Головна   Всі книги

Розділ VII. Правове регулювання інвестицій в капітальному будівництві

Капітальні вкладення є більш вузьким поняттям, ніж інвестиції як такі, тому вони можуть розглядатися лише як одні з форм інвестицій. Як вже говорилося, до 1991 р., коли почалося формування вітчизняного інвестиційного законодавства, поняття "інвестиції" підкорялося поняттю "капітальні вкладення".

Останнє трактувалося як сукупність витрат на відтворювання основних фондів, включаючи витрати на їх ремонт. При цьому капітальні вкладення розглядалися в двох аспектах: як економічна категорія і як процес, пов'язаний з рухом вартості, авансованої в довгостроковому порядку в основні фонди, від моменту виділення грошових коштів до їх відшкодування*(114). З метою акумулювання матеріальних ресурсів для розвитку виробництва (основних фондів) в умовах командно-адміністративної економіки застосовували договір підряду на капітальне будівництво. Під договором підряду на капітальне будівництво розумівся "плановий договір, укладений між соціалістичними організаціями, внаслідок якого одна сторона, підрядчик, зобов'язується побудувати і у встановлений термін здати передбачений планом об'єкт, а інша сторона, замовник, зобов'язується сприяти покладену на неї мірою будівництву, прийняти і сплатити виконані будівельні роботи"*(115).

Все, що було пов'язано з капіталовкладенням, з правовими формами, опосредующими рух капіталу, було замінено плановим розподілом фінансових ресурсів.

Закон про інвестиційну діяльність і Закон про інвестиційну діяльність в формі капітальних вкладень під інвестиційною діяльністю розуміють процес вкладення інвестицій або інвестування як сукупність практичних дій по реалізації інвестицій. Інвестування в створення і відтворювання основних фондів або інвестицій в формі капітальних вкладень виділяються як спеціальна область інвестиційної діяльності. Об'єднуючим поняттям цих законів є поняття "інвестиційний проект", обгрунтування економічної доцільності, що означає, об'ємів і термінів капітальних вкладень.

Закон про іноземні інвестиції вводить в науково-практичний побут поняття "пріоритетний інвестиційний проект", який здійснюють комерційні організації. Судячи за логікою двох останніх законів, поняття "пріоритетний інвестиційний проект" є похідним від поняття "інвестиційний проект". Вони відрізняються один від одного по сумарному об'єму іноземних інвестицій.

Закон про інвестиційну діяльність в формі капітальних вкладень показує залежність інвестиційних проектів від дій суб'єктів інвестиційної діяльності, від волі держави. Розділ III закону ( "Державне регулювання інвестиційної діяльності, здійснюваної в формі капітальних вкладень") містить чотири статті, направлені на державне регулювання інвестиційних проектів. У них позначені форми і методи державного регулювання інвестиційної діяльності (ст. 11), порядок державного регулювання в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (ст. 12), порядок прийняття рішень про здійснення державних капітальних вкладень (ст. 13) і порядок проведення експертизи інвестиційних проектів (ст. 14).

Інвестиційний проект з моменту своєї появи до моменту закінчення або ліквідації проходить ряд певних етапів, які в сукупності називаються життєвим циклом проекту. Життєвий цикл проекту може бути розділений на три основні стадії: прединвестиционную, інвестиційну і експлуатаційну.

Початкова (прединвестиционная) стадія, як правило, поділяється на прединвестиционние дослідження і розробку проектно-кошторисної документації, планування проекту і підготовку до будівництва.

На початковому етапі виділяються наступні три фази:

- вивчення інвестиційних можливостей проекту (opportunity study);

- предпроектние дослідження (prefeasibility study);

- оцінка здійсненності інвестиційного проекту (feasibility study).

Рівні прединвестиционних досліджень вельми умовно розрізнюються один від одного. Глибина опрацювання кожного рівня залежить від складності проекту, тимчасових обмежень, вимог потенційного інвестора і т. д. Інвестиційна стадія охоплює основний етап капітального будівництва, який включає в себе проведення торгів і висновок контрактів, організацію закупівель і постачання, підготовчі роботи, будівельно-монтажні роботи, завершення будівельної фази проекту.

І нарешті, експлуатаційна стадія включає в себе експлуатацію, ремонт, розвиток виробництва і закриття проекту.

Прямі методи державного регулювання інвестиційної діяльності виражаються в прямій участі держави в інвестиційній діяльності, розробці, твердженні і фінансуванні інвестиційних проектів, формуванні переліку потенційних об'єктів інвестиційних проектів, наданні державних гарантій за рахунок бюджету РФ і бюджету суб'єктів РФ, проведенні експертизи інвестиційних проектів, наданні концесій російським і іноземним інвесторам.

