Головна   Всі книги

2. Валютна система Російської Федерації

Національна валютна система - форма організації валютних відносин країни, закріплена національним законодавством, складова частина грошової системи країни.

Основою національної валютної системи виступає встановлена законом грошова одиниця держави.

Гроші, що використовуються в міжнародних економічних відносинах, стають валютою.

Основа валютної системи Російської Федерації - російський рубель, введений в обіг в 1993 р. і рубель, що замінив СРСР. У СРСР в 1922 - 1992 рр. законодавче була встановлена вагова кількість золота в рублі. 2 З переходом до російського рубля золотий зміст рубля не було зафіксовано.

СРСР мав свій особливий валютний режим, що різко відрізнявся від системи курсоутворення і конвертованості валют країн з розвиненою ринковою економікою:

курс радянського рубля по відношенню до валют зарубіжних країн був твердо фіксованим;

в країні діяла планова конвертованість грошових одиниць. Це означало, що всі підприємства могли обмінювати вітчизняну валюту на іноземну в межах, встановлених жорстким планом;

рубель був замкненою валютою - в контрактних договорах ціни не виражалися в рублях; 1

радянські рублі і інші валютні цінності у великих розмірах не могли вивозитися з країни за межу радянськими і іноземними громадянами, а також підприємствами;

радянське валютне законодавство забороняло іноземцям придбання підприємств, земельній власності і іншій нерухомості в СРСР;

основою зовнішньоекономічних зв'язків СРСР на світовому соціалістичному ринку був перекладний рубель, який ніс основне навантаження в обслуговуванні зовнішньоторгівельного обороту СРСР. 2

У умовах адміністративно-командної системи валютний ринок в СРСР був відсутній. Держава була єдиним законним власником іноземної валюти, яка розподілялася відповідно до валютного плану. Монопольне право на здійснення операцій з іноземною валютою і іншими валютними цінностями належало виключно державі.

Всі підприємства і фізичні особи зобов'язані були тримати валюту на рахунках у Зовнішекономбанку СРСР.

- Розвиток валютного ринку і валютних операцій в СРСР почався в кінці 80-х років. Було покінчено з державною монополією зовнішньої торгівлі і валютною монополією.

У перехідний період (з січня 1990 р.) спостерігалася множинність валютних курсів рубля. Так, в листопаді 1991 р. діяли чотири курси рубля: офіційний, що застосовувався з 1 січня 1961 р., спеціальний - з 1 листопада 1989 р., комерційний - з 1 листопада 1990 р. і біржовий, визначуваний на валютній біржі Держбанку СРСР, - з квітня 1991 р.

Офіційний курс використовувався для економічного аналізу, міжнародних статистичних зіставлень.

Спеціальний курс застосовувався при валютному обслуговуванні радянських і іноземних громадян.

Комерційний курс рубля використовувався в розрахунках по

зовнішньоторгівельних операціях, іноземних капіталовкладеннях на території колишнього СРСР і радянським інвестиціям за межею, а також в розрахунках неторгового характеру, здійснюваних юридичними особами, в основному державними підприємствами. Одночасно з введенням комерційного курсу рубля відмінені диференційовані валютні коефіцієнти (ЦБК) перерахунку контрактних цін по експорту і імпорту. 1

Офіційний, спеціальний і комерційний курси рубля були твердо фіксованими. Вони встановлювалися Держбанком СРСР.

Біржовий курс був введений в квітні 1991 р., коли почала функціонувати валютна біржа Держбанку СРСР.

З лібералізацією цін в січні 1992 р. режим валютного курсу рубля зазнав змін. З липня 1992 р. замість множинності валютних курсів введений єдиний офіційний курс російського рубля до долара США, визначуваний на торгах на Московської міжбанківської валютної біржі (ММВБ). Цей курс використовується у внутрішніх розрахунках по зовнішньоекономічних операціях для визначення розміру оподаткування, валютних коштів на балансах банків, підприємств, організацій.

У цей час в Росії діє режим плаваючого валютного курсу, який залежить від попиту і пропозиції на валютних біржах країни, передусім на ММВБ. Офіційний курс долара США до рубля встановлюється Центральним Банком Росії за результатами торгів на ММВБ. Найважливіше значення в процесі курсоутворення належить ММВБ.

Основним законодавчим актом в області валютних відносин Російської Федерації є Закон РСФСР № 3615-1 від 9 жовтня 1992 р. "Про валютне регулювання і валютний контроль", а також інші закони і підзаконні акти. У Законі визначені основні поняття: іноземна валюта і валютні цінності, поточна операції платіжного балансу, капітальні операції, а також ключові поняття валютного законодавства - як "резидент" і "нерезидент", маючі різні режими валютного регулювання.

