках держави для рішення задач тактичного і стратегічного характеру.

Форми валютних обмежень розрізнюються по сферах їх застосування і включають: блокування виручки іноземних експортерів і обмеження їх можливості розпоряджатися даними коштами; обов'язковий продаж валютної виручки експортерів центральному або уповноваженим банкам; обмежений продаж іноземної валюти імпортерам; регулювання термінів платежу по експорту і імпорту; застосування множинності валютних курсів; лімітування виведення іноземної з країни і інші.

Юридичним оформленням валютної політики служить валютне законодавство, т. е. сукупність правових норм, регулюючих порядок здійснення операцій з валютними цінностями в країні і за її межами, а також валютні угоди між державами. Основними нормативними документами, що визначають специфіку валютного законодавства Російської Федерації, є Закон РФ від 9.10.1992 «Про валютне регулювання і валютний контроль»; Закон РФ від 18.08.1996 «Про державне регулювання зовнішньоторгівельних бартерних операцій»; інструкції ЦБ РФ і постанови Уряду РФ.

Згідно з Законом РФ «Про валютне регулювання і валютний контроль» об'єктом валютного регулювання є валюта і валютні цінності.

Під валютою Російської Федерації розуміються рублі, що знаходяться в звертанні у вигляді банкнот РФ і монети, кошти в рублях на рахунках в банках і інакших кредитних установах РФ, а також за її межами на основі угод, що укладаються Урядом РФ і ЦБ РФ з відповідними органами іноземних держав про використання на території даної держави валюти РФ як законний платіжний засіб.

Під іноземною валютою розуміються грошові знаки іноземних держав, що знаходяться в звертанні і що є законним платіжним засобом у відповідній іноземній державі або групі держав; кошти на рахунках в грошових одиницях іноземних держав і міжнародних грошових або розрахункових одиницях.

Валютні цінності включають в себе іноземну валюту; цінні папери у іноземній валюті; дорогоцінні метали в будь-якому вигляді і стані, за винятком ювелірних і інших побутових виробів і їх лома; природні коштовні камені в сиром і обробленому вигляді, а також перли, за винятком ювелірних і побутових виробів і їх лома.

Суб'єктами валютних відносин виступають резиденти і нерезиденти Російської Федерації, в основі ділення яких лежать загальновизнані в міжнародному приватному праві критерії. Банки РФ для проведення операцій з валютою повинні мати відповідну ліцензію. Існує три вигляду ліцензії: внутрішня валютна ліцензія, що дозволяє комерційному банку відкривати валютні рахунки тільки в банках РФ; розширена ліцензія, що дає можливість відкривати певне число рахунків у іноземній валюті за межею; генеральна ліцензія, що дає право на відкриття будь-якої кількості кореспондентських рахунків за межею і проведення будь-яких операцій з валютою на території РФ і за її межами.

Відповідно до валютного законодавства всі російські підприємства незалежно від форм власності зобов'язані здійснювати продаж 50% валютної виручки від експорту товарів на внутрішньому валютному ринку РФ через уповноважені банки. У зв'язку з цим, підприємства, що здійснюють валютні операції, мають в комерційних банках поточні і транзитні рахунки. Спочатку валютна виручка повністю зараховується на транзитний рахунок підприємства, а після обов'язкового продажу валютної виручки сума, що залишилася зараховується на поточний валютний рахунок підприємства.

Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, недосконалість валютного законодавства, відсутність сприятливого інвестиційного клімату, жорсткість податкової системи і ряд інших причин породили проблему, пов'язану з витоком капіталу з країни. У цих умовах особливо актуальним стає створення ефективної системи валютного контролю за своєчасним і повним поверненням валютної виручки на територію Російської Федерації.

Органами валютного контролю в Росії є Центральний банк РФ і Уряд РФ, а агентами валютного контролю виступають: уповноважені банки, підзвітна ЦБ РФ; Державний митний комітет; федеральні органи податкової поліції і інші структури.

Центральний банк в області валютного регулювання виконує наступні функції: видає ліцензії банкам і іншим фінансовим організаціям на проведення валютних операцій; розробляє і контролює виконання своїх нормативних актів комерційними банками в області валютної діяльності; бере участь в розробці законодавчих документів з питань функціонування валютного ринку і інш.

Безпосередній контроль за рухом валютних коштів на території РФ здійснюють уповноважені банки і Державний митний комітет. Основний напрям валютного контролю зосереджений на контролі за експортноимпортними операціями, метою якого є забезпечення повного і своєчасного надходження експортної виручки в РФ, а також забезпечення відповідності суми коштів у іноземній валюті, переведеній в рахунок оплати за товари, що імпортуються, вартості фактично увезених на територію Росії товарів.

Основним документом валютного контролю є паспорт операції, що оформляється експортером або імпортером за кожним укладеним контрактом і вмісний основні відомості про зовнішньоекономічну операцію. Паспорт операції оформляється в двох примірниках, при цьому один примірник паспорта операції залишається в банку, де відкритий валютний рахунок учасника зовнішньоекономічної операції для відкриття досьє валютного контролю за імпортною (експортної) операцією, а інший передається імпортеру (експортеру). У разі порушення валютного законодавства передбачені штрафні санкції, а також адміністративна відповідальність. Валютна система Російської Федерації: У цей час в Росії діє режим плаваючого валютного:  Валютна система Російської Федерації: У цей час в Росії діє режим плаваючого валютного курсу, який залежить від попиту і пропозиції на валютних біржах країни, передусім на Московській міжбанківській валютній біржі (ММВБ). Офіційний курс долара США до рубля
Валютна система Російської Федерації.: У цей час в Росії діє режим плаваючого валютного:  Валютна система Російської Федерації.: У цей час в Росії діє режим плаваючого валютного курсу, який залежить від попиту і пропозиції на валютних біржах країни, передусім на ММВБ. Офіційний курс долара США до рубля встановлюється Центральним банком Росії по
Валютна система Росії: Основою валютної системи Росії є рубель. Золотий зміст:  Валютна система Росії: Основою валютної системи Росії є рубель. Золотий зміст рубля не встановлений. Офіційний валютний курс, що встановлюється ЦБ, визначається на торговій сесії Московською міжбанківською валютною біржею (ММВБ) щодня. У цей час
Валютна система Росії: в умовах переходу до ринкової економіки формується у відповідності:  Валютна система Росії: в умовах переходу до ринкової економіки формується відповідно до принципів Ямайкської МВС, які вона повинні виконувати після вступу в червні 1992 р. в члени МВФ. Основою національної валютної системи в РФ є російський рубель, введений
Валютна система. Основні елементи валютної системи.:  Валютна система. Основні елементи валютної системи.: національна валюта; 1) Національна валютна система базується на національній валюті. Національна валюта - грошова одиниця країни. Вона існує в готівковій формі (банкноти, монети) і в безготівковій (залишки на банківських рахунках). Її емітентами
Валютна система і її елементи: Валютна система - правова форма організації валютних відносин,:  Валютна система і її елементи: Валютна система - правова форма організації валютних відносин, яка історично склалася на основі інтернаціоналізації господарських зв'язків. Економічні, політичні, культурні і інші зв'язки між окремими країнами породжують валютні
Валютна система: - державно-правова форма організації валютних відносин,:  Валютна система: - державно-правова форма організації валютних відносин, регульована національним законодавством або міждержавною угодою.