На головну сторінку   Всі книги

Задачі для самостійного рішення

Задача 1. Депозитний сертифікат терміном звертання шість місяців і доходом 8% річних випущений номіналом 1 млн крб. Які будуть абсолютний дохід і прибутковість сертифіката за термін позики?

Задача 2.

Депозитний сертифікат дисконтного типу номіналом 1 млн крб. куплений за шість місяців до погашення і проданий через чотири місяці. Облікові ставки на момент купівлі і продажу склали відповідно 8 і 6% річних. Потрібно визначити вартість купівлі і продаж сертифіката по формулі (13.4).

Задача 3. Сертифікат терміном звертання дев'ять місяців і номіналом 10 тис. крб. розміщений під 15% річних. Через два місяці поточна ринкова ставка за борговими зобов'язаннями терміном звертання три місяці становила 18%, і власник сертифіката вирішив продати його. Потрібно визначити дохід і прибутковість покупця і продавця.

Задача 4. Визначити річну процентну ставку по депозитному сертифіката номіналом 5 тис. крб., випущеному на дев'ять місяців і розміщеному по дисконтній ціні 4,2 тис. крб.

Задача 5. Визначити нарощену вартість сертифіката номіналом 10 тис. крб., випущеному на три роки і річною прибутковістю 10%.

Вексель - це письмове боргове зобов'язання, складене в наказаній законом формі і даюче його власнику (векселедержателю) безперечне право по настанні терміну вимагати від боржника (векселедержателя) або акцептанта сплати обумовленої в йому суми.

Види векселів досить багатоманітні, вони класифікуються по ряду ознак.

По емітентах розрізнюють казначейські і приватні векселі.

Казначейський вексель - це короткострокове боргове зобов'язання, яке випускається урядами країн при посередництві центральних банків.

Приватні векселі емітуються комерційними банками, корпораціями, фінансовими групами. Вони не мають спеціального забезпечення, і заставою їх надійності служить рейтинг емітента, його актив. Ці векселі служать джерелом залучення коштів. Банківський вексель може бути використаний векселедержателем в ролі засобу платежу, а також проданий на повторному ринку.

При здійсненні комерційного кредиту виник товарний вексель, в основі якого лежить операція по купівлі-продажу товару з відстрочкою платежу.

У залежності від правовідносин за зобов'язаннями оплати вексельної суми розрізнюють простий і перевідний векселі.

Простий вексель (соло-вексель) - письмовий документ, вмісний простої і нічому не зумовлене зобов'язання векселедавця (боржника) сплатити певну суму грошей векселедержателю (бенефіціару) або по його вказівці третій особі в певний термін.

Можливості використання векселя як платіжний засіб зумовлені його обращаемостью з передавальним написом (індосаментом). Передача векселя (як простого, так і перевідного) здійснюється векселедержателем шляхом передавального напису на оборотній стороні векселя або на додатковому листі (аллонжі). При цьому всі права вимоги і ризики по векселю передаються іншій особі (индоссату).

Передача векселя може здійснюватися багато разів, і коло осіб, що беруть участь в цьому ланцюжку не обмежений. І чим більше написів на векселі, тим він надійніше. Крім того, надійність векселя може бути збільшена авалем, т. е. поручительством по векселю, оформленим у вигляді напису на векселі, на додатковому листі (аллонжі), або видачею окремого документа. Авалистом, як правило, є банк, який приймає відповідальність за виконання зобов'язання по векселю з боку векселедавця.

Для сплати трасатом по векселю потрібно, щоб векселедавець своєчасно представив документ до акцепту - згоді платника заплатити по векселю. Акцепт на перевідному векселі - письмове зобов'язання, яким трасат приймає документ до платежу.

Потрібно відмітити, що і в перевідному, і в простому векселі з метою підвищення надійності передбачається вексельне поручительство за векселедавця або платника по векселю - аваль. Авалистом є третя особа, звичайно банк, відмітка про аваль проставляється на самому векселі або додатковому листі з підписом авалиста. У разі не виконання зобов'язання векселедавця, вексельна сума виплачується поручителем.

При випуску фінансового векселя він розміщується, як правило, з дисконтом, т. е. по ціні нижче за номінал, а гаситься по але

миналу, в зв'язку з чим абсолютний розмір доходу визначається як різниця між номінальною ціною і ціною розміщення:

Д = Рн - РПр, (13.5)

де Д - абсолютний дохід по векселю;

Рн - номінальна ціна векселя;

+пр - ціна придбання векселя;

Прибутковість векселя за весь термін позики (J) визначається так:

J - -

^пр

Прибутковість векселя за рік розраховується по формулі звичайних відсотків:

J"" - (13.7)

де - t число днів звертання векселя. Задачі і особливості обліку і оцінки нематеріальних активів в ціні:  Задачі і особливості обліку і оцінки нематеріальних активів в ціні операцій при об'єднанні компаній за рубежем: Поняття НМА В IAS 38 під НМА розуміють негрошовий актив, що ідентифікується, що не володіє физиеской субстанцією [58, р. 8]. Оскільки в МСФО розкривається, крім інших, поняття активу [44, з. 11], необхідно дати опеделене і цьому термін, щоб краще
(1) Задачі і орг/ия обліку виконання би-та в фин. органах.:  (1) Задачі і орг/ия обліку виконання би-та в фин. органах.: Задачі: 1) Забезпечення органів виконає. власті адекватної инф. про виконання расх. і дохнув. частини б-тов. Якщо є дефіцит - про джерела. Ця инф. потрібна для поточного контролю і управління процесом виконання б-тов. У цих цілях ф/про веде облік
з 2а. Задачі про оптимальну зупинку. Супермартінгальная:  з 2а. Задачі про оптимальну зупинку. Супермартингальная характеризация: Приведена в з 1с супермартингальная характеризация послідовності Y - (У") відносно кожної із заходів сімейства не покажеться несподіваної, якщо операцію взяття ess sup в (12), з 1с, інтерпретувати як оптимизационную задачу вибору найкращої
1. Задачі і напрям аналізу собівартості продукції. Джерела:  1. Задачі і напрям аналізу собівартості продукції. Джерела інформації: Основна мета аналізу собівартості - ефективне управління витратами. Длядостижения цієї мети необхідне рішення наступних задач аналізу: вивчення в динаміці і в порівнянні з планом загальної величини витрат на виробництво і реалізацію продукції, а
1. Задачі криміналістики: Характерною особливістю розвитку нашого суспільства на сучасному:  1. Задачі криміналістики: Характерною особливістю розвитку нашого суспільства на сучасному етапі є співіснування старих і нових форм його життєдіяльності, яке охоплює всі сторони - економіку, політику, культуру, соціальну сферу. Це породжує не тільки
Задачі ГПП ст. 2 ГПК: - Правильний розгляд і дозвіл поділо-точне застосування норм:  Задачі ГПП ст. 2 ГПК: - Правильний розгляд і дозвіл поділо-точне застосування норм матеріального права до встановлених в судовому засіданні з дотриманням певного процесуального порядку фактами - Своєчасний розгляд і дозвіл поділа-процесуальна
Задачі, функції і принципи діяльності комерційних банків. Система:  Задачі, функції і принципи діяльності комерційних банків. Система управління комерційним банком.: Класифікація КБ: I. за формою власності: - державна форма власності відноситься частіше за все до ЦБ.- КБ в ринковому господарстві частіше за все є приватними. На національних банківських ринках більшість розвинених країн допускає