- Поняття валютні цінності включає іноземну валюту, цінні папери у іноземній валюті - платіжні документи, чеки, векселі, акредитиви і інші фондові цінності - акції, облігації і інші боргові зобов'язання, виражені у іноземній валюті, а також дорогоцінні метали - золото, срібло, платину, метали платинової групи в будь-якому вигляді, за винятком ювелірних і інших побутових виробів, а також лом таких виробів.

- Резиденти - це фізичні особи, що мають постійне місцепроживання в Російській Федерації, в тому числі що тимчасово знаходяться поза Росією;

юридичні особи, створені відповідно до законодавства Росії, з місцезнаходженням в Російській Федерації;

підприємства і організації, що не є юридичними особами, створені відповідно до законодавства Російської Федерації, з місцезнаходженням в Росії;

що знаходяться за межами Росії філіали і представництва вищепоказаних резидентів;

дипломатичні і інакші представництва Російської Федерації, що знаходяться за межами Російської Федерації.

- Нерезиденти - це фізичні особи, що мають постійне місцепроживання за межами Російської Федерації, в тому числі що тимчасово знаходяться в Російській Федерації;

юридичні особи, створені відповідно до законодавства іноземних держав, з місцезнаходженням за межами Російської Федерації; підприємства і організації, що не є юридичними особами, створені відповідно до законодавства іноземних держав, з місцезнаходженням за межами Російської Федерації; філіали, що знаходяться в РФ і представництва вищепоказаних нерезидентів; іноземні дипломатичні і інакші іноземні представництва, що знаходяться в РФ, а також міжнародні організації, їх філіали і представництва.

Операції у іноземній валюті і з цінними паперами у

іноземній валюті поділяються на поточні валютні операції і валютні операції, пов'язані з рухом капіталу.

- До поточних валютних операцій відносяться:

перекази в РФ і з РФ іноземної валюти для здійснення розрахунків без відстрочки платежу по експорту і імпорту товарів, робіт, послуг, а також здійснення розрахунків, пов'язаних з кредитуванням експортноимпортних операцій на термін не більш 180 днів;

отримання і надання фінансових кредитів на термін не більш 180 днів;

перекази в РФ і з РФ відсотків, дивідендів і інакших доходів по внесках, інвестиціях, кредитах і інших операціях, пов'язаних з рухом капіталу;

перекази неторгового характеру в Російську Федерацію і з Російської Федерації, включаючи перекази сум заробітної плати, пенсій, аліментів, спадщини, а також інші аналогічні операції.

- В валютні операції, пов'язані з рухом капіталу, входять:

прямі інвестиції - вкладення в статутний капітал підприємства з

метою видобування доходу і отримання прав на участь в управлінні

підприємством;

портфельні інвестиції - придбання цінних паперів;

перекази в оплату права власності на будівлі, споруди і інакше майно, включаючи землю і її надра, що відноситься по законодавству країни його місцезнаходження до нерухомого майна, а також інакші права на нерухомість;

надання і отримання відстрочки платежу на термін більш 180 днів по експорту і імпорту товарів, робіт, послуг;

надання і отримання фінансових кредитів на термін більш 180

днів;

всі інакші валютні операції, що не є поточними валютними операціями.

Валютні операції в Росії здійснюють тільки уповноважені комерційні банки, тобто банки і інакші кре дитние установи, що отримали ліцензії Центрального Банку Росії на проведення валютних операцій.

- Існують три вигляду валютних ліцензій: внутрішні, розширені і генеральні.

Найбільші права надає генеральна валютна ліцензія. На проведення операцій із золотом потрібно також спеціальна ліцензія Центрального Банку.

Валютні цінності можуть знаходитися у власність як резидентів, так і нерезидентів.

- Купівля і продаж іноземної валюти проводиться через уповноважені комерційні банки. Операції купівлі-продажу іноземної валюти можуть здійснюватися безпосередньо між уповноваженими банками, а також через валютні біржі, діючі в порядку і на умовах, що встановлюються Центральним Банком Росії. При цьому купівля і продаж іноземної валюти, минуя уповноважені банки, не допускаються.

