На головну сторінку   Всі книги

Позичальник

Позичальник - сторона кредитних відносин, одержуюча кредит і зобов'язана повернути отриману позику. Боржник і позичальник - близькі, але не однакові поняття. Підприємства і окремі громадяни можуть, наприклад, заримувати оплату комунальних послуг, податків, страхових платежів, однак ніякого кредитного відношення тут не виникає.

Кредитор у цих разах нічого не передає, власником залишається той же суб'єкт. Борг - це стан не тільки економічних, але і чисто людських відносин; борг - це більш широке поняття, що характеризує обов'язок взагалі. Застосовно до кредитної операції мова повинна йти не про боржника, а про позичальника.

Історично позичальниками були окремі обличчя, що випробовують потребу в додаткових ресурсах. З утворенням банків відбувається концентрація не тільки кредиторів, але і значне розширення складу позичальників. У сучасних умовах крім банків позичальниками виступають підприємства, населення і держава. Традиційно банки при цьому стають колективними позичальниками, оскільки займають не для себе, а для інших.

Особливе місце позичальника в кредитній операції відрізняє його від кредитора.

По-перше, позичальник не є власником коштів, що позичаються, він виступає лише їх тимчасовим власником; позичальник користується чужими ресурсами, йому не належними.

По-друге, позичальник застосовує кошти, що позичаються як в сфері звертання, так і в сфері виробництва (для придбання матеріалів і розширення і модернізацій виробництва). Кредитор же надає позику в фазі обміну, не входячи безпосередньо у виробництво.

По-третє, позичальник повертає ресурси, що позичаються, що завершили кругообіг в його господарстві. Для забезпечення такого повернення позичальник так повинен організувати свою діяльність, щоб забезпечити вивільнення коштів, достатніх для розрахунків з кредитором.

В-четвертих, позичальник не тільки повертає вартість, отриману у тимчасове користування, але і сплачує при цьому більше, ніж отримує від кредитора, є платником позикового відсотка.

По-п'яте, позичальник залежить від кредитора, кредитор диктує свою волю. Економічна залежність від кредитора примушує позичальника раціонально використати позичені кошти, виконувати свої зобов'язання як ссудополучателя. Навіть повернувши позичені кошти, а також сплативши приріст до них у вигляді позикового відсотка, позичальник не втрачає своєї залежності від кредитора: потенційно в своєму колишньому кредиторові він бачить нового кредитора, а тому повинен повністю виконати всі зобов'язання, витікаючі з договору про позику, створивши основу для чергового отримання кредиту.

Займаючи залежне від кредитора положення, позичальник не втрачає своєї значущості в кредитній операції як повноправної сторони. Без позичальника не може бути і кредитора. Позичальник повинен не тільки отримати, але і використати отримані у тимчасове користування ресурси, причому таким чином, щоб повністю розраховуватися по своїх боргах. У цьому значенні позичальник - така продуктивна сила, від якої залежить ефективне застосування ресурсів, отриманих у тимчасове користування.

Вступаючи у кредитні відносини, кредитор і позичальник демонструють єдність своїх цілей, єдність своїх інтересів. У рамках кредитних відносин кредитор і позичальник можуть мінятися місцями: кредитор стає позичальником, позичальник - кредитором. У сучасному грошовому господарстві один і той же суб'єкт може виступати одночасно і як кредитор, і як позичальник. Відносини між кредитором і позичальником, їх зв'язок один з одним являють собою відносини двох суб'єктів, виступаючих, по-перше, як юридично самостійні особи; по-друге, як учасники кредитних відносин, що забезпечують майнову відповідальність один перед одним; по-третє, як суб'єкти, що виявляють взаємну економічну цікавість один до одного. Зв'язки між суб'єктами кредитних відносин характеризуються стійкістю, постійністю, визначаються рамками кредиту як цілісної системи, як особливих відносин, що володіє певними властивостями.

