На головну сторінку   Всі книги

9. Взаємозв'язок грошового обороту з системою ринкових відносин

СИСТЕМА РИНКОВИХ ОТНОV

V

Сукупний ¦ грошовий оборот

з

Задачі грошового обороту

Забезпечення вільного переливу капіталу з однієї сфери ринкових відносин в іншу

Створення нових грошей, що забезпечують задоволення потреби в них всіх сфер ринкових відносин

10. Особливості грошового обороту при різних моделях економіки Критерій Адміністративний - розподільна модель Ринкова модель 1 Характер відносин, що обслуговуються в господарстві Розподільний (засоби виробництва розподіляються через систему матеріально-технічного постачання, предмети споживання - через систему торгових точок) Переважно - ринковий, в незначній частині - розподільний. 2 Характер ділення обороту на готівковий і безготівковий Законодавче розділення Відсутній чітке законодавче розділення 3 Характер планування грошового обороту Директивний (державою) Прогнозний (державою, банками, юридичними і фізичними особами) 4 Форма власності Єдина державна Ринкова 5 Міра централізації Централізований Децентралізований 6 Взаємозв'язок готівкового і безготівкового оборотів Практично незалежні один від одного Тісно пов'язані (готівковий здійснюється на базі безготівкового) 7 Монополія держбанку на емісію І готівки, і безготівкових грошових коштів Тільки готівки (емісія безготівкових - через систему КБ) 8 Механізм банківського мультипликатора Був відсутній Функціонує Класифікація грошового обороту № Критерій Види грошового обороту 1 Форма функціонуючих грошей Готівковий і безготівковий 2 Характер відносин, що обслуговуються Грошово-розрахунковий, грошово-кредитний і грошово- фінансовий 3 Суб'єкти відносин - Оборот між банками (міжбанківський);

Між банками і юридичними і фізичними особами (банківський);

Між юридичними особами;

Між юридичними і фізичними особами;

Між фізичними особами.

- сукупність законодавче регульованих елементів, що забезпечують виконання боргових зобов'язань, виникаючих в процесі економічної діяльності.

Платіжна система країни

11. Платіжна система Росії і її елементи

№ п/п Ознаки Елементи 1 Суб'єкти (учасники) розрахункових відносин нефінансовий сектор: підприємства, організації, фірми - міжгосподарські розрахунки, в тому числі - особистий сектор - населення

Фінансовий сектор: банки і інші кредитні установи - міжбанківські розрахунки 2 Об'єкт розрахунків (призначення платежу) Платежі по: товарним операціям нетоварним операціям (до бюджету, позик і т. д.) 3 Місце розрахунків Внутрішньодержавні (одногородние, іногородні) Міждержавні 4 Принципи організації безготівкових розрахунків Правовий режим; розрахунки по банківських рахунках; підтримка ліквідності; акцепт; терміновість; майнова відповідальність 5 Час платежу Терміновий, достроковий, плановий, відстрочений, прострочений 6 Комму никационние системи переказу грошей Поштовий зв'язок; спеціальні служби (органи спецзв'язку; фельдъегерская служба; кур'єри; служба инкассації); телеграфно-телетайпная зв'язок; телефонна; електронна (міжнародні телекомунікації - СВІФТ) 7 Форма переказу коштів Кредитовий; дебетовий 8 Спосіб платежу Валової; кліринг (залік взаємних вимог) 9

9.1 Платіжні інструменти

Вещность носія платіжних інструментів Платіжні доручення; вимоги - доручення; платіжні вимоги; векселі; чеки; акредитиви; інкасові доручення; пластикові картки і т. д.

Паперові; пластикові; дискети; електронні імпульси 10 Наявність гарантії Гарантовані платежі; негарантовані платежі 11 Наявність посередників Прямі розрахунки; транзитні розрахунки 12 Ризики в розрахунках Правової; ліквідність; кредитний; системний; операційний; шахрайства 13 Черговість платежів (при недоста- точності коштів на рахунку) Визначається законодавством (ГК РФ п.

2, ст. 855) 14 Величина платежів Оптові (великі); роздрібні (дрібні)

12. Принципи і форми організації безготівкових розрахунків

13.

Документообіг при розрахунках платіжними дорученнями (ПП) і платіжними вимогами - дорученнями (ПТП)

- відвантаження товару;

- виписка ПТ - П і пересилка його разом з відвантажувальними документами в КБ платника;

- передача ПТ - П платнику для акцепту;

- повернення ПТ - П з акцептом платника;

-

9 - документообіг аналогічний документообігу при розрахунках платіжними дорученнями. Взаємозв'язок заощаджень і інвестицій: На питання про той, чи всі кошти домашні господарства витрачають на:  Взаємозв'язок заощаджень і інвестицій: На питання про той, чи всі кошти домашні господарства витрачають на придбання товарів і послуг, слідує негативна відповідь. Адже найважливіша межа поведінки домашніх господарств в умовах ринку може бути виражена стисло таким чином:
Взаємозв'язок прострочених платежів і сукупної кількості звільнень:  Взаємозв'язок прострочених платежів і сукупної кількості звільнень: По наступних прикладах (див. Ілюстрація 11 і Таблиця 6) можна побачити, що кореляція між сукупною кількістю звільнень і об'ємом прострочених платежів дуже хороша. Такій кореляції можна було чекати, так як відразу ж після втрати роботи,
5.5. Взаємозв'язок понять: влада, вплив, повноваження, лідерство:  5.5. Взаємозв'язок понять: влада, вплив, повноваження, лідерство: Коментарі до 5.5 Влада - це можливість і здатність впливати на інших людей. Реалізація влади можлива тільки відносно іншої особи або групи. Повноваження - це формальна влада, якою володіє особистість завдяки своєму положенню в
2.2. Взаємозв'язок загального менеджменту і менеджменту якості.:  2.2. Взаємозв'язок загального менеджменту і менеджменту якості.: Джерелом і загального менеджменту, і менеджменту якості є система Ф. У. Тейлора. Дійсно, саме батько наукового менеджменту звернув пильну увагу на необхідність обліку вариабельности виробничого процесу і оцінив важливість її
4. Взаємозв'язок між грошовим і товарним потоком: Основою функціонування економічної системи є кругообіг:  4. Взаємозв'язок між грошовим і товарним потоком: Основою функціонування економічної системи є кругообіг продуктів і доходів, що відображає взаємозв'язок між грошовими і товарними потоками. Потік - економічний процес, що відбувається безперервно у часі і що вимірюється в одиницях за
Взаємозв'язок інфляції і безробіття в короткостроковому і довгостроковому:  Взаємозв'язок інфляції і безробіття в короткостроковому і довгостроковому періодах:. Зв'язок між динамікою заробітної плати і зайнятістю досліджував А. Філліпс. Згідно з теоретичними і статистичними викладеннями крива Філліпса відображає темп зростання номінальної заробітної плати як функцію від зайнятості. Крива Філліпса характеризує
10. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями: ціна,:  10. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями: ціна, вартість, кредит, прибуток: Ціни і фінанси в процесі вартісного розподілу функціонують в тісному взаємозв'язку. Їх місце в єдиній системі вартісних економічних категорій визначається масштабом відображення сукупності виробничих відносин. Місце ціни в цій