- Валютне регулювання здійснює Центральний Банк Росії, який встановлює порядок обов'язкового перекладу, ввезення і пересилки іноземної валюти і цінних паперів у іноземній валюті, належного резидентам; видає валютні ліцензії; проводить валютну інтервенцію на головних валютних біржах країни - ММВБ і Санкт-Петербургской біржі.

- Валютний контроль здійснюється органами валютного контролю і їх агентами. Органами валютного контролю є Центральний Банк Росії, а також Уряд РФ. Агентами валютного контролю виступають організації, які відповідно до законодавчих актів можуть здійснювати функції валютного контролю. Агенти валютного контролю підзвітні відповідним органам валютного контролю. Основний агент валютного контролю - Федеральне агентство по валютному і експортному контролю.

У 1994 р. валютний контроль був посилений. Стала проводитися паспортизація експортних валютних операцій. При цьому по кожній експортній операції складається паспорт, і органи валютного контролю (уповноважені комерційні банки) і Митний комітет стежать за своєчасним надходженням валюти. З 1 січня 1996 р. вступила в дію Інструкція по валютному імпортному контролю, яка направлена на вдосконалення обліку і контролю за імпортними операціями. Розрахунки так само, як і по експорту, здійснюються тільки через уповноважені банки, що оформили з імпортерами паспорти операцій. Уповноважений банк виробляє платежі за імпортним контрактом, відкриття імпортних акредитивів і видачу банківських гарантією тільки при наявності підписаного паспорта операції. Оплата товару, що імпортується за контрактом імпортера може проводитися тільки з рахунку імпортера в його уповноваженому банку або банком-кореспондентом, діючим за його дорученням. Це дозволить різко зменшити витік валюти за рубіж.

У 1993 - 1996 рр. валютно-фінансове положення Росії продовжувало і продовжує залишатися напруженим: має місце непогашення великої частини зовнішнього боргу країни, що доводиться на ці роки, велика дефицитность державного бюджету і інш.

Російський рубель продовжує залишатися замкненою валютою. Вивозити його в зарубіжні розвинені і держави, що розвиваються можна тільки в невеликих кількостях. Рубель не є валютою міжнародних розрахунків. Він не може служити валютою ціни і валютою платежу у зовнішньоторгівельних контрактах. Банки розвинених західних країн не мають рахунків в рублях в своїх країнах.

Рубель не є повністю конвертованою валютою навіть у внутрішньому обороті, хоч його грошові функції значно розширені.

І на сьогоднішній день в Росії діє жорстка система валютних обмежень. До основних з них відносяться:

заборона вивозу, ввезення, провезення російської валюти і інших валютних цінностей, вираженого у російській валюті, включаючи облігації державних позик, акції і облігації російських підприємств і організацій;

всі валютні операції на території країни проводяться по законодавству тільки через уповноважені банки;

всі підприємства і організації згідно із законом зобов'язані продавати по офіційному курсу 50% їх валютної виручки від експорту продукції;

вкладення коштів в економіку розвинених і країн, що розвиваються російськими юридичними і фізичними особами можуть здійснюватися тільки за рішенням Центрального Банку Росії в кожному окремому випадку.

Однак потрібно відмітити, що в 1995 р. валютне положення російського рубля зміцнилося. Це передусім пояснюється зниженням темпів спаду виробництва, істотним сокра щением темпів інфляції до (4-4, 5 % в місяць), незначним зниженням цін на ряд

продовольчих імпортних товарів, збільшенням виробництва вітчизняної продукції.

Стабілізації валютного курсу рубля сприяло встановлення з третього кварталу 1995 р. валютного коридора в межах 4300-4900 крб. за 1 долл. США при центральному курсі в 4600 крб. за 1 долл. США, т. е. відхилення становило ± 6, 52%.

Позитивна сторона валютного коридора складається в тому, що він дозволив стримувати зростання цін, сприяв стабілізації російського рубля.

Валютний коридор вніс важливий елемент стабільності в функціонування валютних ринків. Практично це усунуло спекуляцію на валютному курсі рубля. Зменшило інфляцію, що імпортується, оскільки постійне пониження курсу рубля - важливий додатковий чинник посилення інфляційного процесу в країні. Стабілізація валютного курсу рубля сприяє підвищенню добробуту широких верств населення, поточні доходи яких в доларовому вираженні підвищилися.

На положенні валютного курсу рубля позначився і відмова Уряди РФ від емісії грошових знаків на покриття бюджетного дефіциту. Бюджетний дефіцит в 1995 - 1996 рр., як відмічалося раніше, став фінансуватися виключно шляхом випуску державних цінних паперів (ГКО, ОФЗ і цр.) і через отримання зовнішніх кредитів міжнародних ва-лютно-фінансових організацій.