У цей час законодавство РФ встановлює також і такі форми прямої участі держави в інвестиційній діяльності в сфері капітального будівництва, як:

- розробка, твердження і фінансування інвестиційних проектів, здійснюваних Російською Федерацією спільно з іноземними державами, а також інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок коштів федерального бюджету і коштів бюджетів суб'єктів РФ;

- формування переліку будівництв і об'єктів технічного переозброєння для федеральних державних потреб і фінансування їх за рахунок коштів федерального бюджету. Порядок формування вказаного переліку визначається Урядом РФ.

Постановою Уряду РФ від 11 жовтня 2001 р. N 714 затверджене Положення про формування переліку будівництв і об'єктів для федеральних державних потреб і їх фінансуванні за рахунок коштів федерального бюджету*(116). Це положення встановлює порядок формування переліку будівництв і об'єктів виробничого і невиробничого призначення (нового будівництва, розширення, реконструкції, технічного переозброєння), фінансування яких здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень (за винятком бюджетних кредитів), передбачених в федеральному бюджеті на відповідний рік.

Перелік формується виходячи з об'ємів державних капітальних вкладень, направлених на реалізацію федеральних цільових програм і на розв'язання не включених в ці програми окремих найважливіших соціально-економічних питань, передбачених в федеральній адресній інвестиційній програмі по головних розпорядниках коштів федерального бюджету і по галузях.

У переліку окремо вказуються будівництва і об'єкти, що фінансуються частково за рахунок коштів федерального бюджету і РФ, що є державною власністю суб'єктів і муніципальною власністю.

При фінансуванні інвестиційного проекту необхідно визначити джерела фінансування і формування такої структури інвестицій, яка дозволяє досягнути фінансової реализуемости проекту при необхідному рівні ефективності для кожного з учасників проекту.

Крім того, потрібно розподілити інвестиції у часі, що дозволить зменшити загальний об'єм фінансування і використати переваги більш пізнього вкладення коштів в проект.

Конкретним прикладом інвестиційного проекту може послужити проектування, будівництво і експлуатацію нової електростанції на базі минулій амортизаційні терміни, державною власністю, що є. Скажемо, потрібно 1 млрд. долл. прямих інвестицій. Ініціатором проекту виступає Мінпроменерго Росії, яке укладає концесійний договір з інвестором. Інвестор звертається до різних кредиторів-банок з метою отримання необхідних капітальних вкладень. Можливим варіантом в ході здійснення даного пріоритетного інвестиційного проекту може виступати установа компанії з участю державного капіталу і фінансових ресурсів інвестора. Незалежно від правових форм реалізації цього довгострокового проекту, основною задачею інвестора виступає отримання позикових коштів і ефективне здійснення проекту, яке дало б реальну можливість окупити інвестиції і тим самим забезпечити йому поворотність позикових коштів. Для забезпечення окупності проекту інвестор укладає довгострокові договори на постачання електроенергії з користувачами проекту. Крім того, він укладає довгострокові договори на організацію постачання сировини і обладнання, щоб звести до мінімуму необхідність висновку окремих договорів для кожного конкретного випадку при виникненні потреби у тому або інакшому вигляді сировини і обладнання*(117).

Стаття 4 Закону про інвестиційну діяльність в формі капітальних вкладень передбачає подібну ситуацію, можливу в ході здійснення інвестиційного проекту. Згідно з нею, суб'єктами інвестиційної діяльності виступають інвестори, замовники, підрядчик і користувачі об'єктів капітальних вкладень. Суб'єкти інвестиційної діяльності мають право суміщати функції двох і більш суб'єктів, якщо інакше не встановлене договором і (або) державним контрактом, що укладається між ними.

При цьому фахівці вказують на таку недоробку в заключній базі, як відсутність цивільно-правової регламентації відносин між органом влади і інвестором, лежачих в основі інвестиційного проекту. Державні органи, органи місцевого самоврядування, а також іноземні держави і міжнародні організації мають право брати участь в інвестиційному проекті, однак в законі не виділяють особливості договорів між користувачами інвестиційних проектів і інвесторами, в яких визначається порядок виконання підрядних робіт для державних потреб, а також порядок постачання товарів, включаючи постачання для державних потреб.

Актуальність даного висновку зростає в зв'язку з тим, що підкорення системи договірних зв'язків, що іменуються інвестиційним проектом, однієї мети - досягнути реалізації проекту в стадії початку випуску продукції з прибутку, отриманого від реалізації цієї продукції, відшкодувати витрати, пов'язані з фінансуванням проекту, - є особливістю інвестиційного проекту як різновиду інвестиційної діяльності. Такий підхід до інвестиційного проекту в капітальному будівництві допомагає інвестору окупати вкладені інвестиції шляхом експлуатації зведеної або реконструйованої ним споруди. Це підтверджує схожість інвестиційного проекту з концесійним договором - з тією ж залежністю діяльності інвестора від відносин з органами влади, в тому числі залежністю від нормотворческой діяльності органів виконавчої влади, враховуючи довгостроковий характер договорів, що укладаються *(118).

