Головна   Всі книги

18. Заробітна плата. Розподіл доходів і оплата труда в Росії

Ринок чинників виробництва - це ринок, де продаються і купуються ресурси. Кожний чинник произ-ва має на ринку свою ціну. Так, ціна труда определ-ця соотн-їм попиту на труд зі сторони предприн-ля і пропозицією з боку найманого працівника.

Ці відносини найма фиксир-ця в договорах, і зовнішній вираз-лем цих отн-ний явл-ця з/п. З/п, % і зем. ренту прийнято наз. факторними доходами. Однак, для працівника як собств-ка раб. сили з/п - це дохід, а для підприємства - частина витрат. Т. е. чинник. дохід - поняття відносне. На ринку труда, з/п виступає як ціна робочої сили; в процесі труда - це плата за труд, тісно пов'язана з його якістю і кількістю; після процесу труда - це особистий, сімейний дохід. Існують дві основні форми з/п: почасова і відрядна. Перша ув'язується з тривалістю робочого часу, друга - з виробітком, з продуктивністю труда. Дві основні форми з/п в наш час доповнюються різного роду заохочувальними системами (система нормування труда на основі обліку операцій; преміювання; використання гнучкого графіка робочого часу; неповного робочого тижня; організація системи людських відносин; нова культура труда і т. д.) Одним з найважливіших аспектів проблеми з/п є питання про величину плати за труд. Розрізнюють номінальну і реальну з/п. Перша являє собою грошове вираження заробітної плати, друга - величину товарів і послуг, які можна придбати на грошову з/п. Характерної особ-тью з/п явл-ця диференціація її рівнів. Основними чинниками диф-ції з/п явл-ця: різна міра складності труда, різний рівень квал-ції робочих і службовців, нац-ние відмінності в з/п і інш. чинники. Ці відмінності в рівнях з/п знаходять вираження в тарифних розрядах, в неоднакових ставках і окладах. Для визначення динаміки реальної з/п широко використовуються індекси вартості життя, які являють собою відношення бюджетного набору товарів даного року до цього ж бюджетного набору товарів попереднього року. Динаміка реальної заробітної плати випробовує суперечливі тенденції свого розвитку, бо в реальному житті діють чинники, які підвищують заробітну плату, і чинники, які її знижують. До підвищуючих чинників відносяться:1. піднесення потреб найманих працівників;2. підвищення кваліфікації і відповідно зростання вартості (ціни) робочої сили;3. сприятлива кон'юнктура на макроекономічному рівні;4. боротьба найманих робітників за більш гідні умови життя і більш висока з/п. До понижувальних чинників відносяться:1. наявність і зростання числа безробітних;2. падіння попиту на робочу силу;3. зростання цін, інфляція, податки і інш. З/п виконує найважливіші екон. і соціальні функції: 1) явл-ця основним джерелом відтворювання робочої сили; 2) визначає соц.