Позичальником не може бути будь-якою бажаючий отримати позику. Позичальник повинен не тільки виступати самостійною юридичною або фізичною особою, але і володіти певним майновим забезпеченням, що економічно гарантує його здатність повернути кредит на вимогу кредитора. На практиці позичальниками можуть бути підприємства, що володіють матеріальними і грошовими ресурсами, а також окремі особи, підтверджуючі свою дієздатність, свій дохід як гарантію повернення кредиту.

Взаємодія кредитора і позичальника носить характер єдності протилежностей. Як учасники кредитної операції кредитор і позичальник знаходяться по різні її сторони. Кредитор - сторона, що надає позику, позичальник-сторона, дану позику одержуюча; в рамках єдиної мети кожний при цьому має свій інтерес, зумовлений своїм особливим положенням в господарстві.

Наприклад, кредитор зацікавлений в більш високому позиковому відсотку, а для позичальника важливо отримати більш дешевий кредит.

Рис. 9.1. Структура кредиту

Крім кредиторів і позичальників, елементом структури кредитних відносин є об'єкт передачі - те, що передається від кредитора до позичальника і що здійснює свій зворотний шлях від позичальника до кредитора (мал. 9.1). Об'єктом передачі виступає позичена вартість, як особлива частина вартості. Передусім, вона являє собою своєрідну нереалізовану вартість.

Вартість, що Вивільнилася, що осідає у одного з суб'єктів кредитних відносин, характеризує уповільнення її руху, неможливість в даний момент вступити в новий господарський цикл. Завдяки кредиту вартість, що тимчасово зупинилася в своєму русі, продовжує шлях, переходячи до нового власника, у якого визначилася потреба в її використанні на потреби виробництва і звертання.

Вартість в рамках кредитних відносин володіє особливою додатковою споживною вартістю. Крім споживної вартості, яка властива власне грошам або товару, вартість, що здійснює рух між кредитором і позичальником, придбаває особливу якість прискорювати відтворювальний процес. За допомогою кредиту у нового власника позиченої вартості відпадає потреба в накопиченні в повному об'ємі власних ресурсів, що забезпечують проведення відповідних господарських заходів. Кредит дозволяє подолати бар'єр накопичень, за допомогою яких стає можливим початок або продовження чергового господарського циклу. Вартість, авансована за допомогою кредиту, створює основу для безперервності кругообігу виробничих фондів, усуває простої в їх русі і зрештою прискорює відтворювальний процес.

Важливою межею позиченої вартості є її авансуючий характер. Кредит, як правило, передбачає утворення тих доходів, які повинні бути отримані позичальником в його господарстві. Практично позичальник звертається до кредитора з проханням про позику не тільки тому, що в даний момент у нього немає вільних грошових коштів, але і тому, що він зацікавлений в отриманні доходів, в тому числі доходів, які можна було б використовувати для майбутніх платежів. Разом з тим не всяке авансування коштів, як це вже відмічалося, являє собою кредит. Вартість авансується, наприклад, і в процесі фінансування витрат за рахунок коштів бюджету, власних коштів господарських організацій.

Кошти не тільки затрачуються, вони, зрештою, розраховані на отримання якогось доходу, того або інакшого ефекту. Авансування, хоч і виступає невід'ємною властивістю ряду економічних процесів, не є специфічною межею, властивою тільки кредитним відносинам. Видимо, для того, щоб стати такою, воно повинно супроводитися деякими додатковими умовами. До їх числа слідує, передусім, віднести поворотність і збереження права власності кредитора на кошти, надані в розпорядження ссудополучателя. При відсутності цих якостей авансування втрачає кредитний характер, зливається з процесами, які властиві іншим економічним категоріям.

Вартість, «що йде» від кредитора до позичальника, зберігається в своєму русі. Збереження вартості досягається в процесі її використання в господарстві позичальника. Останній повинен передати кредитору рівноцінність (еквівалент), що володіє тією ж вартістю і споживною вартістю.

