На головну сторінку   Всі книги

Задачі і функції центральних банків

Центральні банки є регулюючою ланкою в банківській системі, тому їх діяльність пов'язана із зміцненням грошового обігу, захистом і забезпеченням стійкості національної грошової одиниці і її курсу по відношенню до іноземних валют; розвитком і зміцненням банківської системи країни; забезпеченням ефективного і безперебійного здійснення розрахунків.

Традиційно перед центральним банком ставиться п'ять основних задач. Центральний банк покликаний бути: емісійним центром країни, т. е. користуватися монопольним правом на випуск банкнот; банком банків, т. е. здійснювати операції не з торговельно-промисловою клієнтурою, а переважно з банками даної країни: зберігати їх касові резерви, розмір яких встановлюється законом, надавати їм кредити (кредитор останньої інстанції), здійснювати нагляд, підтримуючи необхідний рівень стандартизації і професіоналізму в національній кредитній системі; банкіром уряду, для цього він повинен підтримувати державні економічні програми і розміщувати державні цінні папери; надавати кредити і виконувати розрахункові операції для уряду, зберігати (офіційні) золотовалютние резерви; головним розрахунковим центром країни, виступаючи посередником між іншими банками країни при виконанні безготівкових розрахунків, заснованих на заліку взаємних вимог і зобов'язань (клірингу); органом регулювання економіки грошово-кредитними методами.

У ряді країн ці задачі центральних банків закріплені законодавством. Так, монополія на емісію національної грошової одиниці дає можливість центральному банку тримати під контролем ліквідність кредитних інститутів.

Як банк банків центральний банк надає кредитним інститутам можливість рефінансування. При цьому центральний банк має право згідно із законом обмежити комерційні банки країни в кредитних коштах. Найбільш поширені два вигляду операцій центрального банку з кредитними інститутами: купівля і продаж чеків і векселів (в тому числі казначейських); заставні операції з цінними паперами, векселями і платіжними вимогами.

Важливу роль в функціонуванні банківської системи країни грає характер здійснення нагляду центральним банком.

При рішенні своїх задач центральний банк виконує три основні функції: регулюючу, контролюючу і інформаційно-дослідницьку.

До регулюючої функції відноситься регулювання грошової маси в звертанні. Це досягається шляхом скорочення або розширення готівкової і безготівкової емісії і проведення дисконтної політики, політики мінімальних резервів, відкритого ринку, валютної політики.

З регулюючою функцією тісно пов'язана контролююча функція. Центральний банк отримує обширну інформацію про стан того або інакшого банку при проведенні, наприклад політики мінімальних резервів або редисконтирования. Контролююча функція включає визначення відповідності вимогам до якісного складу банківської системи, т. е. процедуру допуску кредитних інститутів на національний банківський ринок. Крім того, сюди відносяться розробка набору необ42

ходимих для кредитних інститутів економічних коефіцієнтів і норм і контроль за ними.

Всім центральним банкам властива інформаційно-дослідницька функція, т. е. функція науково-дослідного, інформаційно-статистичного центра. При цьому в багатьох країнах ця функція відмічена в законодавчому порядку. Так, Німецький федеральний банк зобов'язаний давати при необхідності рекомендації федеральному уряду, а також забезпечувати його інформацією про розвиток кредитної системи.

У законі про національний банк велике значення відводиться інформаційно-дослідницької функцій банку: передбачається, що банк зобов'язаний публікувати свої рішення в спеціальному випуску однієї з центральних газет.

Центральний банк, маючи, аналізуючи і публікуючи об'єктивну інформацію про ситуацію в грошово-кредитній сфері, може оперативно реагувати на глобальні і локальні економічні процеси. Від вірності оцінки інформації залежить вибір напрямів грошово-кредитної політики загалом. Прийняття рішення про додатковий випуск грошових коштів емісійним управлінням центрального банку засновується на відповідному економічному аналізі ситуації в країні, щоб при необхідності дати рекомендації і скоординувати дії державних органів.

Інформаційно-дослідницька функція центрального банку передбачає також консультаційну діяльність. У порядку інформаційного обміну, а також з метою консультацій центральними банками проводяться зустрічі, конференції, в тому числі і на міжнародному рівні.