У капітальному будівництві джерела інвестицій формуються насамперед за рахунок акціонерного капіталу за допомогою емісії власних акцій, облігацій, інвестиційних сертифікатів (для інвестиційних компаній і фондів), інакших цінних паперів і їх розміщення на відповідних ринках, а також за рахунок приросту акціонерного капіталу внаслідок зростання котирувальної вартості акцій підприємства. Ці джерела можуть бути використані корпораціями і їх самостійними (дочірніми) структурами, що створюються в формі акціонерних товариств.

Важливим зовнішнім джерелом в капітальному будівництві є іноземні інвестиції: прямі інвестиції в грошовій формі, що поступають від іноземних і міжнародних фінансових інститутів, держав, підприємств, фізичних осіб, а також інакші форми матеріальної (натурально-речовинного), нематеріальної (франчайзинг) або інтелектуальної участі в спільному підприємстві.

Для підприємств непортфельних організаційно-правових форм основним способом залучення капіталу є збільшення статутного фонду за рахунок додаткових внесків (паїв) вітчизняних і іноземних інвесторів.

За формою власності на проект всі інвестиції поділяються на власні і позикові.

Під власними інвестиціями розуміються кошти юридичних і фізичних осіб, що направляються на фінансування проекту на умовах участі в прибутку. Під позиковими - кошти юридичних і фізичних осіб, що направляються на фінансування проекту на умовах отримання або обумовлених договорами позики різних схем виплати основної суми і відсотків в залежності від фінансових результатів реалізації проекту.

Співвідношення власних і позикових ресурсів створює структуру інвестицій проекту і залежить від цілого ряду чинників, основними з яких є: развитость ринку фінансових послуг; технічна складність і тривалість здійснення проекту; що склався практика реалізації інвестиційних проектів в організації.

У більшості країн з ринковою економікою співвідношення власних і позикових коштів більше 50%. У Росії це співвідношення звичайне менше. 1. Внесок історичної школи в розвиток економічної теорії:  1. Внесок історичної школи в розвиток економічної теорії: Для представників як класичного, так і неокласичного (основоположником якого вважають А. Маршалла) напрямів економічної науки була характерна ідея про панування універсальних економічних законів, діючих незалежно від волі і
Визуализация тестування: Якщо включити прапорець Візуалізация, то після натиснення на кнопку Старт:  Визуализация тестування: Якщо включити прапорець Візуалізация, то після натиснення на кнопку Старт автоматично буде відкритий графік, на якому буде програватися змоделювати послідовність тиків. Швидкість програння можна регулювати. Можна припинити
Візити комівояжерів фірми «Ейвон'оправдивают себе:  Візити комівояжерів фірми «Ейвон'оправдивают себе: Коли губна помада перетворюється в щось більше, ніж просто фарба для губ? Тоді, коли у вас в гостиний сидить жінка-комівояжер фірми «Ейвон» і продає вам цю помаду. Фірма «Ейвон», найбільший в світі продавець косметики, знає, що, купуючи
Візантія і Київська Русь: Знайомство з візантійським законодавством на Русі почалося у час:  Візантія і Київська Русь: Знайомство з візантійським законодавством на Русі почалося під час військових набігів київської дружини і подальшого висновку мирних договорів з правителями Візантії і продовжувалося в ході ведіння торгових справ і пов'язаних з цим промислів, однак
Visa Cash: Visa International (далі по тексту - Visa), найбільша в світі:  Visa Cash: Visa International (далі по тексту - Visa), найбільша в світі сервісна асоціація по обслуговуванню операції, банківських карт, що здійснюються з використанням, розробила і впровадила свою власну предоплаченную карту (Visa Cash), що завантажується в 1995
Віртуальна гра і реальні гроші: Як правило, за участь у віртуальній грі (до за будь-яке:  Віртуальна гра і реальні гроші: Як правило, за участь у віртуальній грі (як за будь-яке задоволення) треба платити. Це природне. Форма оплати різна: десь це одноразовий внесок, десь абонементна плата, а десь - оплата трафіка (як в Території). Але саме
ВИНДИКАЦИЯ В РИМСЬКОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ: У сучасній теорії права одним з найважливіших стовпів непорушності і:  ВИНДИКАЦИЯ В РИМСЬКОМУ ПУБЛІЧНОМУ ПРАВІ: У сучасній теорії права одним з найважливіших стовпів непорушності і вічності абсолютної приватної власності є древнеримский інститут захисту власності за допомогою віндікаційного позову. Більшість сучасних романістів і цивилистов