Головна   Всі книги

ВСТУП

Учбова допомога «Економіка розвитку» призначений для поглибленого вивчення теорій економічного розвитку, для отримання базових знань по економіці розвитку, для можливості професійного застосування методів дослідження проблем економічного розвитку країн світу.

Структура підручника складена таким чином, щоб на першому етапі уясняти базові теоретичні принципи економічного розвитку, що розглядаються в теоріях різних економічних шкіл, на другому етапі розглянути характерні відмінності соціально-економічного розвитку країн світу, а на третьому дослідити умови і чинники, що визначають соціально-економічний розвиток.

Підручник написаний, виходячи з того, що їм можуть користуватися як студенти, що прослухали такі дисципліни як введення в економіку, так і люди, що не мають економічної освіти. Для тих, хто не має економічної освіти, але виявляє цікавість до вивчення проблем економіки розвитку можна опустити вивчення базових теоретичних принципів економічного розвитку, а перейти безпосередньо до другої або третьої частини підручника.

Методичні підходи побудови учбового посібника

Учбова допомога побудовано на наступних методичних підходах.

Студент, що поглиблено вивчає економіку розвитку, повинен знати комплекс теоретичних основ, що відносяться до даної області економіки, що розглядаються всіма економічними школами: класичної, неокласичної, кейнсианской, посткейнсианской, інституційною, політичною економією - марксизским напрямом. Такий підхід до викладу теоретичної основи розвитку відрізняє підручник від інших книг і підручників, в яких теорії зростання і розвитку викладаються без диференціації по економічних школах.

Розгляд економічного зростання і соціально-економічного розвитку розглядається для всіх країн світу - промислово-розвинених, найменше розвинених країн, що розвиваються, країн з перехідною економікою,, а не тільки для тих, що розвиваються, як це прийняте в підручниках зарубіжних університетів.

У вивченні проблем соціально-економічного розвитку використовується підхід, орієнтований на виробіток відповідних висновків з проблем розвитку. У основі такого підходу лежать два міркування:

а) студенти краще засвоюють і розуміють різні економічні теорії і моделі і можливість практичного їх застосування, коли теорії і моделі демонструються на реальних економічних процесах;

б) задачею курсу «Економіка розвитку» є навчання студентів умінню розібратися в проблемах розвитку і зробити висновки за результатами аналізу проблем.

Тому кожний розділ підручника має додаток, в якому викладається методика аналізу, статистичні дані і результати аналізу. При вивченні курсу «Економіка розвитку» студенти повинні проробити аналогічний аналіз самостійно.

Застосований уніфікований підхід до викладу матеріалу. Кожний розділ починається з опису змісту, потім викладається матеріал розділу,

висновки, основні терміни, питання для обговорення, джерела додаткової інформації і додаток до розділу.

Такий підхід повинен допомогти студентам системно поглянути на проблеми, що розглядаються в розділі, а викладачу в залежності від цілей вивчення курсу «Економіка розвитку» рекомендувати підхід до вивчення матеріалу розділу.

Зміст і структура учбового посібника

Книга складається з п'яти частин.

У першій частині розглядається зміст загальносвітового розвитку. Викладається суть і зміст понять: зростання, розвиток, трансформація; описана система показників, що оцінюють зростання, розвиток, трансформацію. Дана характеристика тенденцій трансформації в країнах світу: гуманизация, соціалізація, зміна відносин власності і особливості трансформації в різних групах країн. Описано зміст зміни технологічних способів виробництва, структурної перебудови економіки, екологизації соціально- економічного розвитку.

Сформульоване поняття загальносвітового розвитку, приводиться сукупність показників, що оцінюють розвиток світового економічного господарства (сумарний валовий внутрішній продукт, викиди ЗІ, кількість хост-серверів і мобільних телефонів; кількість безграмотних, бідних і інші).

Розглянута динаміка показників, в тому числі по групах країн.

У другій частині викладені базові теоретичні принципи функціонування соціально- економічних систем.

Вводиться поняття соціально-економічної системи, механізмів соціально- економічної системи, викладається характеристика системи і механізмів системи: економічного, соціального, політичного, інституційного.

Описуються цілі системи, підходи до системної трансформації соціально-економічної системи (етапи трансформації по Л. Клейну, шокова терапія, економічний спонтанний порядок по Ф. Хайеку і інші).

Викладається характеристика основних теоретичних положень класичної економічної школи, що відображають економічне зростання, економічний розвиток. Економічне зростання - це зміна економічних показників; розподіл національного продукту в умовах зростання населення і обмеженості ресурсів; накопичення капіталу і зростання; доктрина невтручання держави в економіку; свобода виробництва і накопичення.

Розглянута сукупність параметрів неокласичної школи, що відображають економічний розвиток:

Неокласична теорія економічного зростання: модель, в якій робиться упор на легкості заміщення між капіталом і трудом у виробничій функції, що забезпечує стійке зростання (new classical growth theory).