Посилилася регулююча роль держави на валютному ринку. Про це свідчить проведення Центральним Банком Росії валютної інтервенції на Московській міжбанківській і Санкт-Петербургской біржах, прийняття в 1994 р. інструкцій по валютному експортному і в 1996 р. валютному імпортному контролю.

Офіційний курс рубля до долара США встановлюється Банком Росії щодня як середній курс між оголошеними курсами купівлі і продажу Банком Росії.

Офіційний курс рубля до інших вільно конвертованих валют встановлюється щодня з урахуванням динаміки обмінного курсу даних валют до долара США на міжнародних валютних ринках. При цьому офіційний курс рубля як до долара США, так і до інших валют вводиться з наступного після його оголошення календарного дня.

Уряд і Банк Росії обмежують коливання поточного обмінного курсу рубля на біржовому і міжбанківському валютному ринку встановленими межами, які плавно змінюються.

Стабілізації валютного курсу рубля сприяє і пониження облікової ставки Банка Росії.

Поглиблення ринкових реформ і формування в РФ ринковий економіки з всіма її елементами зумовлюють необхідність подальшого розвитку процесів конвертованості рубля, поступового скасування всіх валютних обмежень, перетворення рубля у вільно конвертовану валюту, що має ходіння на світових ринках. Досягнення цього буде означати високий рівень інтеграції Росії в світове господарство, полегшить зовнішньоекономічні зв'язки країни із західними державами, дозволить гасити зовнішню заборгованість Росії в рублях, підвищить фінансову дисципліну в народному господарстві, ліквідовує замкненість російської економіки.

Все це створить необхідні економічні передумови для підвищення економічної зацікавленості російських господарюючих суб'єктів в репатріації валютних коштів в країну і їх продуктивного інвестування, реально залучить іноземні капітали.

Рубель в перспективі повинен стати вільно конвертованою валютою. 17. Валютний кліринг.: Вал кліринг- угода між править-вами двох і більш країн про:  17. Валютний кліринг.: Вал кліринг- угода між править-вами двох і більш країн про обов'язковий взаємний залік междунар вимог і обяз-в. У результаті для клірингу характерна заміна валют обороту зарубеж партнером розрахунками у нац валюті з кліринг банками, кіт, в
7. Валютна інтервенція як інструмент валютного регулювання і:  7. Валютна інтервенція як інструмент валютного регулювання і валютної політики ЦБ РФ.: Валютна політика ЦБ РФ являє собою сукупність офіційних поглядів і практичних дій по використанню валюти і валютних цінностей для рішення соціально-економічних задач, задач фінансової політики і задач грошово-кредитної політики
Валютні фьючерси: Фінансові ф'ючерсні ринки виникли як реакція на потребу в:  Валютні фьючерси: Фінансові ф'ючерсні ринки виникли як реакція на потребу в адекватних інструментах хеджування, яке повинно розглядатися як їх основне призначення. Однак хеджери не є єдиними учасниками ринків фінансових, фьючерсов.
1.3 Валютно-фінансові і платіжні умови банківського кредиту:  1.3 Валютно-фінансові і платіжні умови банківського кредиту: У умови міжнародного кредиту входять наступні поняття: валюта кредиту і валюта платежу, сума, термін, умови використання і погашення, вартість, вигляд забезпечення, методи страхування ризиків. Валюта кредиту і валюта платежу. Валюта кредиту - це
У. Валютно-фінансова сфера: поняття, структура, тенденцииразвития:  У. Валютно-фінансова сфера: поняття, структура, тенденцииразвития: Фінансова система включає велику кількість різноманітних по поставлених задачах підприємств. Одна частина їх належить державі: Центральний банк, казначейство і т д., ихдеятельность буде розглянута в розділі ! У. Другая -
Валютне регулювання і валютний контроль в Російській Федерації:  Валютне регулювання і валютний контроль в Російській Федерації: Державне регулювання валютно-кредитних відносин, що є складовою частиною зовнішньоекономічних зв'язків Російської Федерації із зарубіжними країнами, покликано забезпечити її економічну безпеку, сприяти більш швидкому зростанню
Валютне регулювання: У системі регулювання економіки важливе місце займає ринкове і:  Валютне регулювання: У системі регулювання економіки важливе місце займає ринкове і державне регулювання валютних відносин. Валютна політика - сукупність заходів в сфері міжнародних і інших економічних відносин відповідно до поточних і