Функції Центрального банку Російської Федерації

Згідно з Федеральним законом «Про внесення змін і доповнень в Закон РФ «Про Центральний банк Російській Федерації (Банку Росії)»» від 26 квітня 1995 р. Центральному банку РФ наказане виконання наступних функцій: у взаємодії з Урядом Російської Федерації розробляти і провести єдину державну грошово-кредитну політику, направлену на захист і забезпечення стійкості рубля; монопольно здійснювати емісію готівки і організовувати їх звертання; бути кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організовувати систему рефінансування; встановлювати правила здійснення розрахунків в Російській Федерації; встановлювати правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності для банківської системи; провести державну реєстрацію кредитних організацій, видавати і відкликати ліцензії кредитних організацій, що займаються їх аудитом; здійснювати нагляд за діяльністю кредитних організацій; реєструвати емісію цінних паперів кредитних організацій відповідно до федеральних законів; виконувати самостійно або за дорученням Уряду Російської Федерації всі види банківських операцій, необхідних для рішення основних задач Банку Росії; регулювати проходження валюти, включаючи операції по купівлі і продажу іноземної валюти; визначати порядок розрахунків з іноземними державами; організовувати і проводити валютний контроль як безпосередньо, так і через уповноважені банки відповідно до законодавства Російської Федерації; брати участь в розробці прогнозу платіжного балансу Російської Федерації і організовувати складання платіжного балансу Російської Федерації; з метою здійснення перерахованих функцій провести аналіз і прогнозування стану економіки Російської Федерації загалом і по регіонах, передусім грошово-кредитних, валютно-фінансових і цінових відносин; публікувати відповідні матеріали і статистичні дані; здійснювати інакші функції відповідно до федеральних законів.

Детальний перелік функцій Центрального банку Російської Федерації не суперечить міжнародній практиці роботи центральних банків. 2.2. Задачі, що стоять перед інвестором працюючому на фондовому ринку:  2.2. Задачі, що стоять перед інвестором працюючому на фондовому ринку: Оскільки російський ринок відноситься до ринків [26], що розвиваються, то інвестор повинен бути зацікавлений насамперед у видобуванні прибутку при повному/частковому обмеженні об'єму втрат. Інакшими словами, даний інвестор повинен бути не схилений до
з 3. Задачі що вирішуються експертизою бланків документів:  з 3. Задачі що вирішуються експертизою бланків документів: Основою для проведення технико-криминалисти-ческой експертизи документів є вмотивована постанова слідчого або визначення суду. У постанові (визначенні) повинні бути відображені: коротка фабула поділа з вказівкою обставин,
Задачі розслідування, що дозволяються реєстрацією: Відносно осіб, підозрюваних або обвинувачених в різних:  Задачі розслідування, що дозволяються реєстрацією: Відносно осіб, підозрюваних або обвинувачених в різних злочинах, звичайними є питання: чи не називає *себе дане обличчя чужим або вимишлений ім'ям; (хто воно насправді; чи не було воно судимий, когда1, де, скільки разів і за що і не
4.1 Задачі і принципи соціальної політики: Баланс соціальної і економічної політики являє собою:  4.1 Задачі і принципи соціальної політики: Баланс соціальної і економічної політики являє собою співвідношення цілей розвитку суспільства і коштів їх досягнення. Конкретними формами цього балансу є співвідношення між накопиченням і споживанням, між економічною ефективністю і
3.6. Задачі і приклади: Заборгованість в сумі 800 тис. $ гаситься протягом 8 років. На залишок:  3.6. Задачі і приклади: Заборгованість в сумі 800 тис. $ гаситься протягом 8 років. На залишок заборгованості протягом перших 4 років нараховується 10% річних. Річні виплати в кінці року в цей період складають по 100 тис. $. У останні 4 року на залишок заборгованості
Задачі і особливості обліку і оцінки нематеріальних активів в ціні:  Задачі і особливості обліку і оцінки нематеріальних активів в ціні операцій при об'єднанні компаній за рубежем: Поняття НМА В IAS 38 під НМА розуміють негрошовий актив, що ідентифікується, що не володіє физиеской субстанцією [58, р. 8]. Оскільки в МСФО розкривається, крім інших, поняття активу [44, з. 11], необхідно дати опеделене і цьому термін, щоб краще
Задачі національної інноваційної системи: освоєння у виробництві і створення ринкових передумов реалізації:  Задачі національної інноваційної системи: освоєння у виробництві і створення ринкових передумов реалізації високотехнологічної конкурентоздатної продукції (послуг); створення умов для динамічного і ефективного оновлення морально і фізично зношених основних фондів в сфері створення