статус найманого працівника; 3) виконує стимулюючу роль у виробництві на микроек. рівні: для підприємця - це інструмент впливу на працівника, спонукаючий підвищувати ефективність виробництва; для самого працівника - мотив працювати з більшою або з меншою віддачею; 4) виконує регулюючу функцію на макроек. рівні: спонукає працівника йти в ті сфери господарства, де оплата труда вище, і тим самим з/п в своїй динаміці перерозподіляє трудові ресурси між сферами господарства, галузями і підприємствами; 5) впливає значний чином на ек. і політичну стабільність суспільства. Розподіл благ в совр. Росії харак-ця слід.: - склався шар собст-ков кап-ла, получ-щих дохід у вигляді %, див-дов, інш. видів дохнув-в від активів; - особи, одержуючі дохід від ведіння предприн. деят-ти; - наймані працівники. Т. о., в структурі ден. доходів Н РФ увелич. частка дохнув-в від собств-ти і від п/д і уменьш. частка оплати найманого труда. New Roman","serif";font-style:italic' > Орган-ция з/п в Росії. Регул-ця положеннями Інструкції про склад фонду з/п і виплат соц-ного хар-ра (постан-ние ГКС від 10.07.1995 м.), включаючи положення Трудового Кодексу РФ. Сама орг-ция оплати труда заснована на класс-кой тарифній системі обліку міри труда, краю вкл. тарифні довідники, тарифні сітки, тариф. коеф-ти, ставки і схеми окладів. Труд м. би. виміряний кач-але і кіл-але. К-ть труда вкл. продол-ть раб. часу, интенс-ть труда. Кач-у труда вкл. складність даний. роботи, усл-я труда, соц.-ек-кую знач-ть даний. труда. єдність і взаємозв'язок кол-ва і кач-ва труда утворять міру труда. Тариф. справ-до опред-ет види робіт по хар-ру складності труда. Тариф. коеф-нти опред-ют міра міра складності труда і устан-ют тариф. розряд. Тарифна сітка - совок-ть тарифних розрядів і тариф. коеф-тов, пов'язаних в єдиний. систему по мірі зростання складності робіт і квал-ції працівників. Реальна з/п - величина тов-в і послуг, к-рие м. придбати на номин. величину з/п. При нарахуванні з/п широко испол-ця показ-ль мін. р-ра оплати труда. Теорет-ки він д. би. рівний тарифній ставці першого розряду, а також не д. би. Захист цивільних прав: Захист цивільних прав - це передбачена законом можливість:  Захист цивільних прав: Захист цивільних прав - це передбачена законом можливість управомоченного особи використати заходи правоохоронного характеру для відновлення порушеного права. Розрізнюють наступні форми захисту: Юрисдикционная - адміністративна зашита,
7. Захист авторських і суміжних прав: За порушення авторських і суміжних прав встановлена цивільна,:  7. Захист авторських і суміжних прав: За порушення авторських і суміжних прав встановлена цивільна, карна і адміністративна відповідальність. Враховуючи зростання числа порушень авторських і суміжних прав, закон встановлює широке коло як способів захисту, так і органів, уповноважених
II. Заряди точок прив'язки: Введемо поняття заряду точки прив'язки. Це дозволить додати нашим:  II. Заряди точок прив'язки: Введемо поняття заряду точки прив'язки. Це дозволить додати нашим міркуванням звичні для математичної людини точність, неминучість, керованість. Будемо вважати, що кожна точка прив'язки в свідомості людини має деякий умовний заряд, на
6.3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ:  6.3. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ: Ліквідність комерційного банку як якісний стан, на який впливає безліч чинників, складно у вимірюванні. Про це свідчить зарубіжний досвід оцінки ліквідності комерційних банків. Як правило, існують два методи
5.4. ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ОБЛІКУ І МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ:  5.4. ЗАРУБІЖНІ МОДЕЛІ ОБЛІКУ І МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ: Процес уніфікації бухгалтерського обліку прямо пов'язаний з фундаментальними змінами в світовій економіці внаслідок міжнародної інтеграції і інтернаціоналізації господарської діяльності. Останнім часом з урахуванням широкого впровадження совре
Розділ V. Зарубежная споживча кооперація: У кожному розділі цього розділу ми будемо розглядати деякі факти з:  Розділ V. Зарубежная споживча кооперація: У кожному розділі цього розділу ми будемо розглядати деякі факти з історії кооперації Європи, Азії і Американського континенту за останні десятиріччя, потім описувати і аналізувати різні види споживчих кооперативів, збираючи досвід
2. ЗАРОДЖЕННЯ І ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ:  2. ЗАРОДЖЕННЯ І ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Джерела економічної науки потрібно шукати у вченнях мислителів древнього світу, передусім країн Древнього Сходу - колиски світової цивілізації. Древнеиндийские "Закони Ману" (IV-III в. до н. е.) відмічали існування суспільного