Розширена доктрина невтручання держави в економіку (свобода виробництва, накопичення + свобода вибору при споживанні) і нездатність економіки вільного ринку досягнути таких важливих соціальних цілей розвитку, як повна зайнятість і стабільне економічне зростання, що привело до відмови від доктрини.

Спеціальна область неокласичної рівноваги (neoclassical synthesis);

Спроба сформулювати закономірності оптимального режиму господарювання економічних одиниць в умовах системи вільної конкуренції.

Приводяться параметри кейнсианской теорії, що відображають економічну діяльність.

Акцент робиться на сукупності параметрів, що відображають економічний розвиток:

Стабільність ринкової системи і її здатність підтримувати повну зайнятість;

Короткострокова динаміка економіки (макроекономічні показники не змінюються);

Кейнсианская теорія економічного зростання і перехід до моделі посткейнсианцев (модель економічного зростання Харрода-Домара).

Аналізуються сукупності параметрів посткейнсианской теорії, що відображають економічний розвиток:

Причина відсутності розвитку - недостача капіталу;

Розвиток крім зміни економічних показників включає структурні зміни - поява нових галузей;

Теорія економічного зростання (Харрод-Домар);

Самоподдерживаемий зростання;

Теорія кумулятивного процесу (взаємозв'язок мультипликатора і акселератора);

Типи технічного розвитку і показники техніки;

Висновок про необхідність державного фінансування і стимулювання НИР, впровадження нової техніки, структурної перебудови економіки для її розвитку.

Розглянута суть і зміст розвитку в традиційному институционализме і неоинституционализме: технократична теорія Веблена; теорія постиндустриального або інформаційного суспільства (Дж. Телбрейт, Д. Белл, О. Тоффлер); економічна динаміка (У. Мітчелл); теорія економічної відсталості (Т. Мюрдаль); «Новий курс» Т. Рузвельта.

Викладена характеристика положень теорій неоинституционализма, що відображають розвиток: теорії прав власності (Р. Коуз, А. Алчиан, Р. Познер); теорії суспільного вибору (К. Ерроу, Дж. Бьюкенен, Г. Таллок, М. Олсон); нової економічної історії (Д. Норт); теорії агентів (Т. Стігліц); трансакционной теорії організацій (О. Уїльямсон).

Проведений аналіз параметрів теорії політичної економії, що відображають функціонування соціально-економічної системи, з марксистських позицій.

Розглянута характеристика основних економічних становищ марксистської течії:

Прогноз в розвитку соціально-економічних систем;

Необхідність социализації;

Технічний прогрес і безробіття;

Зростання конкуренції і зростання бідняцтва. ВСТУП: На сучасному етапі ринкової економіки відбувається активний розвиток:  ВСТУП: На сучасному етапі ринкової економіки відбувається активний розвиток принципів і методів управління якістю, що забезпечують вдосконалення управління інноваційними проектами і проектною організацією загалом. У цих умовах механізми
1. ВСТУП: Мета курсу - вивчення концептуальних основ і технологій:  1. ВСТУП: Мета курсу - вивчення концептуальних основ і технологій маркетингової діяльності в соціальній сфері, принципів соціальної відповідальності і компетентності, методів соціального партнерства. Задачі курсу: ознайомлення студентів з особливостями
ВСТУП: У цей час напрямами вдосконалення бухгалтерського:  ВСТУП: У цей час напрямами вдосконалення бухгалтерського обліку потрібно визнати розвиток послідовних теоретичних і методологічних концепцій, за допомогою яких можливо оцінити і недавно виниклі нові облікові, що вже устоялися
ВСТУП: Підсумки ринкових перетворень в Росії свідчать, що:  ВСТУП: Підсумки ринкових перетворень в Росії свідчать, що національна економіка знаходиться в цей час в стані деякої стабілізації. Однак, доходи до бюджету приносять* в основному, сировинні галузі. При цьому фізичний знос осиовньпс
Вступ: Терміну «комунікаційний менеджмент» в російській науці скоро:  Вступ: Терміну «комунікаційний менеджмент» в російській науці скоро виконається десять років (уперше його вжив А. Б. Зверінцев в 1997 р.), але все ще не вироблене єдиної точки зору на суть цієї діяльності. Що ж таке комунікаційний менеджмент?
ВСТУП: «Економіка машинобудівного виробництва» є базовою:  ВСТУП: «Економіка машинобудівного виробництва» є базовою дисципліною при підготовці інженерів машинобудівних спеціальностей. Машинобудівне виробництво - це процес виготовлення, створення, випуску продукції, товарів і послуг
ВСТУП: Самим неосвітленим з всіх питань дилинговой торгівлі, на мій:  ВСТУП: Самим неосвітленим з всіх питань дилинговой торгівлі, на мій погляд, є саме внутридневная як самий сучасний вигляд торгівлі. Завдяки бурхливому розвитку техніки і доступності ин- формації в режимі реального часу цей вигляд дилинга став