Отже, збереження вартості є фундаментальною якістю кредиту. На практиці воно далеко не завжди реалізовується. Це може бути передусім викликане інфляційними процесами, які пов'язані з переповненням каналів грошового обігу зайвими грошовими знаками і приводить до зниження купівельної здатності грошової одиниці. У результаті позичальники повертають позику в тому ж номінальному розмірі, але в зниженому в ціні вигляді. Повернення кредиту в умовах інфляції вимагає особливих гарантій від знецінення коштів, що позичаються. Такою гарантією на практиці часто виступає позиковий відсоток. Банки нерідко практикують стягнення більш високої плати за кредит, що страхує позиковий фонд від знецінення. Позитивний відсоток по внесках населення (вище, ніж темп інфляції) також може перешкоджати втратам від знецінення, від зниження купівельної здатності грошової одиниці.

Розглянута структура кредиту характеризує його цілісність. Кредит - це не тільки кредитор (наприклад, банк), не тільки позичальник (підприємство) або позичена вартість. Захват світу: «Приватизація» - пряме продовження сімдесятиріччя «усупільнювати:  Захват світу: «Приватизація» - пряме продовження сімдесятиріччя «усупільнювати власності» в Росії, але не тому, що її веде та ж «номенклатура», а тому, що більш дійовими способами продовжується той захват світу, який на початку століття привів до
ЗАБРУДНЕННЯ ВОД: екологічний злочин, передбачений ст. 250 УК РФ,:  ЗАБРУДНЕННЯ ВОД: екологічний злочин, передбачений ст. 250 УК РФ, являє собою забруднення, засмічення, виснаження поверхневих або підземних вод, джерел питного водопостачання або інакша зміна їх природних властивостей, якщо ці діяння спричинили
ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ: екологічний злочин, передбачений ст. 251 УК РФ,:  ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ: екологічний злочин, передбачений ст. 251 УК РФ, являє собою порушення правил викиду в атмосферу забруднюючих речовин або порушення експлуатації установок, споруд і інакших об'єктів, якщо ці діяння спричинили забруднення або інакше
Змова на повернення успіху: Начитайте змову на чорний хліб і ранкову воду. Хліб з'їжте, воду:  Змова на повернення успіху: Начитайте змову на чорний хліб і ранкову воду. Хліб з'їжте, воду випийте: «Як правда те, що дав Господь п'ять хлібів і Іїсус Христос - Божий Син, так правда, що Господь милостивий. Поверни, Господи, успіх із заходу на схід, з півночі на південь. Дай
Змова перед Великоднем: Напередодні Паски приготуйте горстку дрібного гроші. У Великий четвер:  Змова перед Великоднем: Напередодні Паски приготуйте горстку дрібного гроші. У Великий четвер проводите змову так, щоб нікого не було будинку і вас ніхто не відволікав. Налийте в таз води з-під крана і киньте в нього дрібну гроші. Потім зчепіть мізинці і прочитайте змову над тазом
Змова на молодий місяць: Читайте, побачивши рожки зростаючого місяця, сорок разів підряд::  Змова на молодий місяць: Читайте, побачивши рожки зростаючого місяця, сорок разів підряд: «Месяц-молодик, рогу твої золоті, ти по небу гуляєш, зірки вважаєш. День від дня зростаєш і прибуваєш. Так би і гроші мої зростали, прибували і завжди і в моєму будинку, і в кишені бували.
Змова на дев'ять вузлів: Ця змова робиться на зростаючому Місяці або в повний місяць. Візьміть:  Змова на дев'ять вузлів: Ця змова робиться на зростаючому Місяці або в повний місяць. Візьміть зелену шовкову стрічку біля 30 см довжиною (потім будете зберігати її). Зав'язніть на ній 9 вузлів, на кожний вузол наговорюючи: «Перший вузол чаклунство починає. Зі другим вузлом справа